BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#2365
Novi zakon o finansijskom poslovanju

POČETAK PRIMJENE ZAKONA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU (Sl.FBiH broj 48/16)

Obavještavamo Vas da je stupio na snagu Zakon o FP dana 30.12.2016.godine, a obavezni su ga primjenjivati: Pravna lica koja obavljaju profitnu djelatnost, Samostalni poduzetnik (obrtnici koji posluju u skladu sa propisom o obrtu i Subjekti javnog prava (ugovorni organi koji su uređeni u skladu sa propisima o javnim nabavkama) Navedeni Zakon se ne odnosi na: Finansijske institucije, Fizička lica i Udruženja i druge neprofitne institucije.

U nastavku želimo Vam skrenuti pažnju na najznačajnije novine koji isti donosi u poslovanju, a polazna tačka su nam kaznene odrebe:

Članom 24. Utvrđene su kaznene odredbe u slučaju prekršaja poduzetnika:

Novčanom kaznom od 5.000KM do 15.000KM bit će kažnjen poduzetnik ako:
Ne izvrši novčanu obavezu u roku ugovorenom u skladu sa čl.11.odnosno u zakonskom roku izvršenja novčane obaveze u skladu sa ovim zakonom.
Prema navedenom članu 11. definisani su rokovi plaćanja/izvršenja obaveze na sledeći način:
Ako nije ugovoren rok plaćanja izmeĎu poduzetnika, dužnik je dužan izvršiti novčanu obavezu u roku od 30 dana,
Može se Ugovorom između poduzetnika ugovoriti (poželjno ali i ne nužno Pisani Ugovor) rok izvršenja novčane obaveze do 60 dana,
Izuzetno se može ugovoriti u Pisanom obliku (obavezno) rok plaćanja i preko 60 dana, ali koji ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 360 dana (1 godina), ali isključivo pod uslovom da je dužnik izdao povjeriocu sredstvo osiguranja koje ima snagu izvršen isprave (bankarska garancija koja sadrži klauzulu „neopoziva“ „naplativa na prvi poziv“ kao i avalirana mjenica.

Rok za izvršenje novčane obaveze počinje teći od:

Od dana kad je dužnik primio račun ili drugi zahtjev za naplatu
Od dana kad je povjerilac ispunio svoju obavezu (u slučaju kad je primljen račun prije izvršenja obaveza od strane povjerioca)
Od dana isteka roka za pregled predmetne obaveze (kad je dužnik primio račun prije isteka tog roka). Rok za pregled ne može biti duži od 30 dana od dana prijema predmeta obaveze.

NAPOMENA:

Ako dužnik zakasni s izvršenjem novčane obaveze, tada duguje povjeriocu, pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene i zatezne kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uslovom da je povjerilac ispunio svoje ugovorene obaveze. Može se i ugovoriti visina stopa zatezne kamate ali ne viša od zakonom propisane.
Ako dužnik zakasni s izvršenjem novčane obaveze, bez ikakve daljnje opomene, povjerilac ima pravo na posebnu naknadu u iznosu od 100KM. Zakonom o FP nije postavljeno teritorijalno ograničenje, odnosno na ugovorne odnose u kojima je jedna od strana nerezident (stranac), pod uslovom da su stranke dogovorile primjenu BH prava (domaćih propisa) primjenjuju se odredbe ZFP.

b. Novčanom kaznom od 5.000KM do 15.000KM bit će kažnjen poduzetnik ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje (čl 15 stav 3 i 4), kao i ako ne postupi u skladu sa članom 18. stav 5. 7.

Obrazloženje: Nelikvidnost nastaje kad poduzetnik kasni više od 60 dana u izvršavanju jedne ili više kratkoročnih obaveza, a čiji iznos prelazi 20% od iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u godišnjem finansijskom izvještaju za proteklu godinu ili ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće radnicima, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa. Dakle, ako je preduzeće u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje kao što su:

Nabavka roba i usluga za redovno poslovanje
Operativni troškovi poslovanja (struja, voda i sl.)
Plaće radnika - PDV, porezi i doprinosi..

A radnje koje ne smije poduzimati (koje dovode povjerioce u neravnopravan položaj):

Preusmjeravanje novčanih transakcija na druga lica,
Davanje zajmova,
Isplaćivanje dobiti ili avansne dobiti,
Isplaćivati dividende,obavljanje prenosa prava na druge osobe,
Nabavka putničkih automobila i rez dijelova za ista,
Izdaci za reprezentaciju i poslovne zabave

U uslovima nelikvidnosti, ako se vrši obračunsko plaćanje (Cesija, asignacija, preuzimanje duga, kompenzacija), obaveze izmirene na taj način evidentiraju se preko banke najmanje jednom mjesečno, odnosno do kraja tog mjeseca u kojem je izvršeno obračunsko plaćanje. (član 18.stav 7.) Prema čl.18.stav 5. Poduzetnik je dužan u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere finansijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja likvidnosti: redovno praćenje i upravljanje likvidnosti, planiranje poznatih i potencijalnih novčanih priliva i odliva, odreĎivanje odgovarajućih mjera za sprečavanje odn. otklanjanje uzroka nelikvidnosti.

PRAĆENJE I OSIGURANJE ADEKVATNOSTI KAPITALA

Propisana je nočana kazna od 1.500KM do 3.000KM ako odgovorna osoba Uprave i nadzornog odbora ne postupaju u skladu čl.9 Zakona, a koji propisuje dužnosti u slučaju neadekvatnosti kapitala.

Prema članu 8.zakona Uprava je dužna:

Poduzeti sve potrebne mjere da društvo raspolaže s dovoljno dugoročnih izvora finansiranja
Uprava je dužna redovno pratiti adekvatnost kapitala
Neadekvatnost kapitala nastaje ako je na dan sastavljanja finas. izvještaja gubitak iz tekuće godine zajedno sa prenesenim gubicima dostigao polovinu visine osnovnog kapitala.

Prema čl. 9. ZFP Dužnosti Uprave i nadzornog odbora u slučaju neadekvatnosti kapitala:

a) U roku od osam dana analizira uzroke nastanka neadekv.kapitala i predloži potrebne mjere za adekvatnost kapitala i iste dostavi nadzornom odboru, a koji je dužan u roku od 8 dana o istom dati mišljenje
b) Uprava je dužna početi provoditi mjere koje su u njenoj nadležnosti za koje je dobila saglasnost (pronalaženje adekvatnih izvora finansiranja)
c) Odmah sazvati skupštinu i predložiti provedbe mjera za ostvarenje adekvatnosti kapitala (npr. Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića nepokrivenog uz istovremeno povećanje osnovnog kapitala)

Navedene mjere Uprava je dužna sprovesti u roku od 90 dana.

PRIPREME ZA PRAĆENJE LIKVIDNOSTI
Zakon se primjenjuje na sve zatečene obaveze, na dan primjene ( od 01.01.2017.g) nastale po bilo kom osnovu (obaveze prema dobavljačima,, prema uposlenicima, državi i sl.) S obzirom da se odnosi na sve obaveze potrebno je preispitati koji rokovi su ugovoreni , te ukoliko ništa nije ugovoreno smatrat će se da je obaveza plaćanja nastala momentom isporuke.

Preporuka je da se u knjigovodstvene programe za praćenje likvidnosti unesu podaci o rokovima dospijeća plaćanja (sve kratkoročne obaveze), prema onome što je ugovoreno u ranije zaključenim ugovorima ili onome što je navedeno na fakturi kao valuta plaćanja.

Dakle, unijeti podatak o dospijeću obaveza za plaće, porezne obaveze, obaveze prema inostranstvu (po ugovoru ili valuti). Iznos od 20% vrijednosti ukupnih kratkor.obaveza će se utvrĎivati prema dostupnim podacima (do izrade G. obračuna za 2016.g koristiti podatke za kratk.obaveze iz 2015.g.)

http://www.epravo.ba

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]