BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#247
Novčana kazna

Član 47. KZ FBiH - Novčana kazna:
(1) Novčana kazna izriče se u dnevnim iznosima, a ako to nije moguće može se izreći u određenom iznosu.
(2) Ako se novčana kazna izriče u dnevnim iznosima može iznositi najmanje pet a najviše tri stotine šestdeset dnevnih iznosa, a za krivična djela učinjena iz koristoljublja najviše hiljadu pet stotina dnevnih iznosa, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom.
(3) Ako se novčana kazna izriče u određenom iznosu najniži iznos ne može biti manji od 150 KM, a najviši iznos ne može biti veći od 50.000 KM, a za krivična djela učinjena iz koristoljublja iznos ne može biti veći od 1.000.000 KM, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom.
(4) Prilikom izricanja novčane kazne za kriv. djela učinjena iz koristoljublja sud može izreći novčanu kaznu u iznosu većem od najvišeg iznosa propisanog u st. 2. i 3. ovog člana, ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristi koju je učinitelj pribavio učinjenjem kriv. djela prelazi iznos od 1.000.000 KM. U tom se slučaju učinitelju može izreći novčana kazna u iznosu koji ne može biti veći od dvostrukog iznosa vrijednosti protupravne imovinske koristi koju je pribavio učinjenjem kriv. djela zbog kojeg mu se izriče novčana kazna.
(5) Broj dnevnih iznosa novčane kazne određuje sud primjenjujući opća pravila za odmjeravanje kazne. Visinu dnevnog iznosa sud određuje tako što uzima u obzir visinu dnevnog dohotka učinitelja prema iznosu njegove tromjesečne netoplaće i njegove druge dohotke, te porodične obaveze. Prilikom određivanja visine iznosa sud uzima u obzir podatke koji u trenutku izricanja kazne nisu stariji od šest mjeseci.
(6) Podatke iz st. od 1. do 5. ovog člana koji sudu nisu poznati osigurava optuženi u roku koji odredi sud, a najkasnije do završetka glavnog pretresa u krivičnom postupku. Ako do završetka glavnog pretresa u krivičnom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za određivanje visine dnevnog iznosa novčane kazne, novčana kazna se izriče u određenom iznosu pri čemu se primjenjuju opća pravila za odmjeravanje kazne.
(7) Najniži dnevni iznos novčane kazne iznosi jednu 1/60 a najviši 1/3 posljednje zvanično objavljene prosječne mjesečne netoplaće zaposlenih u Federaciji, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.
(8) U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 6 mjeseci, ali u opravdanim slučajevima sud može dopustiti da osuđeni isplati novčanu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne može biti duži od 2 godine.
(9) Novčane kazne izrečene i naplaćene po ovom zakonu prihod su budžeta Federacije.

Novčana kazna se izriče u:
a) tzv. dnevnim iznosima u rasponu od 5 do 360 dnevnih iznosa, pri čemu dnevni iznos novčane kazne iznosi najniže 1/60 a najviše 1/3 posljednje prosječne neto plate u FBiH;
b) a ako nije moguće izricanje na ovaj način, izriče se u tačno određenom novčanom iznosu od 150 KM do 50.000 KM - a za krivična djela izvršena iz koristoljublja do 1.000.000 KM, pa i preko toga ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristi koju je učinitelj pribavio učinjenjem krivičnog djela prelazi iznos od 1.000.000 KM, kada mu se može izreći novčana kazna u iznosu koji ne može biti veći od dvostrukog iznosa vrijednosti protupravne imovinske koristi koju je pribavio učinjenjem krivičnog djela zbog kojeg mu se izriče novčana kazna.
U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne. Taj rok je od 15 dana do 6 mjeseci. Sud može na molbu osuđenog lica dozvoliti plaćanje novčane kazne u ratama. U tom slučaju rok plaćanja može biti do 2 godine.
Ako se novčana kazna ne plati nema prinudnog izvršenja, već se donosi rješenje o zamjeni novčane kazne za kaznu zatvora, pri čemu se svakih započetih 50 KM računa kao jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može preći jednu godinu. Ako osuđeno lice plati jedan dio novčane kazne, ostatak se zamjenjuje kaznom zatvora, srazmjerno neisplaćenom dijelu. Ako osuđeno lice isplati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora se obustavlja. Prinudno izvršenje novčane kazne nije moguće.

Nakon smrti osuđenog, novčana kazna se neće izvršiti.
Prilikom odmjeravanja novčane kazne, uz ostale okolnosti, sud obavezno uzima u obzir imovno stanje izvršioca krivičnog djela, pri čemu su ključni faktori: visina plate, drugi prihodi, ostala imovina, porodične i druge obaveze. Nakon što utvrdi ove okolnosti, sud ih je dužan u presudi konkretno navesti.

http://www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]