BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1489
Očigledno nesavjesno postupanje u vršenju službe u smislu odredbe člana 224. stav 1. KZ BiH

Ako se ima u vidu da su optuženi bili jedine i najstručnije osobe koje su ispred MO BiH bile uključne u taj proces, odnosno ako se imaju u vidu njihove profesionalne pozicije koje su ih posebno obavezivale na poštovanje predviđenih pravila u procesu rješavanja viškova naoružanja, zatim priroda i osjetljivost službe koju su optuženi obavljali, te karakter i značaj radnji i način na koji su ih optuženi obavljali ili su propuštali da to čine (kontinuirano i sistematski), onda je nesumnjivo da opisano postupanje optuženih u vršenju službe po svom intenzitetu prevazilazi uobičajenu neurednost i da poprima karakter očigledno nesavjesnog postupanja.

Iz obrazloženja:


Imajući u vidu naprijed navedeno, može se zaključiti da radnje i postupci optuženih Š.M. i H.Š. imaju karakter očigledno nesavjesnog postupanja optuženih u vršenju službe. Naime, imajući u vidu njihovu profesionalnu poziciju i dobro poznavanje propisa koji su ih obavezivali na poštovanje predviđenih pravila u procesu rješavanja viškova oružja i municije (Politka, Smjernice, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Upute za rad Ekspertskog tima), zatim prirodu i osjetljivost službe koju su optuženi obavljali, te karakter i značaj radnji i način na koji su ih optuženi obavljali ili su propuštali da to čine (kontinuirano i sistematski), onda je nesumnjivo da navedeno postupanje optuženih u vršenju službe po svom intenzitetu prevazilazi uobičajenu neurednost. Ako se, pored toga, ima u vidu da su optuženi bili jedine i najstručnije osobe koje su ispred MO BiH bile uključne u taj proces, da su bili stručni savjetnici za planove i operacije uklanjanja suvišnog i neperspektivnog oružja (optuženi Š.M.), odnosno za održavanje municije i UBS-a u Odsjeku za održavanje Sektora za nabavku i logistiku (optuženi H.Š.), da je optuženi Š.M. bio i rukovodilac Ekspertskog tima i po kazivanju svjedoka bio najstručnija osoba za pitanje uništenja predmetnog oružja, da su mu bili dobro poznati već navedeni akti, na osnovu kojih je i sam ustrojio Pravila za rad toga tima, te da je optuženi H.Š. direktno učestvovao u sastavljanju naloga za isplatu, broj 11/5-CL-364/09 od 20.01.2009. godine (DT-45), pri čemu se pozivao i na Izvještaj, broj 01-17/09 kao dokaz da su usluge uništenja izvršene (iako je znao da nisu, pa je stoga i intervenisao kod v.d. direktora da se nastavi sa uništenjem), ondaje nesumnjivo da postupanje optuženih u predmetnom slučaju ima karakter očigledno nesavjesnog postupanja u vršenju službe, usljed čega su nastupile navedene štetne posljedice.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 2 K 013147 15 Kžk od
22.10.2015. godine)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]