BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3906
Nerazumljivost izreke presude i nedostatak razloga o odlučnim činjenicama
17.
Član 312. stav 1. tačka k) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

OCJENA O POSTOJANJU ZAKONSKIH OBILJEŽJA ODREĐENOG KRIVIČNOG DJELA MOŽE SE ZASNIVATI SAMO NA ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA KOJE SU SADRŽANE U OPISU DJELA U OPTUŽNICI I, SLJEDSTVENO, U ČINJENIČNOM OPISU DJELA U IZRECI PRESUDE.


Iz obrazloženja:

„Obrazlažući žalbenu tvrdnju da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) ZKP FBiH, branitelj u žalbi ističe da je na glavnom pretresu, u završnom izlaganju, ukazao na narazumljivost optužnice u pogledu njenog činjeničnog opisa usljed čega nije moguće izvući zaključak o postojanju bitnih elemenata krivičnog djela za koje je optuženi oglašen krivim. Nakon što je istakao da je za postojanje konkretnog krivičnog djela potrebno da učinitelj drugu osobu upotrebom sile ili prijetnje da će izravno napasti na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe prisili na spolni odnošaj ili s njom izjednačenu spolnu radnju, branitelj je u žalbi ponovio da radnje za koje je optuženi oglašen krivim ne sadrže zakonska obilježja tog krivičnog djela.

Iz zapisnika o glavnom pretresu održanom dana ... proizilazi da je branitelj optuženog
... zaista iznio stav da iz činjeničnog opisa djela iz optužnice ne proizilaze zakonska obilježja krivičnog djela za koje se optuženi tereti optužnicom.

Prvostepeni sud je pak u obrazloženju svoje presude (strana 13.) zaključio da, iako bi se, razmatrajući određene dijelove iskaza oštećenog, moglo zaključiti da je seksualni odnos između optuženog i oštećenog bio dobrovoljan, on to ipak nije bio jer se radilo o upotrebi sile, konstantnim pritiscima i prijetnjama od strane optuženog. Prvostepeni sud je, nakon toga, u obrazloženju svoje presude, ne vezujući se konkretno ni za jednu od radnji iz tačaka 1-8 izreke pobijane presude, za koje je optuženi oglašen krivim, naveo da je oštećeni izjavio ...

Međutim, iz izreke prvostepene presude vidljivo je da većina od ovih okolnosti, koje je prvostepeni sud cijenio pri donošenju zaključka o upotrebi sile, konstantnih pritisaka i prijetnji oštećenom od strane optuženog, nije pomenuta u činjeničnom opisu djela u tačkama 1-8 izreke pobijane presude. S obzirom da se odluka o postojanju zakonskih obilježja određenog krivičnog djela može zasnivati samo na činjenicama i okolnostima koje su sadržane u opisu djela u optužnici i, sljedstveno, u činjeničnom opisu djela u izreci presude, prvostepeni sud je bio dužan utvrditi da li su te konkretne činjenice i okolnosti iz optužnice dokazane ili ne i, sljedstveno, da li one imaju karakter prisiljavanja oštećenog na sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju sa optuženim upotrebom sile ili prijetnje da će neposredno napasti na njegov život i tijelo. Kako je to prvostepeni sud propustio učiniti i time se odrediti prema stavu odbrane iznesenom u završnoj riječi, na šta se osnovano ukazuje žalbom branitelja, pobijana presuda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama te je time učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) ZKP FBiH.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 01 0 K 000702 15 Kž 4 od 20.01.2016. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]