BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#286
NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA

Sudu, tužilac i dr. organi koji učestvuju u kriv. postupku, kada ocjenjuju postojanje ili nepostojanje činjenica - nisu vezani, niti ograničeni posebnim formalnim dokaznim pravilima, koja bi unaprijed određivala vrijednost pojedinih dokaza.

To znači, vrijednost dokaza u zakonu nije unaprijed određena, ni kvalitativno, niti kvantitativno (kao što je to bio slučaj u starim pravnim sistemima – npr. Rimsko pravo)

Načelo slobodne ocjene dokaza primjenjuje se u cijelom toku krivičnog postupka i odnosi se na sve odluke koje se donose u krivičnom postupku.

Pri tome treba naglasiti da je obaveza suda, da prilikom donošenja presude savjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima, te da na osnovu takve ocjene izvede zaključak o tome da li je neka činjenica postoji ili ne postoji.

Slobodna ocjena dokaza u konkretnom krivičnom predmetu zahtijeva obrazloženje, kako svakog dokaza pojedinačno, tako i svih dokaza zajedno. Na osnovu toga se slobodna ocjena dokaza može sagledati u drugostepenom postupku, jer se u obrazloženju presude iznosi na osnovu čega se uzima da je neka činjenica dokazana, odnosno da nije dokazna, te način na koji se došlo do takvog zaključka.
Napomena: U istrazi se dokazi prikupljaju, a na gl. pretresu izvode. Utvrđeno činjenično stanje može biti sadržano samo u presudi.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]