BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#285
NAČELO JEDNAKOSTI U POSTUPANJU (PRINCIP ISTINE)

Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su s jednakom pažnjom da ispituju i utvrđuju kako činjenice koje terete osumnjičenog odn. optuženog, tako i one koje im idu u korist.

Na ovaj način se dolazi do materijalne istine u krivičnom postupku.

Ova dužnost odnosi se na činjenice koje su pravno relevantne za konkretni krivični predmet, a to su one vezane uz:

1) zakonska obilježja kriv. djela,
2) saizvršilaštvo i saučesništvo,
3) krivicu izvršioca,
4) izricanje odgovarajuće kriv-pravne sankcije,
5) dr. zakonske odredbe.

Ovim načelom se uvodi standard «jednakog obzira», i to u toku cijelog krivičnog postupka.
 Na glavnom pretresu jednakost u postupanju suda obezbjeđuje se sljedećim rješenima:
1) stranke i branilac imaju pravo pozivati svjedoke i izvoditi dokaze;
2) svjedoci i vještaci na glavnom pretresu ispituju se u okviru pravila o direktnom, unakrsnom i dodatnom ispitivanju;
3) prilikom izvođenja dokaza čije je izvođenje naredio sudija odn. vijeće, sud će ispitati svjedoka, a nakon toga će dozvoliti strankama i braniocu da postavljaju pitanja;
4) dužnost je sudije odn. predsjednika vijeća da se stara za svestrano pretresanje predmeta, utvrđivanja istine i otklanjanje svega što odugovlači postupak a ne doprinosi razrješenju stvari;
5) na glavnom pretresu ne se izvode samo dokazi koje su predložile stranke i branilac, već i dokazi čije je izvođenje naredio sud ex officio;
 Kad je riječ o tužiocu, njegova je obaveza da utvrđuje kako činjenica koje terete osumnjičenog odn. optuženog, tako i činjenice koje im idu u korist. To moralna i zakonska obaveza, koja postoji u toku cijelog krivičnog postupka, a koju tužilac ima kao državni organ, a ne kao stranka u postupku.
Ovo načelo jednakosti u postupanju jeste u stvari modificirano inkvizitorsko načelo (suženo je u odnosu na raniji ZKP, pa zato kažemo da je modificirano).

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]