BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3813
Mjere štednje usvojene 2010. godine, kojima se nameću rezovi na penzije penzionisanih državnih službenika.

Frantzeskaki and Others v. Greece (dec.),
br. 57275/17
Odjel I

U 2017. godini donesena je deklaracija o neustavnosti ovih mjera sa ex tunc efektom samo za one koji su vodili parnicu: samo oni koji su pokrenuli spor mogli su potraživati zaostale penzije prije datuma donošenja presude. Aplikanti nisu pokrenuli takav postupak i mogli su tražiti samo dospjele neisplaćene obveze od datuma presude.
- Član 6 (građanskopravni aspekt) / pristup sudu: presuda je bila motivisana ekonomskim razlozima, naime, da se izbjegne ugrožavanje ionako krhke budžetske situacije. U skladu sa članom 6. Konvencije, domaći sud može odrediti vremensko važenje svoje presude na način na koji se osporava od strane aplikanata. Vidi naročito paragrafe 38-40 presude.
- Član 14: aplikanti ne mogu tvrditi da su u dovoljno sličnoj situaciji kao i pojedinci koji su pokrenuli parnične postupke (paragraf 42 presude).
Aplikacija proglašena neprihvatljivom kao očigledno neosnovana.
Otkaz

na zalost svasta se desava u vandrednoj situaciji,[…]

Član 5. stav 5. u vezi sa stavom 3. i 4. Zakona o […]

Član 57. i 59. a) Zakona o bankama u Federaciji Bi[…]

Član 251. stav 1. u vezi sa članom 252. stav 1. Po[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja