BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3811
Mjere određene na imovini aplikanata zbog krivičnog postupka

Uzan and Others
v. Turkey,
br. 19620/05 i 3 drugih

5. mart 2019 Odjel II


Dugotrajne mjere određene na imovini aplikanata zbog krivičnog postupka koji je vođen protiv rođaka aplikanata i njihovih nadređenih. Mjere su zadržane unatoč činjenici da lica nisu nikad oglašena krivim za krivična djela, niti su proglašena odgovornim za štetu koja je nastupila.
- Pitanje primjenljivosti, naročito u odnosu na aplikante koji su bili maloljetni u relevantno vrijeme.
- Ograničenje/kontrola upotrebe imovine i faktori koje Evropski sud za ljudska prava smatra relevantnim za procjenu kompatibilnosti mjera sa Konvencijom.
Značaj proceduralne zaštite vlasnika. Balans između javnih interesa i zaštite prava pojedinaca na imovinu. Utvrđena povreda člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.
Lažna optužba silovanja

Najlaksa i najbolja bi ti bila izjava napisana lij[…]

Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja