BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By Lega
#3803
Lišenje slobode i pritvor javne ličnosti

Navalnyy v. Russia br. 29580/12
15.11.2018. godine Veliko vijeće


Lišenje slobode na javnim događajima, pritvor i upravni postupci protiv političkog aktiviste, opozicionog lidera, borca protiv korupcije i blogera: članovi 5. i 6., član 11. i član 18.
- Primjenjivost člana 11. stav 1. (pojam “mirnog okupljanja”) i da li su mjere prema aplikantu slijedile “legitiman cilj” prema članu 11. stav 2. (vidi posebno, paragrafe 122, 126-127 presude).
- Privilegovana zaštita po Konvenciji o političkom govoru, raspravi o pitanjima od javnog interesa i mirnim manifestacijima (paragraf 133, kao i paragrafi 136-137 presude).
- Kontinuirani propust vlasti da pokažu potrebnu toleranciju uprkos jasnoj sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava (paragrafi 148-151 presude).
Dobro poznata javna ličnost i pojačan odvraćajući efekat mjera na njega i druge da ne učestvuju u protestnim skupovima i aktivnostima opozicije (paragraf 152 presude).
- Primjena člana 46. Konvencije (obaveznost i izvršenje presuda) – generalne mjere v. paragrafe 183 do 186 presude.
- Utvrđena povreda člana 5. st. 1, člana 6. st. 1, i člana 11. Konvencije, te po prvi put povreda člana
18. u vezi sa članom 5. i 11. Konvencije.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja