BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1716
Krsnje ugovora kao uzrok njegovog prestanka:

Ovaj razlog prestanka ili suspenzije primjene ugovora je najdelikatniji od svih. Kršenje ugovora povlači i međunarodnu odgovornost. Opće načelo prava jeste: inadimplendi non est adimplendum . Ovo načelo ne rješava sva pitanja kršenja ugovora.
Prema općem međunarodnom pravu postoji tzv. «rezidualno pravo» svake države koja pretrpi štetu da protiv države kršiteljice poduzme nenasilne mjere represalija da je na taj način natjera da naknadi pričinjenu štetu i da nastavi izvršavati svoje ugovorne obveze. Ali u vršenju prava na dopuštene represalije nema nikakvih pravila postupka.
Pravo na represalije je ograničeno Bečkom konvencijom: «ne primjenjuju se na odredbe ugovora o zaštiti ljudskih prava što ih sadrže ugovori humanitarnog karaktera».
Oštećena država ima pravo na nenasilne mjere represalija, ali ne na one koje pogađaju prava pojedinaca! Ukoliko sam ugovor koji je prekršen predviđa posebne odredbe o osiguranju njegova izvršenja, te se odredbe svakako mogu primijeniti.

Bitnu povredu ugovora čini:
a. odbacivanje ugovora koje nije predviđeno Bečkom konvencijom ili
b. povreda odredbe bitne za ostvarenje predmeta ili svrhe ugovora.

Situacija je jednostavna ako je u pitanju dvostrani ugovor  bitna povreda ovlašćuje drugu stranku da se pozove na povredu kao na uzrok prestanka ugovora ili njegove suspenzije!

Kad je u pitanju mnogostrani ugovor  ako jedna stranka bitno povrijedi ugovor, onda:
a.) ostale stranke imaju pravo da jednoglasnim sporazumom suspendiraju primjenu ugovora ili da ga dokinu:
 u odnosima između njih i države kršiteljice ili
 između svih stranaka.
b.) Sama oštećena stranka može okončati ugovor ili suspendovati ugovor, ali poštujući za to propisani postupak, a ne samoinicijativno!
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]