BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#233
KRIVICA

Član 35. ZKP FBiH – Sadržaj (elementi) krivice:
1. Krivica postoji ako je počinitelj u vrijeme počinjenja krivičnog djela bio uračunljiv i pri tome postupao s umišljajem.
2. Krivica za krivično djelo postoji i ako je počinitelj postupao iz nehata, ako to zakon izričito predviđa.

U savremenom krivičnom pravu opšteprihvaćen je princip da je za kažnjavanje učinioca, osim protivpravnog djela, potrebno da postoji i krivica.
Krivica je skup subjektivnih pretpostavki koje trebaju biti ispunjene da bi jedno nedopušteno i protivpravno djelo moglo pripisati učiniocu odn. staviti na teret.
Konstitutivne komponente krivice čine 2 subjektivna elementa koji tempore criminis karakterišu učinioca, a to su:
1. uračunljivost – tj, njegovo psihičko stanje i
2. krivnja ili vinost – tj. psihički odnos prema krivičnom djelu. (umišljaj / nehat)
Dakle, da bi neko bio kriv - mora kumulativno ispunjavati dva uslova, tj. da je kriv za učinjeno krivično djelo i da je uračunljiv.
Uračunljivost je svojstvo normalnog i duševno zdravog čovjeka da ispravno rasuđuje odn. da shvati značenje određenog djela i da se u skladu sa tim ponaša, što ga čini podobnim da bude kriv za izvršeno krivično djelo.

Vinost ili krivica podrazumijeva njegov psihički odnos prema izvršenom djelu koji potvrđuje njegovu krivicu za to djelo i predstavlja osnov njegove odgovornosti. Ona može biti različitog intenziteta odnosno može se izražavati u različitim stpenima težine, koji se uglavnom svode na dva osnovna oblika: umišljaj i nehat. Pri tome, umišljaj predstavlja teži oblik krivice za koji se redovno predviđa kažnjavanje, dok je nehat lakši oblik i stoga je za nehatno izvršenje krivičnih djela odgovornost izuzetna, samo kada je to izričito predviđeno.

Krivica je u osnovi individualna kategorija; ona je neprenosiva i svaki učinilac odgovora samo za ono što je on učinio ili je propustio učiniti.

http://www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]