BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#263
PRAVILA O ODGOJNIM PREPORUKAMA, O ODGOJNIM MJERAMA I
O KAŽNJAVANJU MALOLJETNIKA


BiH za razliku od, npr. RH, Austrije ili Njemačke, nema poseban zakon kojim se reguliše krivičnopravni položaj maloljetnih učinitelja krivičnih djela. Međutim, u skladu sa dosadašnjom zakonodavnom praksom, KZ FBiH u posebnoj glavi sadrži odredbe o odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika kojima se ustanovljava poseban krivičnopravni režim koji se primjenjuje na maloljetne učinitelje kriv. djela. Te odredbe sadrže određena odstupanja od opštih pravila o kažnjavanju učinitelja kriv. djela kojima se osigurava da dobrobit maloljetnih učinitelja kriv. djela bude osnov i cilj krivičnopravne reakcije prema njima i da ta reakcija bude u skladu ne samo sa težinom i okolnostima učinjenog krivičnog djela nego i sa ličnim svojstvima te ličnim, porodičnim i socijalnim prilikama maloljetnog učinitelja kriv. djela.

Kada su u pitanju maloljetni izvršioci krivičnih djela, prema njima se mogu primjeniti:
1) Odgojne (vaspitne) preporuke
2) Krivične sankcije prema maloljetnicima – gdje spadaju:
a) odgojne (vaspitne) mjere,
b) sigurnosne (bezbjednosne) mjere,
c) kazna maloljetničkog zatvora - može se izreći samo izuzetno starijem maloljetniku.

1. Odgojne preporuke

Odgojne preporuke su novina u našem krivičnom zakonodavstvu. Radi se o nastojanjima da se u odnosu na određena delikventna ponašanja maloljetnika da prednost vansudskim oblicima prevencije. Dakle, primjena odgojnih mjera je alternativa krivičnom gonjenju, jer je to faktički vansudsko rješavanje nastalog konflikta.

Svrha odgojnih preporuka je: (Član 81. KZ FBiH)
a) da se ne pokreće krivični postupak prema maloljetnom učinitelju krivičnog djela; i
b) da se primjenom odgojnih preporuka utiče na maloljetnika da ubuduće ne učini krivična djela.

Uslovi primjene odgojnih preporuka: (Član 80. KZ FBiH)
- Prema maloljetnom učinitelju krivičnog djela mogu se primijeniti odgojne preporuke za krivična djela s propisanom novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine.
- Odgojne preporuke prema maloljetniku može primijeniti nadležni tužilac ili sud za maloljetnike.
- Uslovi su primjene odgojnih preporuka:
1. maloljetnikovo priznanje krivičnog djela i
2. njegova izražena spremnost za pomirenjem s oštećenim.

Vrste odgojnih preporuka su: (Član 82. KZ FBiH)
- primjenjuje ovlašteni tužilac:
1) lično izvinjenje oštećenom;
2) naknada štete oštećenom;
3) redovno pohađanje škole;
4) posjećivanje odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta
- primjenjuje sudija za maloljetnike:
5) rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice;
6) prihvatanje odgovarajućeg zaposlenja;
7) smještaj u drugu porodicu, dom ili ustanovu;
8) liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi;
.
Izbor odgojnih preporuka: (Član 83. KZ FBiH)
Pri izboru odgojnih preporuka ovlašteni tužilac ili sudija za maloljetnike će uzet u obzir sveukupne interese maloljetnika i oštećenika. Pritom će posebno voditi računa da se primijenjenim odgojnim preporukama ne dovede u pitanje redovno školovanje maloljetnika ili njegov rad.
Izbor i primjena odgojnih preporuka izvršava se u saradnji s roditeljima ili starateljima maloljetnika i organima socijalnog staranja.

Odgojne preporuke mogu trajati najduže 1 godinu.
Odgojne se preporuke mogu tokom njihovog izvršavanja zamijeniti drugom ili ukinuti.

2. Krivične sankcije prema maloljetnicima (Član 84. KZ FBiH)

Maloljetnom se učinitelju krivičnog djela mogu izreći
a) odgojne (vaspitne) mjere,
b) sigurnosne (bezbjednosne) mjere,
c) kazna maloljetničkog zatvora - može se izreći samo izuzetno starijem maloljetniku.
- Mlađem maloljetniku (koji je u vrijeme učinjenja kriv. djela navršio 14, a nije navršio 16 godina života) - mogu se izreći samo odgojne (vaspitne) mjere.
- Starijem maloljetniku (koji je u vrijeme učinjenja kriv. djela navršio 16, a nije navršio 18 godina života) - odgojne se mjere mogu izreći pod uslovima propisanim ovim zakonom, a izuzetno mu se može izreći kazna maloljetničkog zatvora.
Maloljetniku se mogu izreći sigurnosne mjere pod uslovima propisanima ovim zakonom.
Maloljetniku se ne mogu izreći sudska opomena ni uslovna osuda.

Svrhe odgojnih mjera i kazne maloljetničkog zatvora (Član 85. KZ FBiH)
- Svrha odgojnih (vaspitnih) mjera i kazne maloljetničkog zatvora je da se pružanjem zaštite i pomoći maloljetnim učiniocima krivičnih djela, nadzorom nad njima, njihovim stručnim osposobljavanjem i razvijanjem njihove osobne odgovornosti osigura njihov odgoj, preodgoj i pravilan razvoj.
- Uz to, svrha kazne maloljetničkog zatvora je poseban utjecaj na maloljetnog učinioca da ubuduće ne učini krivična djela, kao i na druge maloljetnike da ne učine krivična djela.

2.a. Odgojne (vaspitne) mjera

Vrste odgojnih (vaspitnih) mjera (Član 86. KZ FBiH)
Odgojne (vaspitne) mjere se dijele u 3 grupe:
1. disciplinske mjere
2. mjere pojačanog nadzora
3. zavodske mjere

Disciplinske mjere
Disciplinske mjere se izriču maloljetnom učinitelju kriv. djela kojem nije potrebno izreći trajnije mjere odgoja i preodgoja, naročito ako je učinio kriv. djelo iz nepromišljenosti ili lahkomislenosti. Tu spadaju:
a) sudski ukor i
b) upućivanje u disciplnski centar za maloljetnike (Član 89. KZ FBiH)
- Ovu mjeru sud će izreći kad - je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama utiče na osobnost i ponašanje maloljetnog učinitelja krivičnog djela.
- Maloljetnika kome je izrečena ova mjera sud može uputiti u disciplinski centar:
a) na određeni broj sati tokom dana blagdana, ali najviše 4 uzastopna dana blagdana;
b) na određeni broj sati tokom dana, ali najduže u trajanju do 1 mjeseca;
c) na neprekidni boravak tokom određenog broja dana, ali ne duže od 20 dana.
- Pri izricanju ove mjere, sud će voditi računa da zbog njenog izvršenja maloljetnik ne izostane s redovite školske nastave ili posla.
- U disciplinskom se centru maloljetnik može zaposliti na korisnim radovima koji odgovaraju njegovim godinama života, ukoliko on ili njegov staratelj na to pristanu.
- Pri izricanju ove mjere, sud može izreći i odgojnu mjeru pojačanog nadzora nadležnog tijela socijalne zaštite koja se izvršava po izvršenju odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike.

Mjere pojačanog nadzora
Mjere pojačanog nadzora izriču se - maloljetnom učinitelju krivičnog djela kojem treba izreći trajnije mjere odgoja, preodgoja ili liječenja uz odgovarajući nadzor, a nije potrebno njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine.
Tu spadaju:
a) mjere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojioca ili staraoca (Član 90. KZ FBiH)
­ Ovu mjeru sud će izreći ako - su roditelji, usvojitelj ili staratelj propustili nadzor nad maloljetnikom iako su u mogućnosti obavljati nadzor.
­ Pri izricanju ove mjere, sud može:
a) roditelju, usvojitelju ili staratelju dati potrebne upute i naložiti im određene dužnosti u pogledu mjera koje treba preduzeti radi odgoja maloljetnika, njegovog liječenja i radi otklanjanje štetnih uticaja.
b) odrediti da nadležni organ socijalnog staranja provjerava njeno izvršavanje i ukazuje pomoć roditelju, usvojitelju ili staratelju. Sud će naknadno odlučiti o prestanku takvog provjeravanja, s tim da ono ne može trajati manje od jedne ni duže od tri godine.
b) pojačan nadzor u drugoj porodici (Član 91. KZ FBiH)
­ Ovu mjeru sud će izreći ako - roditelji, usvojitelj ili staratelj nisu u mogućnosti da maloljetnika pojačano nadziru ili ako se od njih takav nadzor ne može opravdano očekivati.
­ Izvršenje ove odgojne mjere obustavit će se:
a) kad roditelji, usvojitelj ili staratelj steknu mogućnost da maloljetnika pojačano nadziru,
b) kad prema rezultatu odgoja prestane potreba za pojačanim nadzorom.
­ Pri izricanju ove odgojne mjere sud će odrediti da - za vrijeme njenog trajanja nadležni ogran socijalne zaštite provjerava njeno izvršavanje i ukazuje potrebnu pomoć porodici u kojoj je maloljetnik smješten.
c) pojačan nadzor od strane nadležnog organa socijalne zaštite (Član 92. KZ FBiH)
­ Ovu mjeru sud će izreći ako - roditelji, usvojitelj ili staratelj nisu u mogućnosti pojačano nadzirati maloljetnika, a ne postoje ni uslovi za izricanje odgojne mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici.
­ Sud će naknadno odlučiti o prestanku ove mjere, s tim da njeno trajanje ne može biti kraće od 1 ni duže od 3 godine.
­ Za vrijeme trajanja ove mjere maloljetnik i dalje živi s roditeljima, usvojiteljem ili starateljem, a pojačani nadzor nad njim vrši ovlaštena osoba nadležnog organa socijalne zaštite, koja se brine o školovanju maloljetnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom liječenju i sređivanju prilika u kojima živi.

Zavodske mjere
Zavodske mjere izriču se - maloljetnom učinitelju krivičnog djela kojem treba izreći trajnije mjere odgoja, preodgoja ili liječenja uz njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine.
Zavodske mjere ne mogu trajati duže od 5 godina.
Tu spadaju:
a) upućivanje u vaspitnu ustanovu (Član 94. KZ FBiH)
­ Ovu mjeru sud će izreći ako - nad maloljetnikom treba osigurati izvršenje stalnog nadzora stručnih odgojitelja u ustanovi za odgoj maloljetnika.
­ U odgojnoj ustanovi maloljetnik ostaje najmanje 6 mjeseci a najviše 3 godine.
­ Pri izricanju ove mjere sud neće odrediti njeno trajanje, već će o tome naknadno odlučiti (član 97. Obustava izvršenja i izmjena odluke o odgojnim mjerama, stav 2. ovog zakona).
b) upućivanje u vaspitno-popravni dom (Član 95. KZ FBiH)
­ Ovu mjeru sud će izreći ako - prema maloljetniku treba primijeniti pojačane mjere preodgoja.
­ Pri odlučivanju hoće li izreći ovu mjeru, sud će posebno uzeti u obzir
1) težinu i prirodu učinjenog krivičnog djela i
2) okolnost jesu li mu ranije bile izrečene odgojne mjere ili kazna maloljetničkog zatvora.
­ U odgojno-popravnom domu maloljetnik ostaje najmanje 1 a najviše 5 godina.
­ Pri izricanju ove mjere, sud neće odrediti njeno trajanje, već će o tome naknadno odlučiti (član 97. Obustava izvršenja i izmjena odluke o odgojnim mjerama, stav 2. ovog zakona).
c) upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje (Član 96. KZ FBiH)
­ Ovu mjeru sud može izreći maloljetniku ometenom u psihičkom ili fizičkom razvoju, umjesto odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu ili odgojne mjere upućivanja u odgojno-popravni dom.
­ Maloljetnik ostaje u ustanovi za osposobljavanje sve dok - je to potrebno radi njegovog liječenja ili osposobljavanja, a kad maloljetnik postane punoljetan, ponovo će se ispitati potreba njegova daljnjeg zadržavanja u toj ustanovi.

Izbor odgojne mjere (Član 88. KZ FBiH)
Pri izboru odgojne mjere sud će uzeti u obzir:
1. godine života maloljetnika,
2. stepen njegovog duševnog razvoja,
3. njegova psihička svojstva,
4. njegove sklonosti,
5. pobude iz kojih je djelo učinio,
6. dotadašnji odgoj,
7. sredinu i prilike u kojima je živio,
8. težinu krivičnog djela,
9. te je li mu ranije bila izrečena odgojna mjera ili kazna i
10. sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja na izricanje odgojne mjere.

U postupku protiv maloljetnika obavezno je uključen organ starateljstva uz čiju stručnu pomoć sud određuje najadekvatniju mjeru u svakom konkretnom slučaju.

Obustava izvršenja i izmjena odluke o odgojnim mjerama (Član 97. KZ FBIH)

Kad se poslije donošenja odluke kojom je izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora ili zavodska odgojna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bi bile od uticaja na donošenje odluke, izvršenje izrečene mjere može se obustaviti ili se izrečena mjera može zamijeniti drugom odgojnom mjerom pojačanog nadzora ili zavodskom odgojnom mjerom.
Uz slučajeve iz stava 1. ovog člana, ukoliko za pojedine mjere nije što drugo propisano, odgojna mjera pojačanog nadzora ili zavodska odgojna mjera može se, s obzirom na postignuti uspjeh odgoja, obustaviti od izvršenja, a može se i zamijeniti drugom takvom mjerom kojom će se bolje postići svrha odgojnih mjera.
Obustavljanje od izvršenja zavodske odgojne mjere ili zamjenjivanje zavodske odgojne mjere drugom takvom mjerom izvršit će se uz sljedeća ograničenja:
a) odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu ne može se obustaviti od izvršenja prije isteka roka od 6 mjeseci, a do isteka ovog roka može se zamijeniti samo odgojnim mjerama upućivanja u odgojno-popravni dom ili upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje;
b) odgojna mjera upućivanja u odgojno-popravni dom ne može se obustaviti od izvršenja prije isteka roka od 1 godine, a do isteka ovog roka može se zamijeniti samo odgojnim mjerama upućivanja u odgojnu ustanovu ili upućivanja u drugu ustanovu za osposobljavanje.
Izuzetno, odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu ili odgojna mjera upućivanja u odgojno-popravni dom može se obustaviti od izvršenja ili zamijeniti drugom mjerom i prije isteka rokova (iz stava 3. tačke a. i b. ovog člana) ako posebne okolnosti koje se odnose na osobu maloljetnika očito pokazuju da je postignuta svrha tih mjera.

Ponovno odlučivanje o odgojnim mjerama (Član 98. KZ FBIH)

Ako je od pravosnažnosti odluke kojom je izrečena odgojna mjera pojačanog nadzora ili zavodska odgojna mjera proteklo više od 1 godine, a izvršenje nije započeto, sud će ponovno odlučiti o potrebi izvršenja izrečene mjere. Pri tome sud može odlučiti da se ranije izrečena mjera izvrši, ne izvrši ili da se zamijeni nekom drugom mjerom.
Odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike neće se izvršiti ako je proteklo više od 6 mjeseci od pravosnažnosti odluke kojom je ova mjera izrečena, a njeno izvršenje nije započeto.

PITANJA NA ISPITU: Kad i pod kojim uvjetima se mora odlučivati o odgojnim mjerama, radi promjene okolnosti – ako je od pravomoćnosti odluke o upućivanje u odgojni centar a proteklo 6 mjeseci, neće se izvršiti, nema svrhe.
Kod pojačanog nadzora ili zavodske mjere kad protekne 1 godina – ponovno će se odlučivati o potrebi izvršavanja ili da se zamijeni nekom drugom.

http://www.webdesignstudio.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]