BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#1579
Da bi se ostvarilo pravo na starosnu penziju prema članu 30. Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH mora se ispuniti jedan od sljedećih uslova:

65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, s tim da su oba uslova ispunjena istovremeno, ili
40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života.

Izuzetno od odredbe člana 30. Zakona o PIO FBiH, u skladu sa članom 137. Zakona o PIO FBiH, pravo na starosnu penziju stiče se i kada osiguranik navrši:

55 godina života i 30 godina penzijskog staža (žena), s tim da su oba uslova ispunjena istovremeno, odnosno
60 godina života i 35 godina penzijskog staža (muškarac), s tim da su oba uslova ispunjena istovremeno.

Odredbe člana 137. Zakona o PIO FBiH primjenjivat će se do 31. decembra 2015. godine.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH – neslužbeni prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09)

Član 30.

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmjanje 20 godina penzijskog staža.

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života.

Član 137

Izuzetno od odredbe člana 30. ovog zakona pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši:

u 1998. godini 60 godina života;
u 1999. godini 61 godinu života;
u 2000. godini 62 godine života;
u 2001. godini 63 godine života;
u 2002. godini 64 godine života.

Osiguranik može steći pravo na starosnu penziju i prije navršenih godina života propisanih u stavu 1. ovog člana, odnosno u ćlanu 30. ovog zakona, kad navrši 55 godina života i 30 godina penzijskog staža (žena), odnosno 60 godina života i 35 godina penzijskog staža (muskarac), ali najduže do 31. decembra 2015. godine.

Osiguraniku iz stava 2. ovog člana iznos penzije određen prema dužini penzijskog staža umanjuje se za 0,5% (žena), odnosno 1% (muškarac) za svaku godinu ranijeg odlaska u penziju prije navršenih 65 godina života.

Osiguraniku iz stava 3. ovog člana, kada navrši godine života iz stava 1. ovog člana, odnosno iz člana 30. ovog zakona, ne prestaje umanjenje penzije u skladu sa stavom 3. ovog člana.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]