BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#687
Javne nabavke u BiH

Sistem javnih nabavki regulisan je Zakonom o javnim nabavkama BiH. Zakon definiše opšte principe sistema, propisuje postupke javnih nabavki te pravnu zaštitu u ovoj oblasti na cjelokupnoj teritoriji BiH i vrijedi za postupke javnih nabavki na svim nivoima vlasti u BiH. Osnovni cilj zakona je uspostava okvira za osiguranje funkcionisanja sistema javnih nabavki na pricipima pravične i aktivne konkurencije, transparentnosti, nediskriminacije i jednakog tretmana.

Tenderske procedure

Vrste postupaka javnih nabavki, uslovi primjene odgovarajućeg postupka, objava obavještenja, prijave, vođenja postupka, dodjele ugovora i obaveze nakon dodjele propisani su u Poglavlju II i III Zakona o javnim nabavkama.

Ugovori

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga i radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka:

• otvoreni postupak;
• ograničeni postupak s pretkvalifikacijom;
• pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci;
• pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci;
• konkurs za izradu idejnog rješenja

Obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora i poništenju postupka javne nabavke objavljuju se u službenom glasniku i na web stranici javnih nabavki i na jedinstvenim obrascima koje je propisala Agenija.

Tenderska dokumentacija

Sadržaj i primjena tenderske dokumentacije i specifikacija za različite postupke javnih nabavki definisani su u Poglavlju II Zakona o javnim nabavkama BiH i Uputstvom o primjeni i korištenju modela STD za postupke javne nabavke (Službeni glasnik BiH, br.56/07).

Vremenski rokovi

Ugovorni organ utvrđuje mjesto, datum i sat za podnošenje zahtjeva za učešće u postupku, i/ili za podnošenje ponuda i zakašnjele ponude i/ili zahtjevi ne uzimaju se u razmatranje.

Prilikom utvrđivanja rokova u obzir se uzima kompleksnost konkretne predmetne nabavke i shodno tome, vrijeme potrebno za pripremu ponude. Međutim minimalni rokovi ne mogu biti kraći od rokova definiranih Zakonom o javnim nabavkama (član 21).
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]