BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#2277
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

U službenim novinama Federacije BiH br. 79/17 od 13.10.2017. godine proglašen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je usvojio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 14.06.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. godine. Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 21.10.2017.godine.

Prema novom zakonu trgovcem se smatra:

a) pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom općinskom sudu,

b) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu rješenja gradskog, odnosno općinskog organa uprave nadležnog za oblast trgovine (u daljnjem tekstu: nadležni organ),

c) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine isključivo ličnim radom na osnovu rješenja nadležnog organa.

Izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini predviđa se da Vlada F BiH može propisati privremene mjere sa ciljem zaštite javnog interesa i sprečavanja štetnih posljedica na tržište, ukoliko nastanu ili mogu nastati značajniji poremećaji na tržištu usljed elementarne nepogode, nestašice dobara neophodnih za potrebe odbrane, odnosno za potrebe privrede i snadbijevanja stanovništva. U ranijem zakonu u ovim uslovima predviđano je ograničavanje obavljanja trgovine.

U članu 11. ovog zakona navodi se da trgovinu na malo može obavljati i trgovac u svojstvu fizičkog lica, ali samo u jednom prodajnom objektu, odnosno jednom prodajnom mjestu (trgovačka radnja), kao i trgovac u svojstvu fizičkog lica koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo određenom vrstom robe na osnovu rješenja nadležnog organa i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice iz člana 8. ovog zakona (trgovac pojedinac). Trgovac pojedinac mora imati najmanje osnovnu školsku spremu.

Za robu koja se prodaje u rasutom stanju po jediničnoj mjeri, zavisno od vrste robe (kilogram, litar, metar i sl.), trgovac je dužan iznos računa zaokružiti u skladu sa propisom Centralne banke BiH.

Prema novom zakonu pravno lice registrovano za obavljanje trgovačke djelatnosti može početi raditi u prodajnom objektu nakon što nadležnom organu podnese dokaz o registraciji, izjavu iz člana 12. ovog zakona i obavijest o datumu početka rada za svaki prodajni objekat, a ukida se obaveza podnošenja saglasnosti ministarstvu trgovine.

U novom zakonu o unutrašnjoj trgovini dodati su novi članovi koji definišu način odobravanja obavljanja trgovine na malo ličnim radom (trgovac pojedinac). U skladu sa tom dopunom odobrenje za obavljanje trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice nadležni organ će izdati fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uslove:

a) državljanin je Bosne i Hercegovine,

b) poslovno je sposoban,

c) ima najmanje osnovnu školsku spremu,

d) zdravstveno je sposoban, ako je za obavljanje trgovine na malo određenim robama iz predmeta poslovanja zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet,

e) ima sklopljen ugovor ili predugovor o zakupu jednog prodajnog mjesta izvan prodavnice iz člana 8. ovog zakona, koje ispunjava uvjete utvrđene članom 12. ovog zakona,

f) nema zasnovan radni odnos ili nije ostvario prava na osnovu radnog odnosa,

g) nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca, o čemu podnosi pisanu izjavu,

h) pravomoćnom odlukom nije mu izrečena mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti.Izuzetno od tačke e) u slučaju da fizičko lice podnosi zahtjev za odobrenje obavljanja trgovine na malo izvan prodavnice iz člana 8. stav 1) tač. a), b) i d) u određene dane tokom sedmice na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave, dužan je nadležnom organu dostaviti sklopljen ugovor ili predugovor o zakupu prodajnog mjesta izvan prodavnice u svakoj od tih jedinica lokalne samouprave. Podnosilac zahtjeva dužan je u zahtjevu precizirati vrstu robe kojom će obavljati trgovinu na malo, te precizirati i dane u kojima će obavljati trgovinu u određenoj jedinici lokalne samouprave.

Ako fizičko lice ispunjava navedene uslove nadležni organ mu u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva izdaje rješenje o odobrenju obavljanja trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice kojim on stiče svojstvo trgovca pojedinca. Rješenje se izdaje prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva. Novim zakonom jasno je preciziran i sadržaj navedenog rješenja.

Ukoliko nastupi neki od slučaja, navedenih u ranijem zakonu o unutrašnjoj trgovini, prema kojima rješenje o odobrenju prestaje da važi, prestanak rada trgovačke radnje utvrđuje se danom nastanka nekog od tih slučajeva.

Novi zakon donio je izmjene i u dijelu zakona o unutrašnjoj trgovini koji se odnosi na evidenciju prodaje robe. Evidencija se vodi na osnovu računa o vrsti, količini i cijeni prodatih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, koji se izdaje putem fiskalnog sistema ili računa koji će biti propisan posebnim provedbenim aktom.Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo (pijaca) dužan je prema novom zakonu o unutrašnjoj trgovini:a) utvrditi pijačni red, jasno obilježiti i izdvojiti pijačni prostor od okolnog prostora, kao i vidno istaći dane i vrijeme pijačne trgovine;

b) osigurati ispunjavanje minimalne tehničke opremljenosti pijace u skladu sa uvjetima propisanim podzakonskim aktom iz člana 12. ovog zakona;

c) istaći cijene usluga pijace i naplaćivati ih izdavanjem fakture;

d) usluge izdavanja prodajnog mjesta (sto, štand, lokacija za pokretno vozilo za prodaju i dr.) naplaćivati putem fiskalnog uređaja;

e) zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta samo sa licima iz člana 2. ovog zakona;

f) sa trgovcem pojedincem zaključiti ugovor o zakupu samo jednog prodajnog mjesta;

g) voditi registar zaključenih ugovora o zakupu iz tačke e) ovog člana.Novim zakonom predviđa se i zabrana obavljanja trgovine trgovcu, do otklanjanja nepravilnosti, ako je trgovac počeo sa radom u prodajnom objektu, a nadležnom organu nije podnio izjavu kojom potvrđuje da prodajni objekat ispunjava zakonom propisane uslove. Ukoliko se nadzorom utvrdi da je trgovac podnio netačnu izjavu, tržišni inspektor će odrediti rok do kojeg se nedostatak mora ispraviti.

Novim zakonom izmijenjene su i kaznene odredbe i visina minimalne novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu, koja sada iznosi 1.000 KM, za radnje predviđene članom 63., te 500KM za radnje previđene članom 64. zakona. U skladu sa novim zakonom biće kažnjen i trgovac koji zaključi ugovor o zakupu suprotno odredbama člana 39a novog zakona. Ukoliko trgovac u roku od šest mjeseci od dana pravomoćne odluke o počinjenom prekršaju ponovo zaključi ugovor suprotno odredbama člana 39a novog zakona, biće kažnjen novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od prethodno izrečene kazne, a svako dalje ponavljanje novčana kazna će se udvostručiti, s tim da ne može preći iznos maksimalne novčane kazne utvrđene zakonom za taj prekršaj. Novčanoj kazni podliježe i trgovac koji ne vodi registar zaključenih ugovora o zakupu, te trgovac koji prodaje robu za koju nema isprave o njenoj nabavci, za koju nije sačinjena kalkulacija cijene i koja nije evidentirana u trgovačkoj knjizi.Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen trgovac pojedinac ako:

a) ne obavlja trgovinu ličnim radom (član 21d.),

b) obavlja trgovinu na prodajnom mjestu koje nije navedeno u odobrenju nadležnog organa (član 21d.),

c) vrši prodaju vrste robe koja nije navedena u odobrenju nadležnog organa (član 21d.).

Uz novčanu kaznu za navedene prekršaje izreći će se zaštitna mjera oduzimanja robe koja je zatečena u prodaji.

www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]