BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#421
IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV ILI AHEZIONI KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtjev nastao izvršenjem krivičnog djela može se odnositi na:
a) naknadu štete,
b) povrat stvari ili
c) ponišetenje određenog pravnog posla.
O imovinskopravnom zahtjevu može se raspravljati u krivičnom postupku samo ako je takav prijedlog stavilo ovlašteno lice i ako se time ne bi odugovlačio krivični postupak.
Ovlašteno lice za stavljanje prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva je ono lice koje je ovlašteno da takav zahtjev ostvaruje u parničnom postupku.
Prijedlog se podnosi sudu najkasnije do završetka glavnog pretresa.
Predlagač je dužan da određeno označi svoj zahtjev i da za to podnese dokaze.
Tužilac, odnosno sud, dužni su da osumnjičenog, odnosno optuženog ispitaju u vezi imovinskopravnog zahtjeva.

www.bosna-forum.eu
RAZVOD BRAKA u BiH

Pravoslavna ili katolička crkva? Najbolje bi bilo[…]

Doroż protiv Poljske

Doroż protiv Poljske 29.10.2020. Povreda član[…]

Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopusti[…]

Ayetullah Ay protiv Turske Povreda člana 6. s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja