BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#381
FORMA ZAHTJEVA ZA PRETRESANJE

U odnosu na formu, zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti pismeno ili usmeno. Podnošenje zahtjeva u pismenom obliku je pravilo, a u usmenom obliku izuzetak i koristi se onda kada postoji opasnost od odlaganja.

PISANI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRESANJE
Obaveznim sadržajem pismenog zahtjeva za pretresanje određen je:
- uvodni dio koji obuhvata:
1) naziv sudske instance od koje se zahtjeva izdavanje naredbe za pretresanje, te
2) lične podatke kao i funkciju podnosioca zahtjeva (dokazuje zakonsko ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za izdavanje naredbe za pretresanje)
- centralni dio zahtjeva - sadrži:
1) navođenje činjenica koje ukazuju na vjerovatnost da će se osobe, tragovi i predmeti naći na označenom ili opisanom mjestu ili kod određene osobe. Mjesta ili osobe koje su objekti pretrage moraju se tačno precizirati.
2) sam zahtjev sudu da izda naredbu za pretresanje, a u svrhu pronalaženja osoba ili oduzimanja predmeta.

Sa zahtjevom za izdavanje naredbe o pretresanju mogu se spojiti i određeni prijedlozi:
- da se pretresanje izvrši u bilo koje vrijeme zato što postoji osnovana sumnja:
a) da pretresanje neće moći biti izvršeno u vremenskom periodu od 6 sati ujutro do 21 sat uvečer. (npr. treba izvršiti pretresanje noćnog bara ili drugog prostora koje svoju osnovnu djelatnost obavlja upravo u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima);
b) da će se traženi predmeti skloniti ili uništiti ako se naredba ne izvrši odmah.
c) da će osoba koja se traži pobjeći ili počiniti drugo krivično djelo, ili ugroziti bezbjednost ovlaštenog službenog lica ili drugog lica.
- U zahtjevu se može predložiti da osl. lice izvrši naredbu za pretres bez njene prethodne predaje ako postoji osnovana sumnja:
a) da se traženi predmeti mogu lako i brzo uništiti ako se odmah ne oduzmu.
b) da predaja naredbe može ugroziti bezbjednost ovlaštenog službenog lica ili drugog lica, te
c) da će osoba koju se traži počiniti drugo krivično djelo ili ugroziti bezbjednost ovlaštenog službenog lica ili drugog lica.

USMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAREDBE
Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje može se podnijeti kada postoji opasnost od odlaganja.
Usmeni zahtjev za izdavanje naredbe o pretresanju može se saopćiti neposredno sudiji za prethodni postupak ili telefonom, ili radio-vezom ili drugim sredstvom elektronske komunikacije.
Kad je podnesen usmeni zahtjev za izdavanje naredbe za pretresanje, sudija za prethodni postupak će daljnji tok razgovora zabilježiti.
Sudija za prethodni postupak će potpisati kopiju zapisnika i predati je sudu u roku od 24 sata od izdavanja naredbe.

https://www.advokat.attorney

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]