BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3376
Dostavljanje podataka o svjedocima tužilaštva odbrani u cilju obavljanja razgovora sa istim


Odbrana ima pravo da kontaktira sa svim osobama za koje smatra da mogu dati relevantne informacije, bez obzira da li je njihovo svjedočenje predloženo od strane tužilaštva.


Iz obrazloženja:

Odbrana ima pravo da kontaktira sa svim osobama za koje smatra da mogu dati relevantne informacije, bez obzira da li je njihovo svjedočenje predloženo od strane tužilaštva. Naime, kako nijedna strana u postupku nema vlasništvo nad svjedokom, to i odbrana može, ukoliko smatra da će joj to ići u prilog, pozvati svjedoka kojeg je predložilo tužilaštvo, ali i svjedoka tužilaštva koji je već saslušan, radi ispitivanja na okolnosti i činjenice koje nisu sadržane u prvobitnoj izjavi ili iskazu, a koje odbrani služe za dokazivanje vlastitih tvrdnji. Međutim, kako se ne bi dogodilo da odbrana pozove svjedoka optužbe za kojeg bi se tek na glavnom preteresu utvrdilo da nije relevantan za njene teze, a što bi dovelo do odugovlačenja postupka, jako je bitno da branioci prvo ostvare kontakt sa svjedocima kako bi se uvjerili da ovi imaju saznanja o činjenicama koje nosioci odbrane, ukoliko su se opredijelili za aktivnu odbranu, namjeravaju dokazati. Naime, ukoliko bi branilac tek na glavnom pretresu dobio priliku da postavlja pitanja svjedoku, onda bi se lako moglo dogoditi da svjedok iznese neke činjenice koje ne idu u prilog optuženom, a što je u suprotnosti sa principom da optuženi nema obavezu da iznosi činjenice koje mu idu na teret.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja broj S1 1 K 011128 13 Krž3 od
dana 20.03.2013. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]