BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3073
DOSTAVLjANjE LIČNIH PODATAKA OBRAĐENIH U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini

član 9 stav 2

Budući da u postupku javne nabavke postoji određen javni interes, lične podatke koji su obrađeni u navedenom postupku potrebno je dostaviti samo u onoj mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje javnog interesa.

"Shodno članu 40. stav 2. tačka g) Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr, dalje: Zakon), Agencija je ovlašćena da daje savjete i mišljenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Prema tome, Agencija ne može davati mišljenja u vezi pojedinačnog odlučivanja po zahtjevu zasnovanom na Zakonu o slobodi pristupa informacijama ("Sl. glasnik BiH", br. 28/2000, 45/2006, 102/2009, 62/2011 i 100/2013 - dalje: ZOSPI), već je vaša obaveza da u svakom pojedinačnom slučaju ispitate sve okolnosti i sami donesete odluku u pogledu davanja informacija.

Međutim, ovom prilikom vas upućujemo na pojedine odredbe Zakona i osnovne principe postupanja kada je u pitanju pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka, a koje su relevantne kod davanja ličnih podataka.

Osnovni cilj Zakona je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbjedi zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a posebno pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Zakon u članu 3. propisuje da je kontrolor svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.

Prema informacijama iz dostavljenog upita, Direkcija za puteve KS je kontrolor koji obrađuje lične podatke povodom provedenih postupaka javnih nabavki.

Član 4. Zakona propisuje principe obrade ličnih podataka kojih su obavezni da se pridržavaju svi kontrolori i obrađivači, a koji između ostalog u stavu 1. tačka a), obavezuje kontrolora da lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način. Princip pravičnosti i zakonitosti znači obradu ličnih podataka ukoliko je ona propisana zakonom koji reguliše određenu oblast, te ukoliko je neophodna radi ispunjenja određene svrhe.

Nadalje, shodno principu pravičnosti i zakonitosti, relevantan propis za provođenje postupaka javnih nabavki, te obradu ličnih podataka po navedenom osnovu je Zakon o javnim nabavkama u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014).

Obzirom da se u predmetnom slučaju radi o davanju podataka iz postupka nabavke od strane javnog organa/korisnika javnih sredstava, to je, za pravilno ostvarenje zakonskih načela ravnopravnosti i transparentnosti, neophodno cijeniti i javni interes.

Nadalje, ZOSPI u članu 9. stav 2. propisano je: "U donošenju odluke da li je objavljivanje informacija opravdano javnim interesom, nadležni javni organ će razmotriti okolnosti kao što su, (ali nisu ograničene na), svako nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prestupa, sudsku grešku, zloupotrebu vlasti ili nemar u vršenju službene dužnosti, neovlašćeno korišćenje javnih fondova, ili opasnost po zdravlje ili bezbjednost pojedinca, javnosti ili okoline."

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama, ukoliko utvrdite da je omogućavanje slobodnog pristupa informacija o provedenim postupcima javnih nabavki opravdano javnim interesom, onda ćete i saopštiti tražene informacije.

Međutim, teško se može zamisliti situacija u kojoj bi se kao javni interes u smislu slobode pristupa informacijama, mogle dostaviti kopije diploma, radnih knjižica, izvoda o položenim stručnim ispitima, potvrda o stažu i drugih isprava sa ličnim podacima radnika.

S tim u vezi, prilikom razmatranja konkretnog slučaja i dostavljanja traženih ličnih podataka, obrađenih u postupku javne nabavke, potrebno je uzeti u obzir činjenice koje opravdavaju javni interes, te dostaviti podatke u onom obimu i mjeri koji je neophodan za ispunjenje tog javnog interesa."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 20.1.2018. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]