BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#3075
DOSTAVLjANjE FOTOKOPIJE LIČNE KARTE PRILIKOM PODNOŠENjA ZAHTJEVA ZA KREDIT
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

član 54 stav 1 tačka c) i stav 2

Podnosilac zahtjeva za odobravanje kredita je dužan da dostavi banci fotokopiju lične karte i original na uvid, a banka ima pravo i dužnost da izvrši uvid u lične podatke svih poslovnih klijenata, pa i podnosilaca zahtjeva za kredit, radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

"Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.) je opšti propis koji reguliše obradu i zaštitu ličnih podataka i primjenjuje se na lične podatke koje obrađuju svi javni organi, fizička i pravna lica, osim ako drugi zakon ne nalaže drugačije.

Jedan od principa obrade ličnih podataka je princip pravičnosti i zakonitosti propisan u stavu 1. tačka a) člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka. Ovaj princip podrazumijeva obradu ličnih podataka na osnovu i u granicama zakona i drugih propisa. Ostvarivanje principa pravičnosti i zakonitosti znači pridržavanje materijalno i formalno-pravnih propisa koji se imaju primijeniti u konkretnoj stvari, odnosno osiguranje materijalno-pravne i procesno-pravne zakonitosti.

Zakonom o ličnoj karti državljana BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2001, 16/2002, 53/2007, 56/2008 i 18/2012) u članu 3. stav 7. propisano je da se "od državljana BiH može tražiti kopija lične karte samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano."

Iz gore citiranog zakonskog propisa proizlazi da banke mogu prikupljati kopije ličnih karata od klijenata samo u slučaju kada je to zakonom propisano.

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Sl. glasnik BiH", br. 47/2014 - dalje: Zakon) u članu 4. propisuje da se mjere za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti preduzimaju u skladu sa ovim zakonom ako ih, između ostalih, vrše banke, kao obveznici sprovođenja mjera. Nadalje, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka a) Zakona, obveznik (banka) je dužan preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom "uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom", a koje se odnose na "utvrđivanje identiteta klijenta i provjeru njegovog identiteta na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobijenih od pouzdanih i nezavisnih izvora" i "sprovođenje stalnog praćenja poslovnih odnosa, uključujući i kontrolu transakcija tokom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o klijentu, poslovnom profilu i rizičnosti te, po potrebi, izvoru sredstava i osiguravanje ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode" (član 7. stav 1. tač. a) i d) Zakona).

Sadržaj evidencije za fizička lica propisan je članom 54. stav 1. tačka c) Zakona sadrži, minimalno, sljedeće informacije, i to: ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj fizičkog lica koje uspostavlja poslovni odnos, te broj i naziv organa koji je izdao važeći identifikacioni dokument. U stavu 2. istog člana propisano je: "Obveznici za svoje potrebe ostavljaju kopije dokumenata na osnovu kojih je sprovedena identifikacija klijenata, na kojima će konstatovati da je izvršen uvid u originalni dokument."

U skladu sa gore navedenim, banke kao obveznici sprovođenja mjera Zakona su dužne, prilikom uspostave poslovnog odnosa kao i stalnog praćenja poslovnog odnosa, preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prikupljanjem kopija ličnih dokumenata."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 18.3.2015. godine)

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]