BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By LegaForum
#3528
Ĉlanovi 4. i 9. Zakona o upravnim sporovima

ODLUKA VIŠEG VOJNO-DISCIPLINSKOG SUDA, KOJOM JE ODLUĈENO O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI AKTIVNOG VOJNOG LICA ZBOG DISCIPLINSKOG PRESTUPA I KOJOM JE IZREĈENA DISCIPLINSKA KAZNA GUBITKA SLUŢBE, NIJE UPRAVNI AKT U SMISLU ODREDABA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, JER SE NE RADI O UPRAVNOJ STVARI, KAO JEDNOG OD BITNIH SADRŢAJNIH OBILJEŢJA UPRAVNOG AKTA, PA SE PROTIV TE ODLUKE NE MOŢE VODITI UPRAVNI SPOR.

Iz obrazloţenja:

Zakonom o upravnim sporovima (“Sluţbene novine Federacije”, broj:2/98 i 8/00), propisano je da se upravni spor kao spor ispitivanja zakonitosti akata, moţe voditi samo protiv upravnog akta, a upravni akt u smislu ovog zakona jeste akt kojim nadleţni organ iz ĉlana 4. istog zakona rješava o izvjesnom pravu ili obavezi graĊanina ili pravne osobe u odreĊenoj upravnoj stvari (ĉlan 9. citiranog zakona).

Presuda Višeg vojno-disciplinskog suda, kojom je odluĉeno o disciplinskoj odgovornosti tuţitelja zbog disciplinskog prestupa i kojom je izreĉena disciplinska kazna gubitka sluţbe aktivnog vojnog lica, nije upravni akt u smislu citirane odredbe Zakona o upravnim sporovima, jer se ne radi o upravnoj stvari, kao jednog od bitnih sadrţajnih obiljeţja upravnog akta, pa se protiv ove presude ne moţe voditi upravni spor.

Zbog izloţenog ovaj sud je, primjenom odredbe ĉlana 26. stav 1. taĉka 2. Zakona o upravnim sporovima, tuţbu odbacio.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-805/02 od 11.4.2002.g.)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]