BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4030
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA NA DRUŠTVENOJ MREŽI FEJSBUK
Zakon o zaštiti ličnih podataka

čl. 3 i 40

Agencija za zaštitu ličnih podataka ne može vršiti inspekcijski nadzor nad Fejsbukom kao kontrolorom zbirke ličnih podataka budući da ta organizacija nema sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali se lice čiji su lični podaci zloupotrijebljeni može obratiti direktno administratoru Fejsbuka, ili upravi policije kako bi ostvarilo zaštitu svojih prava.

"Osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr, dalje: Zakon) je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbijedi zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Shodno tome, osnovana je Agencija kao organ zadužen za zaštitu podataka.

U članu 3. Zakona propisano je da je kontrolor svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno s drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa.

Nadalje, u članu 40. Zakona propisani su poslovi iz nadležnosti Agencije kao i ovlašćenja Agencije. Jedan od poslova Agencije je i da nadgleda provođenje odredbi Zakona i drugih zakona o obradi ličnih podataka, a koje se provodi posredstvom inspekcije.

U konkretnom slučaju, kontrolor zbirke ličnih podataka je Fejsbuk, čije sjedište nije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga, Agencija nije u mogućnosti izvršiti jedno od propisanih ovlašćenja, a to je inspekcijski nadzor kod kontrolora.

Kontrolor podataka prije početka prikupljanja podataka obavještava nosioca podataka, ako on o tome već nije obaviješten, o sljedećem:

Postoji mogućnost obraćanja administratoru mreže službene internet stranice Fejsbuk-a i prijavljivanja lažnog profila koji sadrži lične podatke i biografiju. Administrator će po prijavi ukloniti lažni profil, ali time nije isključena mogućnost kreiranja novog lažnog profila sa ličnim podacima.

Takođe, prijava se može uputiti i Federalnoj upravi policije, koja, u saradnji sa Fejsbuk administratorom, može identificirati IP adresu računara sa kojeg je kreiran lažni profil, a samim tim i vjerovatnog počinioca. U postupku će se utvrditi i da li u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 25.1.2012. godine)

Službene novine Federacije BiH, broj 96/21 Ustavni[…]

Službeni glasnik BiH, broj 73/21 ČETVRTI ODJEL P[…]

Službeni glasnik BiH, broj 73/21 ČETVRTI ODJEL P[…]

Službeni glasnik BiH, broj 73/21 ČETVRTI ODJEL […]