BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By pravnik
#327
ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
­ Lice čije je autorsko pravo ili srodno pravo povrijeđeno može zahtijevati zaštitu tog prava kao i naknadu štete predviđene zakonom po pravilima obligacionog prava.
­ Autoru pripada pravo na naknadu nematareijalne i materijalne štete zavisno od vrste povrede i postavljenog zahtjeva. Jednako su zaštićena imovinska i moralna prava.
­ Do povrede može doći ako se autorsko djelo iskorištava bez dozvole autora ili suprotno odredbama autorskog ugovora - ako se vrijeđaju moralna prava autora time što se ne označi njegovo ime i prezime ili što se djelo iskorištava na način kojim se vrijeđa čast i ugled autora ili se djelo deformiše, mijenja.
­ Zaštitu svojih prava autor može tražiti kod suda.Pravo na zaštitu imaju pored autora, koautori, njihovi nasljednici, nosioci autorskog prava i organizacija kojima je autor pripadao. Sva ova lica su aktivno legitimirana za podnošenje tužbe kod suda za zaštitu autorskih prava.
­ Pored zaštite autorskih imovinskih i moralnih prava ovlaštene osobe mogu tražiti i naknadu štete koja ima je prouzrokovana povredom autorskih prava.
­ Postupak se pokreće podnošenjem tužbe kod suda.
­ Sud zavisno od postavljenog tužbenog zahtjeva nakon provedenog postupka i utvrđenja pravno relevantnih činjenica može donijeti presudu, odnosno odrediti naknadu štete tužitelju koja predstavlja satisfakciju za učinjenu povredu autorskog prava. Može naložiti tuženom zabranu nanošenja daljih povreda autorskih prava ili da se presuda objavi o trošku tuženog, da se unište predmeti kojima je nanesena povreda autorskog prava. Na zahtjev autora, sud može tokom postupka odrediti privremene mjere kojim će se narediti da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti, odnosno da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskog prava. Predmeti koji se oduzimaju ili isključuju iz prometa mogu biti knjige, djela likovne umjetnosti, kopije, fotografije, trake, a radnje koje se zabranjuju mogu se odnositi na zabranu prikazivanja.
­ Posebno je regulisano pitanje prava na naknadu lica zbog iskorištavanja djela zbog imena i prezimena (izdavač ne objavi ime autora). Može tražiti naknadu štete koju je pretrpio i zahtijevati naknadno objavljivanje autorovog imena i prezimena uz zabranu ponavljanja takve povrede. U ovakvoj pravnoj situaciji tuženi je lice koje je javno iskorištavalo autorovo djelo bez označavanja njegovog imena i prezimena.
­ Lice čije je autorsko pravo povrijeđeno može zahtijevati isplatu naknade kako po pravilima o prouzrokovanju štete, tako i po pravilima o sticanju bez osnova.
­ Autorsko pravo se štiti za života i 70 godina nakon smrti autora. U tom periodu može se tražiti sudska zaštita prava. Sud uvijek odlučuje u granicama postavljenog zahtjeva, što znači da nikada ex officio neće preći granice zahtjeva.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]