BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2525
Zastara potraživanja

Član 376. Zakona o obligacionim odnosima

Zastara potraživanja naknade nematerijalne štete po osnovu umanjenja opšte životne aktivnosti počinje teći od trenutka kada se zdravstveno stanje oštećenog stabiliziralo do te mjere da se može utvrditi obim štete.

Iz obrazloženja: Da bi utvrdili kada počinje teći zastara potraživanja naknade po osnovu nematerija‐ lne štete, po ocjeni ovog suda, prije svega treba razlikovati trenutak nastanka štete i trenutak kada je oštećeni, odnosno njegovi bliski srodnici, sazna(o)li za obim posljedica i definitivno im budu jasne impli‐ kacije štetnog događaja. Dakle, zastara potraživanja počinje teći od onog trenutka, kada se zdravstve‐ no stanje oštećenog tako ustalilo da stručno lice ili medicinski tim, konačno može utvrditi opseg i karakter posljedica štetnog događaja, odnosno visinu invaliditeta direktno oštečene osobe.

U konkretnom slučaju, tužitelji kao bliski srodnici‐roditelji oštećenog, su definitivno bili upoznati sa posljedicama štetnog događaja dana 10.03.2005. godine, kada je vještak specijalista ortopetske hiru‐ rgije na ročištu iznio svoj nalaz i mišljenje, na osnovu kojeg su roditelji oštećenog, ovdje tužitelji, saznali da je kod njihovog sina a, kao posljedica štetnog događaja nastupila 100% trajna invalidnost, od kog momenta im se razvija trajna duševna bol i patnja vezana za tešku naruženost i invaliditet bliske osobe, odnosno njihovog sina.

Uvažavajući naprijed izneseno, bez obzira na činjenicu da u pomenutom nalazu, između ostalog, stoji da liječenje nije završeno, sasvim je jasno, da je nastavak liječenja sekundarnog karaktera i da se isto odnosi na banjsko liječenje, primjenu fizikalne terapije, vježbi, adaptacije na proteze i slično, a u cilju očuvanja postignute zdravstvene stabilnosti i podizanja kvaliteta života oštećenog. Dakle, ovdje je bi‐ tno istaći da se zdravstveno stanje oštećenog stabilizovalo do te mjere da se na osnovu istog i prateće medicinske dokumentacije, nalazom vještaka, mogla pouzdano utvrditi opšta životna sposobnost i ste‐ pen invaliditeta direktno oštećenog i njegovo trajanje, na osnovu kojeg su tužitelji, kao bliski srodnici‐ roditelji direktno oštećenog, konačno saznali o obimu posljedica štetnog događaja te je sasvim je jasno da nije protekao rok zastarjelosti potraživanja od tri godine, pa su navodi žalbe, da je sud povrijedio odredbu člana 376. stav 1. ZOO‐a, neosnovani.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 051014 12 Gž od 28.11.2012. godineizvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]