BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#509
ŽALBA NA DRUGOSTEPENU PRESUDU

USLOVI ZA PODNOŠENJE ŽALBE I POSTUPAK PO ŽALBI

Predviđena je mogućnost podnošenja žalbe ako sud koji odlučuje u drugom stepenu preinači presudu prvostepenog suda kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izrekne mu presudu kojom ga oglašava krivim.

Protiv navedene drugostepene presude - dozvoljena je žalba sudu trećeg stepena, a to je Vrhovni sud FBiH.

Žalba protiv drugostepene presude podnosi se prvostepenom sudu, koji žalbu zajedno sa spisima predmeta dostavlja drugostepenom sudu. Nakon toga, drugostepeni sud treba ispitati blagovremenost i dopuštenost žalbe, pa tek onda spise predmeta dostaviti trećestepenom sudu (Vrhovnom sudu FBiH).

Vrhovni sud FBiH ima mogućnost da ispituje samo pravilnost drugostepene presude, a ne i prvostepene presude. Upravo zbog toga, ako žalba iznosi opravdane prigovore, Vrhovni sud FBiH može ukinuti samo drugostepenu presudu, a neće dirati prvostepenu presudu.

Što se tiče sastava tročlanog vijeća, treba naglasiti, da u njemu ne mogu sudjelovati sudije koje su učestvovale u donošenju presude koja se pobija žalbom.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]