BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4106
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 23.04.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 28.04.2020. godine.

Broj 01-02-1-232-01/20
06. maja 2020. godine
Sarajevo
Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog proglašenja stanja nesreće.

Član 2.
(Rokovi i hitni građanski postupci)

(1) Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(3) Hitnim postupcima u smislu ovog zakona u parničnoj materiji, vanparničnoj materiji i izvršnoj materiji smatraju se:
a) postupci iz porodično-pravnih odnosa roditelja i djece, vršenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno oduzimanja roditeljskog staranja i obaveza izdržavanja,
b) postupci za zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja i nasilja na radu,
c) postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi,
d) statusni postupci u vezi sa primjenom Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15),
e) postupci upisa poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata,
f) postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera obezbjeđenja,
g) postupci izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodično-pravnim odnosima,
h) postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvršenika kod banke.

Član 3.
(Rokovi i hitni krivični i prekršajni postupci)

(1) U krivičnom i prekršajnom postupku rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, kao i za poduzimanje drugih procesnih radnji prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(3) Hitnim postupcima u krivičnoj materiji smatraju se:
a) postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,
b) postupci koji se vode za krivična djela iz čl. 222., 225., 226. i 240. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17),
c) postupci koji se vode za krivična djela učinjena za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće,
d) postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja.
(4) Hitnim postupcima u prekršajnoj materiji smatraju se postupci pokrenuti za prekršaje koji se izvrše za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće, kao i postupci gdje je neophodno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o prekršajima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/14).
(5) U prekršajnoj materiji ne prestaju teći rokovi predviđeni za postupanje u smislu odredbi čl. 57., 58., 59., 60. i 61. Zakona o prekršajima.

Član 4.
(Rokovi i hitni upravni sporovi)

(1) Rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(3) U upravnim sporovima usmena rasprava se neće provoditi osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(4) Hitnim postupcima u upravnim sporovima smatraju se:
a) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu sigurnost,
b) postupci u kojima je potrebno zaštititi imovinu veće vrijednosti,
c) postupci koji se provode radi hitnog i efikasnog funkcioniranja federalnih i kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i organa jedinica lokalne samouprave u općini ili gradu.

Član 5.
(Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova)

Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima iz ovog zakona prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

Član 6.
(Rokovi zastarjelosti)

Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće.

Član 7.
(Dostavljanje)
https://www.anwalt-bih.de
Dostavljanje podnesaka i pismena vrši se isključivo putem pošte, osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom kada se dostava može vršiti i na drugi zakonom propisan način.

Član 8.
(Ograničenje ili isključenje javnosti)

Sudija ili vijeće može iz razloga zaštite zdravlja na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Član 9.
(Nastavak računanja rokova)

Prestankom važenja ovog zakona nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ovog zakona, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i primjenjivat će se do prestanka stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]