BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4519
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Proglašava se Zakon o Registru finansijskih izvještaja, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11.01.2021. godine.

Broj 01-02-1-40-01/21
22. januara 2021. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se uspostava, sadržaj i vođenje Registra finansijskih izvještaja (u daljem tekstu: Registar), te zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra.

Član 2.
(Registar)

(1) Registar je centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), obveznika predaje finansijskih izvještaja Finansijsko-informatičkoj agenciji (u daljem tekstu: FIA).
(2) Registar uspostavlja i vodi FIA.
(3) Registar djeluje pod nazivom “Registar finansijskih izvještaja”.

Član 3.
(Ovlaštenja i odgovornosti)

(1) FIA je ovlaštena da prikuplja, evidentira, obrađuje, arhivira i javno objavljuje finansijske izvještaje i podatke iz finansijskih izvještaja u skladu sa propisom o računovodstvu i reviziji, ustupa pravo na korištenje podataka iz tih izvještaja, kao i da upravlja bazama podataka i osigura zaštitu baza podataka i dokumenata koji su arhivirani.
(2) FIA je odgovorna za obradu podataka, te za vjerodostojnost zaprimljenih podataka i dokumenata koji se evidentiraju u Registru, kao i za ustupanje prava na korištenje i za javnu objavu podataka iz tih izvještaja.
(3) FIA je dužna da čuva finansijske izvještaje, godišnji izvještaj o poslovanju, izvještaj revizora o reviziji finansijskih izvještaja, elektronske zapise i drugu dokumentaciju deset godina od dana njihovog prijema.

Član 4.
(Korisnici podataka)

Korisnici podataka iz Registra su: federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezna uprava, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravna i fizička lica i drugi korisnici, u skladu sa zakonom.

POGLAVLJE II. USPOSTAVA I VOĐENJE REGISTRA
Član 5.
(Uspostava registra obveznika predaje finansijskih izvještaja)

(1) FIA uspostavlja registar obveznika predaje finansijskih izvještaja preuzimanjem podataka upisanih u sudski registar, registar Federalnog ministarstva pravde i registar Federalnog ministarstva finansija – Porezne uprave (u daljem tekstu: Porezna uprava).
(2) FIA je ovlaštena da kontinuirano preuzima podatke iz registra Porezne uprave.
(3) Registar sadrži: finansijske izvještaje, statističke izvještaje i dokumente uz finansijske izvještaje iz člana 8. stav (2) ovog zakona.
(4) Registar obveznika predaje finansijskih izvještaja ažurira se upisima i promjenama upisa podataka provedenim tokom godine u registrima iz stava (1) ovog člana.
(5) Subjekti iz stava (1) ovog člana dužni su da Registru dostavljaju podatke o promjenama koje su nastale do isteka poslovne godine za koju se podnose finansijski izvještaji, a koji se upisuju u registre za koje su ti subjekti nadležni najkasnije do isteka roka za predaju finansijskih izvještaja.

Član 6.
(Sadržaj i vođenje Registra)

(1) Registar se vodi u elektronskom obliku.
(2) U okviru Registra vodi se posebna baza podataka za statističke i druge potrebe.
(3) Na osnovu podataka iz stava (2) ovog člana i zbirnih podataka iz člana 12. stav (4) ovog zakona, podataka iz drugih registara i evidencija koje vodi FIA, kao i podataka koje joj dostavljaju drugi nadležni organi i zainteresovani korisnici usluga, FIA, u okviru Registra, vodi bazu podataka o bonitetu.
(4) Podaci u Registru vode se u cilju osiguravanja pouzdanih informacija korisnicima radi sagledavanja privrednih kretanja u Federaciji, analize finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnih lica i procjene rizika poslovanja.
(5) FIA propisuje postupak zaprimanja dokumentacije u Registar, provjeru potpunosti i tačnosti dokumentacije i način vođenja Registra.
(6) FIA propisuje metodologiju za ocjenu boniteta obveznika i druge postupke od značaja za uspostavljanje i funkcioniranje registra o bonitetu iz stava (3) ovog člana.

Član 7.
(Predaja finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja sačinjenih prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku)

(1) Finansijski izvještaji se u Registar predaju u rokovima, obliku i na način utvrđen propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije i drugim propisima kojima se uređuju pitanja od značaja za uspostavljanje i funkcioniranje sistema knjigovodstva, računovodstva i finansijskog izvještavanja u Federaciji. Zajedno sa finansijskim izvještajima predaju se i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku.
(2) Finansijski izvještaji i drugi dokumenti u Registar se obavezno dostavljaju elektronskim putem i na papiru i moraju biti ovjereni i potpisani u skladu sa propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije.
(3) U skladu sa propisom koji uređuje računovodstvo i reviziju, obveznik predaje finansijskih izvještaja dužan je, radi obrade, unosa u Registar i javne objave, dostaviti FIA-i: godišnje finansijske izvještaje, godišnji izvještaji o poslovanju te revizorski izvještaj ako njegovi godišnji finansijski izvještaji podliježu reviziji u skladu sa propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije, konsolidovane finansijske izvještaje i konsolidovani godišnji izvještaj o poslovanju ako je dužan sastavljati u skladu sa propisima koji uređuju oblasti računovodstva i revizije, zajedno sa revizorskim izvještajem.
(4) Obveznik predaje finansijskih izvještaja kod kojeg je u toku poslovne godine nastala statusna promjena, odnosno promjena pravne forme, kao i obveznik predaje finansijskih izvještaja nad kojim je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, osim godišnjih finansijskih izvještaja, u Registar podnosi i finansijske izvještaje sačinjene na dan statusne promjene, odnosno promjene pravne forme, odnosno na dan otvaranja i zaključenja stečajnog ili likvidacionog postupka.
(5) Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine dužna su da, za statističke i druge potrebe, u Registar predaju Bilans stanja, Bilans uspjeha i posebne izvještaje sačinjene prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku, za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, najkasnije do posljednjeg dana februara tekuće godine za prethodnu godinu.
(6) Svake godine, do kraja januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) na svojoj internet stranici objavljuje upute za predaju finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja sačinjenih prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku.

Član 8.
(Dokumenti uz finansijske izvještaje)

(1) Finansijski izvještaji i dokumenti uz finansijske izvještaje u Registru se evidentiraju na dan predaje.
(2) Dokumenti uz finansijske izvještaje koji se predaju u Registar u rokovima utvrđenim u propisu o računovodstvu i reviziji su:
a) bilješke uz finansijske izvještaje i konsolidovane finansijske izvještaje,
b) odluka ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja,
c) odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka,
d) godišnji izvještaj o poslovanju,
e) izjava o razvrstavanju i
f) izjava o neaktivnosti.
(3) Revizorski izvještaj sa priloženim finansijskim izvještajima dioničkih društava i subjekata od javnog interesa koji su predmet revizije, te revizorski izvještaj sa priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima i revizorski izvještaj sa priloženim finansijskim izvještajima ostalih pravnih lica, koji su bili predmet revidiranja predaju se FIA-i u rokovima utvrđenim propisom o računovodstvu i reviziji.
(4) Prilikom podnošenja izjave o razvrstavanju iz stava (2) tačka e) ovog člana FIA vrši provjeru da li je, na osnovu finansijskih pokazatelja iz finansijskih izvještaja za predmetnu poslovnu godinu i kriterija utvrđenih u propisu o računovodstvu i reviziji, obveznik predaje finansijskih izvještaja pravilno izvršio razvrstavanje u skladu sa odredbama tog propisa. Ukoliko se utvrdi da izjava o razvrstavanju nije ispravna, FIA od obveznika predaje finansijskih izvještaja zahtijeva odgovarajuće ispravke izjave o razvrstavanju.

Član 9.
(Kontrola finansijskih izvještaja i javna objava netačnih finansijskih izvještaja)

(1) FIA je ovlaštena da vrši formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu finansijskih izvještaja predatih u Registar.
(2) U slučaju da u postupku kontrole iz stava (1) ovog člana utvrdi greške i nedostatke, zahtijevat će od obveznika predaje finansijskih izvještaja odgovarajuće ispravke.
(3) Obveznik, čiji su finansijski izvještaji korigovani u skladu sa računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Federaciji, u Registar predaje i tako korigovane finansijske izvještaje i to u roku od deset dana od dana kada ih je usvojio nadležni organ obveznika.
(4) Obvezniku koji u Registar predaje korigovani finansijski izvještaj nije dozvoljeno da iz Registra povuče prethodno predati finansijski izvještaj koji je bio predmet korekcije
(5) FIA je dužna da finansijske izvještaje u kojima pravna lica nisu otklonila utvrđene nedostatke u propisanom roku, javno objavi na svojoj internet stranici kao nepotpune i računski netačne, u punom ili skraćenom sadržaju i to najkasnije do 31. oktobra tekuće za prethodnu izvještajnu godinu.
(6) FIA je dužna da omogući pristup finansijskim izvještajima iz stava (5) ovog člana za posljednje tri izvještajne godine korisnicima na internet stranici FIA-e.
(7) FIA propisuje metodologiju za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Registar, kao i način i rokove za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja.

Član 10.
(Javnost podataka)

(1) Smatra se da je obveznik predaje finansijskih izvještaja ispunio obavezu javne objave danom dostave FIA-i potpunih i tačnih finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju te revizorskog izvještaja ako finansijski izvještaji obveznika predaje finansijskih izvještaja podliježu reviziji, kao i konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanog izvještaja o poslovanju zajedno s revizorskim izvještajem ako ih je pravno lice dužno sastavljati.
(2) FIA je dužna da podatke iz Registra javno objavi na internet stranici u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izvještaja obveznika predaje finansijskih izvještaja, shodno odredbama propisa koji uređuju oblasti računovodstva i revizije.
(3) Bez dokazivanja pravnog interesa svako može na osnovu pismenog zahtjeva, uz naknadu, zatražiti izvještaj, fotokopiju ili ispis dokumentacije iz Registra u skladu sa općim aktom FIA-e kojim se uređuju uslovi i postupak ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra.
(4) FIA je dužna osigurati trajni i kontinuirani pristup finansijskim i drugim izvještajima i dokumentima pohranjenim u Registru.
(5) Javnost podataka odnosi se na podatke iz izvještaja pojedinačnih obveznika predaje finansijskih izvještaja.
(6) FIA je dužna propisati kriterije javnosti uređenih podataka iz baze podataka Registra.
(7) Javnost Registra ne odnosi se na one podatke za koje je posebnim zakonom i drugim propisima propisana njihova tajnost.

Član 11.
(Pravo korištenja podataka iz Registra)

(1) FIA je dužna da Poreznoj upravi i Federalnom zavodu za statistiku ustupi pravo na korištenje podataka iz pojedinačnih finansijskih izvještaja kao i podataka za statističke i druge potrebe, bez naknade.
(2) Ustupanje prava korištenja podataka FIA može izvršiti putem javnog, masovnog i pojedinačnog ustupanja. Kriterije, uslove i način javnog, masovnog i pojedinačnog ustupanja podataka i vrste i sadržaj izbora podataka koji se ustupaju propisuje FIA.
(3) Korisnici podataka dokumentaciju i podatke mogu koristiti u skladu sa propisima za: lično informisanje, statističku obradu i prezentaciju, naučno-istraživačku obradu i prezentaciju, za potrebe izvršavanja nadležnosti zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti, te za komercijalne potrebe.
(4) Korisnicima, u smislu ovog člana, zabranjeno je ustupanje trećim licima, distribuiranje ili objavljivanje podataka i izvještaja u izvornom obliku.
(5) Korisnici podataka prilikom upotrebe podataka dužni su:
a) osigurati da će podaci biti korišteni isključivo u zakonom predviđenu svrhu,
b) osigurati da podaci neće biti prodati ili na bilo koji način ustupljeni trećim licima, u cijelosti ili djelimično,
c) prilikom prezentacije izvještaja sačinjenih na osnovu podataka iz Registra, osigurati pravilnu prezentaciju imovinskog, prinosnog i finansijskog položaja obveznika predaje izvještaja,
c) prilikom prezentacije izvještaja sačinjenih na osnovu podataka iz Registra, navesti izvor podataka,
d) korisnici koje podatke koriste za naučno-istraživačku obradu i prezentaciju dužni su FIA-u informisati o nalazima takve obrade,
e) korisnici koji podatke koriste za komercijalne svrhe, dužni su FIA-i osigurati uvid u strukturu svih krajnjih proizvoda/izvještaja.
(6) Zabranjeno je FIA-i ustupanje baze podataka bilo kojem pravnom ili fizičkom licu.

Član 12.
(Obaveze FIA-e)

(1) FIA je dužna, u roku od 30 dana od dana isteka rokova predviđenih za predaju finansijskih i drugih dokumenata u Registar, obavijestiti Poreznu upravu o obveznicima predaje finansijskih izvještaja koji ih u roku nisu predali.
(2) FIA je dužna Ministarstvu osigurati stalni uvid u predate finansijske izvještaje, najkasnije u roku od 30 dana od isteka rokova za njihovu predaju u Registar.
(3) FIA je obavezna da podatke iz preuzetih finansijskih izvještaja obradi na način podesan za ocjenu imovinskog, prinosnog i finansijskog položaja pravnih lica -obveznika predaje finansijskih izvještaja.
(4) FIA je dužna za potrebe federalnih organa uprave, kantonalnih organa uprave i organa jedinice lokalne samouprave, bez naknade, a u skladu sa propisima kojima se uređuju oblasti računovodstva i revizije, osigurati kreiranje zbirnih i pojedinačnih analiza i izvještaja o imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju pravnih lica – obveznika predaje finansijskih izvještaja.
(5) Informacije pripremljene u skladu sa stavom (3) ovog člana FIA je dužna dostaviti Ministarstvu u roku od 60 dana od isteka rokova za njihovu predaju u Registar.

Član 13.
(Naknade za objavljivanje finansijskih izvještaja i naknade troškova za davanje podataka iz Registra)

Naknade za obavljanje poslova iz čl. 9.,10. i 11. ovog zakona utvrđuje FIA uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH.

Član 14.
(Zaštita i čuvanje dokumentacije i podataka iz Registra)

(1) Mjere, sredstva i uslove zaštite i osiguranja, te pohranjivanja dokumentacije i podataka u Registru propisuje FIA.
(2) Mjere, sredstva i uslovi zaštite i osiguranja smatraju se poslovnom tajnom i za njihovu upotrebu i rukovanje odgovaraju ovlaštena lica u FIA-i.

POGLAVLJE III. KAZNENE ODREDBE
Član 15.
(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 30 000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako postupi suprotno odredbama člana 11. st. (3), (4), (5) i (6) ovog zakona.
(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom od 2.000,00 KM do
5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu.

POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 16.
(Rokovi za propisivanje podzakonskih akata u vezi sa Registrom)

FIA će donijeti propise iz člana 6. st. (5) i (6), člana 9. stav (7), člana 11. stav (2) i člana 14. stav (1) ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17.
(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 18.
(Primjena odredbi)

U slučaju da su odredbe drugih zakona u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]