BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1226
ZAKON O PRAZNICIMA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Zakonom o praznicima Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) određuju se dani praznika Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), način njihovog obilježavanja i praznovanja od strane građana, republičkih organa i organizacija, organa jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Član 2.

Praznici u Republici, kao republički praznici su:
a) Nova godina
b) Dan Republike
v) Međunarodni praznik rada
g) Dan pobjede nad fašizmom
d) Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Praznici iz člana 2. ovog zakona praznuju se:
a) Nova godina 01. i 02. januar
b) Dan Republike 09. januar
v) Međunarodni praznik rada 01. i 02. maj
g) Dan pobjede nad fašizmom 09. maj
d) Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar.

Član 4.

Ako drugi dan republičkog praznika koji se na osnovu člana 3. ovog zakona praznuje dva dana, pada u nedjelju, prenosi se u ponedjeljak.

Član 5.

(1) U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
(2) Vlada Republike će odrediti koji republički organi i organizacije su dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu.
(3) Načelnik opštine odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu.

Član 6.

Statutom jedinice lokalne samouprave može se odrediti i jedan dan – praznik, kao radni dan, koji se slavi na području jedinice lokalne samouprave.

Član 7.

Praznici u Republici, kao vjerski praznici su:
a) Pravoslavni Božić
b) Katolički Božić
v) Kurban Bajram
g) Pravoslavni Veliki Petak
d) Pravoslavni Vaskrs
đ) Katolički Veliki petak
ž) Katolički Uskrs
z) Ramazanski Bajram

Član 8.

(1) Vjerski praznici iz člana 7. ovog zakona praznuju se po dva dana, prvi i drugi dan praznika, s tim da se pravoslavni Božić i katolički Božić praznuju na Badnji dan i dan Božića.
(2) Pravoslavni veliki petak i katolički Veliki petak praznuju se po jedan dan.
(3) Vjernici pravoslavne, katoličke i islamske vjeroispovijesti, imaju pravo na plaćeni izostanak s radnog mjesta u te dane.
(4) Građani imaju pravo na plaćeno odsustvo s posla, po vlastitom izboru do dva dana u toku kalendarske godine, na dane svojih ostalih vjerskih praznika.

Član 9.

(1) Vlada može svojom odlukom odrediti obilježavanje i drugih datuma, uvažavajući istorijsko, kulturološko i tradicionalno nasljeđe konstitutivnih naroda Republike Srpske.
(2) Datumi iz stava 1. ovog člana su radni dani.

Član 10.

Pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, čine prekršaj ukoliko rade u dane republičkih praznika.
advokat Sarajevo - advokat Tuzla - advokat Banjaluka -

Za prekršaj iz člana 10. ovog zakona kazniće se:

pravno lice - novčanom kaznom od 2000 KM do 15000 KM;
odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 150 KM do 2000 KM i
lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti - novčanom kaznom od 500 KM do 1500 KM.

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o slavama i svetkovinama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/92).

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01- 583 /07 PREDSJEDNIK
Datum: 30. mart 2007. godine NARODNE SKUPŠTINE

Mr Igor Radojičić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]