BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4360
ZAKON O POSEBNOM POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNJE AERODROMA U TREBINJU


Član 1.
Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje aerodroma u Trebinju (u daljem tekstu: aerodrom), finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenja posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za eksproprijaciju i realizaciju izgradnje aerodroma.


Član 2.
Projekat izgradnje aerodroma je projekat od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Član 3.
(1) Ovim zakonom utvrđuje se da je od opšteg interesa izgradnja aerodroma u cilju kojeg se izvode geodetsko-tehnički radovi za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, vrši potpuna ili nepotpuna eksproprijacija i privremeno zauzimanje nepokretnosti, koje su utvrđene Odlukom o izradi Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 i 84/19).
(2) U slučaju izmjena i dopuna dokumenata donesenih na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, koju usvoji nadležni organ u toku izgradnje aerodroma, opšti interes se smatra utvrđenim za nepokretnosti pobrojane i utvrđene izmjenama i dopunama tih dokumenata.
(3) Sredstva potrebna za eksproprijaciju obezbjeđuje privredno društvo „Aerodrom Trebinje“ d. o. o. Trebinje (u daljem tekstu: privredno društvo Aerodrom Trebinje).


Član 4.
Svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju se hitnim i svi organi uprave i organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i javna preduzeća, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odgađanja izdaju sve akte iz svoje nadležnosti.

Član 5.
(1) Poseban postupak eksproprijacije sprovodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava).
(2) Korisnik eksproprijacije i investitor u skladu sa ovim zakonom je privredno društvo Aerodrom Trebinje.
(3) Uslovi za podnošenje prijedloga za eksproprijaciju u smislu ovog zakona stiču se danom stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u smislu ovog zakona, Uprava iz reda zaposlenih određuje diplomiranog pravnika i lice geodetske struke, te angažuje zapisničara.


Član 6.
(1) Stranke u postupku eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom su privredno društvo Aerodrom Trebinje kao korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije.
(2) Privredno društvo Aerodrom Trebinje ima sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije u skladu sa odredbama ovog zakona i odredbama Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15), ukoliko odredbe tog zakona nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
(3) U slučaju izmjena i dopuna dokumenata donesenih na osnovu odluke iz člana 3. stav 1. ovog zakona, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, obnovu, modernizaciju i druge radove na potrebnoj komunalnoj i ostaloj infrastrukturi u funkciji aerodroma, korisnik eksproprijacije je Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave.
(4) Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave kao korisnik eksproprijacije, za izvođenje radova iz stava 3. ovog člana, može da zaključi ugovor sa privrednim društvom Aerodromom Trebinje kao investitorom tih radova, a kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze koje nastaju eksproprijacijom nepokretnosti i izgradnjom objekata.

Član 7.

(1) Geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije iz člana 5. ovog zakona izvodi Uprava.
(2) Troškove izvođenja radova iz stava 1. ovog člana u ime korisnika eksproprijacije snosi Republika Srpska.
(3) Visina troškova iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa Zakonom o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/09) i Odlukom o visini naknada za korišćenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/12 i 27/12).
(4) O troškovima izvođenja geodetsko-tehničkih radova Uprava donosi poseban zaključak koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.


Član 8.
(1) Nakon stupanja na snagu ovog zakona Uprava donosi zaključak kojim određuje vještaka geodetske struke koji će izvršiti identifikaciju nepokretnosti koje se eksproprišu, kao i vještaka odgovarajuće struke da sačini nalaz i mišljenje, te da izvrši procjenu vrijednosti nepokretnosti za koju je utvrđen opšti interes ovim zakonom.
(2) Troškove vještačenja iz stava 1. ovog člana u ime korisnika eksproprijacije snosi Republika Srpska.
(3) Svu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vještaci sačinjavaju u odgovarajućem broju primjeraka i dostavljaju je Upravi u roku ostavljenom u zaključku, a Uprava svu dokumentaciju dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije prije održavanja rasprave.
(4) O troškovima vještačenja Uprava donosi poseban zaključak, koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.Član 9.

(1) Vještak odgovarajuće struke koji se angažuje u posebnom postupku eksproprijacije dostavlja nalaz i mišljenje u roku ostavljenom u zaključku kojim je određen za vještaka.
(2) Ako vještak koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda, ili dođe a odbije da vještači, ili kada u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišljenje, kazniće se novčanom kaznom do 500 KM.
(3) Ako zbog neopravdanog izostanka vještaka, njegovog odbijanja da vještači, ili propuštanja da podnese pismeni nalaz i mišljenje nastanu troškovi u postupku, određuje se da te troškove snosi vještak.


Član 10.

(1) Naknadu za eksproprisanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije.
(2) Prijedlog za eksproprijaciju, koji sadrži naznačenje nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom, podnosi korisnik eksproprijacije uz dokaz da su obezbijeđena potrebna sredstva i položena kod banke u visini približno potrebnoj za davanje naknade za nepokretnosti predložene za eksproprijaciju, odnosno dokaz o obezbijeđenoj drugoj odgovarajućoj nepokretnosti.
(3) Izvode iz javnih evidencija o nepokretnostima u kojima je upisano pravo vlasništva na nepokretnostima i koji sadrži podatke o nepokretnostima za koje se predlaže eksproprijacija, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti.Član 11.

O zahtjevu vlasnika eksproprisane nepokretnosti za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti, u skladu sa članom 11. Zakona o eksproprijaciji, odlučuje se u posebnom postupku.


Član 12.

(1) Privremeni zastupnik postavlja se:
1) licu koje je stranka u posebnom postupku eksproprijacije, koje ima ograničeno pravo kretanja iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta zbog proglašene vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, a koje se nije odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku eksproprijacije i nije odredilo svog punomoćnika ili zastupnika,
2) licu koje je stranka u posebnom postupku eksproprijacije, koje je uredno pozvano, a nije se odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku eksproprijacije. https://advokat-prnjavorac.com
(2) Troškove privremenog zastupnika u ime korisnika eksproprijacije snosi Republika Srpska.
(3) O troškovima postavljanja privremenog zastupnika Uprava donosi poseban zaključak koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.Član 13.

U slučaju proglašenja vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, poseban postupak eksproprijacije u kome kao stranka učestvuje lice kojem je ograničeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, održaće se u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa, dok traje vanredna situacija, vanredno stanje ili druge opravdane okolnosti.


Član 14.

(1) U slučaju iz člana 12. ovog zakona, u posebnom postupku eksproprijacije obavezno se vrši obezbjeđenje dokaza i o tome Uprava donosi poseban zaključak.
(2) Zaključkom iz stava 1. ovog člana obavezno se obezbjeđuje izvođenje sljedećih dokaza:
1) nalaz i mišljenje vještaka,
2) procjena vrijednosti nepokretnosti koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije,
3) fotografija nepokretnosti koja se ekspropriše, fotografisana na dan i u vrijeme održavanja rasprave,
4) zapisnik sa usmene rasprave potpisan od svih lica koja su prisustvovala raspravi i svojim potpisom potvrdila tačnost činjenica iznesenih i utvrđenih na raspravi.
(3) Zaključak iz stava 1. ovog člana i zapisnik iz stava 2. tačka 4) ovog člana dostavljaju se korisniku eksproprijacije, privremenom zastupniku i licu iz člana 12. ovog zakona.
(4) Postupak sporazumnog određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti na osnovu procjene vrijednosti te nepokretnosti od vještaka odgovarajuće struke, u postupcima u kojima učestvuju lica iz člana 12. ovog zakona, sprovodi Uprava po službenoj dužnosti, a u roku od 30 dana od dana prestanka razloga propisanih u članu 12. ovog zakona.
(5) U slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti iz stava 4. ovog člana, Uprava postupa u skladu sa članom 70. Zakona o eksproprijaciji.
Član 15.

Po konačnosti rješenja o eksproprijaciji, donesenim u postupku koji je sproveden u skladu sa ovim zakonom, korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eksproprisanih nepokretnosti.


Član 16.

Rješenje kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju, pored elemenata propisanih članom 30. Zakona o eksproprijaciji, sadrži i naznačenje:
1) da korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eksproprisanih nepokretnosti po konačnosti rješenja o eksproprijaciji, https://advokat-prnjavorac.com
2) da su korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti postigli sporazum o naknadi (sporazum o visini naknade, zamjenskom zemljištu, odluka nadležnog organa o dodjeli nepokretnosti u skladu sa zakonom) za nepokretnost koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije i da je tu naknadu korisnik eksproprijacije dužan uplatiti (realizovati) vlasniku nepokretnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, ukoliko je postignut sporazum o naknadi,
3) da je dokaz o izvršenoj isplati (realizaciji) uslov za sprovođenje rješenja kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju u javnim evidencijama.Član 17.

(1) Rok za donošenje prvostepenog rješenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po prijedlogu korisnika eksproprijacije je 15 dana od dana podnošenja prijedloga za eksproprijaciju.
(2) Na rješenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rješenja, a Uprava odlučuje o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.


Član 18.

(1) Službenim licem u postupcima koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom smatraju se lica koja izvode geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i lica koja sprovode poseban postupak eksproprijacije.
(2) Službenom licu iz stava 1. ovog člana može se utvrditi posebna naknada za prekovremeni rad prilikom izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, te za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u skladu sa članom 6. Zakona o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.
(3) Naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za svaki prekovremeni sat rada, na način da licu sa visokom stručnom spremom pripada naknada od 30 KM, licu sa srednjom stručnom spremom – 20 KM, a zapisničaru – 15 KM.
(4) Sredstva za naknade iz st. 2. i 3. ovog člana isplaćuju se sa posebnog računa Uprave, a ne iz budžeta Republike Srpske.


Član 19.
(1) Isplatu troškova iz čl. 7, 8. i 12. ovog zakona vrši Uprava sa računa posebne namjene Uprave do 31. decembra 2020. godine.
(2) Republika Srpska će troškove iz stava 1. ovog člana refundirati Upravi na račun posebne namjene Uprave, iz Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, do kraja prvog kvartala 2021. godine.

Član 20.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o eksproprijaciji, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18), Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), Zakona o uređenju prostora i građenju i Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-846/20 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 24. septembra 2020. godine
Nedeljko Čubrilović

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]