BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4233
Zakon o obezbjedjenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, postupci početne akreditacije, akreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, te status, djelatnost, organizacija i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.

Član 2.

Ciljevi obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju su:
1) izgradnja kulture kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika),
2) stalni razvoj društva i privrede kroz unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja,
3) podsticaj stvaranju perspektivnog okruženja za razvoj karijera visokoobrazovanih stručnjaka u Republici,
4) uključenost svih zainteresovanih strana, posebno studenata, u procese obezbjeđenja kvaliteta,
5) usklađivanje sa evropskim sistemom visokog obrazovanja i
6) stalno analiziranje i usvajanje trendova i naučnih istraživanja u oblasti visokog obrazovanja.

Član 3.

Obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike zasniva se na sljedećim principima:
1) razvoj sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa Evropskim standardima (ESG),
2) partnerski odnos sa visokoškolskim ustanovama, studentima i drugim zainteresovanim stranama,
3) otvorenost, profesionalizam i etičnost u svim procesima obezbjeđenja kvaliteta,
4) fokus obezbjeđenja kvaliteta na potrebama studenta i društvene zajednice,
5) uporedivost sa međunarodnim standardima kvaliteta i
6) nezavisnost u procesima obezbjeđenja kvaliteta i objektivnost odluka o ishodima.

Član 4.

Pojedini izrazi i pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedeće značenje:
1) kvalitet je skup karakteristika visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa kojima se dokazuje nivo zadovoljavanja opšteprihvaćenih standarda, kao i potreba i očekivanja studenata i društva u cjelini u procesu visokog obrazovanja, kroz stalnu težnju za unapređenjem svih procesa i njihovih ishoda,
2) ESG (engl. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), Standardi i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja predstavljaju standarde i smjernice unutrašnjeg obezbjeđenja kvaliteta visokoškolskih ustanova, standarde i smjernice vanjskog obezbjeđenja kvaliteta i standarde i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta agencija,
3) obezbjeđenje kvaliteta je aspekt upravljanja procesima kojim se vrši planiranje, nadzor nad izvođenjem i unapređenje ključnih aktivnosti, s krajnjim ciljem postizanja povjerenja zainteresovanih strana da će očekivani nivo kvaliteta biti ostvaren,
4) unutrašnji sistem obezbjeđenja kvaliteta je sistem mjera i aktivnosti kojima visokoškolske ustanove osiguravaju efikasnost procesa i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i naučnih aktivnosti, te aktivnosti od značaja za društvenu zajednicu,
5) vanjski sistem obezbjeđenja kvaliteta obuhvata vrednovanje i ocjenu kvaliteta ustanove, članice univerziteta, studijskog programa ili unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta koji se zasnivaju na objektivnim i jasnim kriterijumima,
6) vrednovanje obuhvata postupke i rezultat utvrđivanja kvaliteta, svrsishodnosti i efikasnosti visokoškolske ustanove, članice univerziteta, studijskog programa ili unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta,
7) samovrednovanje (engl. internal evaluation) je proces kojim visokoškolska ustanova na sistematičan i dokumentovan način provjerava efektivnost i efikasnost sistema obezbjeđenja kvaliteta i njegovih procesa sa ciljem pokretanja radnji, aktivnosti i projekata unapređenja,
8) vanjsko vrednovanje (engl. external evaluation) je objektivno i nepristrasno vrednovanje sistema obezbjeđenja kvaliteta u odnosu na važeće standarde i kriterijume, koje vrši komisija recenzenata ili komisija stručnjaka, a u svrhu početne akreditacije ili akreditacije visokoškolske ustanove i studijskih programa koje izvodi,
9) početna akreditacija je postupak vanjskog vrednovanja kvaliteta novih visokoškolskih ustanova i/ili novih studijskih programa kako bi se utvrdilo ispunjava li visokoškolska ustanova propisane uslove i standarde za donošenje preporuke o akreditaciji u svrhu izdavanja dozvole za rad visokoškolskim ustanovama za obavljanje djelatnosti i/ili izvođenje studijskih programa,
10) akreditacija je postupak obezbjeđenja kvaliteta visokoškolske ustanove ili studijskog programa zasnovan na samovrednovanju visokoškolske ustanove i ocjeni nezavisnih stručnjaka, radi potvrde ispunjavanja uslova za nastavak obavljanja djelatnosti i/ili izvođenje studijskih programa, s ciljem prepoznavanja kvaliteta visokog obrazovanja u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja,
11) audit je sistematičan i dokumentovan proces provjere nivoa razvijenosti i efikasnosti, odnosno cjelovitosti unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta i objektivno vrednovanje svih njegovih dijelova kako bi se utvrdio obim u kom su ispunjeni zahtjevi standarda za obezbjeđenje kvaliteta,
12) tematsko vrednovanje je postupak ocjene kvaliteta pojedinih segmenata organizacije i/ili aktivnosti visokoškolske ustanove, članice univerziteta, studijskog programa ili unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta,
13) recenzija studijskog programa je stručno mišljenje s ciljem ocjenjivanja usaglašenosti strukture i sadržaja studijskog programa sa važećim standardima u određenim obrazovnim i naučnim oblastima, te zahtjevima u vezi sa ishodima učenja, kvalifikacijama i zanimanjima svršenih studenata,
14) lista stručnjaka je lista koja sadrži imena i podatke domaćih i međunarodnih stručnjaka koji učestvuju u procesu akreditacije,
15) lista recenzenata je lista koja sadrži imena i podatke domaćih i međunarodnih stručnjaka koji učestvuju u postupcima početne akreditacije i recenzije studijskih programa,
16) komisija stručnjaka je nezavisno tijelo koje u procesu vanjskog vrednovanja, u svrhu akreditacije, utvrđuje ispunjenost standarda i kriterijuma kvaliteta u radu visokoškolskih ustanova,
17) komisija recenzenata je nezavisno tijelo koje u procesu vanjskog vrednovanja, u svrhu početne akreditacije, utvrđuje ispunjenost standarda i kriterijuma kvaliteta za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa,
18) preporuka o početnoj akreditaciji je nezavisno stručno mišljenje, doneseno nakon sprovedenog postupka vrednovanja u svrhu početne akreditacije, a na osnovu kojeg ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje izdaje dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi, odnosno odbija zahtjev visokoškolske ustanove za izdavanje dozvole za rad,
19) pismo očekivanja je akt sačinjen na osnovu izvještaja o vanjskom vrednovanju u svrhu akreditacije, kojim se ukazuje na nedostatke uočene pri utvrđivanju ispunjenosti standarda kvaliteta studijskog programa, odnosno visokoškolske ustanove i izražava očekivanje da će navedeni nedostaci biti otklonjeni u datom roku,
20) profesionalno priznavanje je postupak kojim se imaocu inostrane isprave utvrđuje pravo na zapošljavanje, a koji obuhvata vrednovanje studijskog programa na kojem je stečena visokoškolska kvalifikacija,
21) ENQA – Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (engl. European Association for Quality Assurance in Higher Education),
22) Lisabonska konvencija – Konvencija o priznavanju diploma u visokom obrazovanju, potpisana u Lisabonu 11. aprila 1997. godine,
23) ENIC/NARIC – Evropska mreža centara za priznavanje i informisanje u visokom obrazovanju / nacionalni centri za akademsko priznavanje i informisanje (engl. European Network of Information Centres in the European Region / National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

Član 5.

(1) U rješavanju u upravnim stvarima primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak.
(2) Prikupljanje i korišćenje podataka o licima koja učestvuju u postupcima obezbjeđenja kvaliteta uređuje se u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.
(3) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba roda.


GLAVA II
AGENCIJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE REPUBLIKE SRPSKE

Član 6.

(1) Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) je osnovana u svrhu obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju i svoju djelatnost obavlja u skladu sa ovim i posebnim zakonima.
(2) Agencija je samostalno i nezavisno pravno lice i u svom radu poštuje evropske standarde i smjernice, te međunarodnu praksu u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.
(3) Sjedište Agencije je u Banjoj Luci.
(4) Naziv Agencije je Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske.
(5) Agencija ima pečat koji sadrži naziv Agencije i amblem Republike Srpske.

Član 7.

(1) Agencija predstavlja Republiku na međunarodnim konferencijama, skupovima, međunarodnim organizacijama i udruženjima u okviru svoje nadležnosti.
(2) Agencija sarađuje sa međunarodnim organima, tijelima i institucijama nadležnim za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta.

Član 8.

(1) Agencija je nadležna da:
1) sprovodi postupak vanjskog vrednovanja u svrhu početne akreditacije,
2) daje Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) preporuku za izdavanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, odnosno odbijanje zahtjeva visokoškolske ustanove za izdavanje dozvole za rad,
3) sprovodi postupak akreditacije,
4) sprovodi postupak tematskog vrednovanja,
5) sprovodi postupak vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjih sistema obezbjeđenja kvaliteta,
6) vodi Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: Registar),
7) sprovodi postupak profesionalnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja,
8) utvrđuje standarde za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici u skladu sa ovim zakonom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta za visoko obrazovanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet),
9) utvrđuje standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u skladu sa ovim zakonom, kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), te evropskim i međunarodnim standardima, uz prethodno pribavljeno mišljenje Savjeta,
10) prikuplja i obrađuje podatke o sistemu visokog obrazovanja i drugim sistemima s kojima je visoko obrazovanje povezano,
11) podstiče naučnoistraživački rad svih zainteresovanih strana u oblasti obezbjeđenja kvaliteta,
12) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakononom, propisima iz oblasti viskokog obrazovanja i Statutom.
(2) Djelatnost Agencije uređuje se Statutom i opštim aktima Agencije, u skladu sa ovim zakonom i propisima iz oblasti visokog obrazovanja.
GLAVA III
SISTEM OBEZBJEĐENJA KVALITETA

Član 9.

(1) Sistem obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju obuhvata unutrašnji i vanjski sistem obezbjeđenja kvaliteta.
(2) Unutrašnji sistem obezbjeđenja kvaliteta svaka visokoškolska ustanova uređuje svojim opštim aktom u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja.
(3) Vanjski sistem obezbjeđenja kvaliteta zasniva se na republičkim, evropskim i međunarodnim standardima.

Član 10.

(1) Unutrašnji sistem obezbjeđenja kvaliteta je integralni dio ukupnog sistema upravljanja visokoškolskom ustanovom čiju strukturu čine politika i ciljevi kvaliteta visokoškolske ustanove, te procesi potrebni za ostvarenje tih ciljeva.
(2) Visokoškolska ustanova obavezna je da u planiranim intervalima sprovodi procese unutrašnjih provjera sa ciljem potvrđivanja da su procedure i procesi unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta efektivno primijenjeni, te da se postavljeni ciljevi ostvaruju na planiranom nivou.
(3) Visokoškolska ustanova sprovodi proces samovrednovanja periodično, najmanje jedanput u dvije godine, s ciljem utvrđivanja nivoa kvaliteta i efektivnosti uspostavljenog unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, uz konsultacije sa zainteresovanim stranama.
(4) Direktor Agencije donosi smjernice za uspostavljanje i održavanje unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta visokoškolske ustanove.

Član 11.

(1) Vanjski sistem obezbjeđenja kvaliteta obuhvata vrednovanje i ocjenu kvaliteta predmeta vrednovanja, koje se zasniva na objektivnim i jasnim standardima.
(2) Predmeti vrednovanja u smislu ovog zakona su: visokoškolske ustanove, članice univerziteta, studijski programi i unutrašnji sistem obezbjeđenja kvaliteta visokoškolske ustanove i/ili članice univerziteta.
(3) Postupci vanjskog vrednovanja su: početna akreditacija, akreditacija, tematsko vrednovanje i vanjska nezavisna periodična procjena unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.

Član 12.

(1) Početnom akreditacijom, radi sticanja dozvole za rad za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, utvrđuje se da li visokoškolska ustanova, članica univerziteta i/ili studijski programi ispunjavaju standarde za početnu akreditaciju, a posebno standarde koji se odnose na:
1) sadržaj, kvalitet i obim studijskih programa,
2) potreban broj nastavnog i drugog osoblja s odgovarajućim naučnim, umjetničkim i stručnim kvalifikacijama i
3) odgovarajući prostor i opremu, u skladu s brojem studenata predviđenim planom upisa.
(2) Ministarstvo dostavlja Agenciji uredan zahtjev visokoškolske ustanove za vanjskim vrednovanjem u svrhu početne akreditacije, sa dokumentacijom i prethodno pribavljenim pozitivnim mišljenjem Savjeta o elaboratu visokoškolske ustanove.

Član 13.

(1) Direktor Agencije imenuje Komisiju recenzenata za vanjsko vrednovanje u svrhu početne akreditacije (u daljem tekstu: Komisija recenzenata), koja sprovodi postupak vanjskog vrednovanja i provjerava ispunjenost zahtjeva standarda za početnu akreditaciju.
(2) Članovi Komisije recenzenata se imenuju sa Liste recenzenata, u skladu sa ovim zakonom.
(3) Komisija recenzenata sačinjava izvještaj o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa sa ocjenom ispunjenosti zahtjeva standarda i zaključnim stručnim mišljenjem, koji je javno dostupan.
(4) Na izvještaj iz stava 3. ovog člana, visokoškolska ustanova može da uloži prigovor Agenciji.
(5) O prigovoru iz stava 4. ovog člana odlučuje Komitet za žalbe i prigovore, na osnovu kojeg Komisija recenzenata sačinjava konačni izvještaj o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.
(6) Agencija u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva za vanjskim vrednovanjem u svrhu početne akreditacije, dostavlja Ministarstvu konačan izvještaj Komisije recenzenata iz stava 5. ovog člana, sa preporukom da:
1) izda dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi ili
2) odbije zahtjev visokoškolske ustanove za izdavanje dozvole za rad.
(7) Članovi Komisije recenzenata za svoj rad imaju pravo na naknadu.
(8) Direktor Agencije donosi Pravilnik o početnoj akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
(9) Pravilnikom iz stava 8. ovog člana propisuje se postupak vanjskog vrednovanja u svrhu početne akreditacije, način utvrđivanja Liste recenzenata, postupak formiranja i način rada Komisije recenzenata, forma izvještaja i davanje preporuke za izdavanje dozvole za rad.

Član 14.

Izdavanja dozvole za izvođenje novog studijskog programa na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi obavlja se na način i po postupku propisanom za izdavanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja.

Član 15.

(1) Postupak, način i uslovi za izmjene studijskog programa propisuju se zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja.
(2) O izmjenama studijskog programa visokoškolska ustanova obavještava Agenciju u sklopu svojih izvještaja o samovrednovanju koji su dio dokumentacije o kvalitetu, a koriste se u postupcima vanjskog vrednovanja kao ulazna dokumentacija.

Član 16.

(1) Akreditacija je postupak vanjskog vrednovanja kvaliteta visokoškolske ustanove ili studijskog programa, zasnovan na samovrednovanju visokoškolske ustanove i ocjeni nezavisnih stručnjaka.
(2) Predmet akreditacije su visokoškolske ustanove i studijski programi, a to uključuje i postupke upravljanja visokoškolskom ustanovom, procese kojima se realizuju studijski programi, unutrašnji sistem kvaliteta u visokoškolskoj ustanovi, resurse i potencijale visokoškolske ustanove, te kapacitete za promjene.
(3) Akreditacija se sprovodi u skladu sa standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike koji su usklađeni sa evropskim i međunarodnim standardima, te kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.
(4) Visokoškolska ustanova koja ima dozvolu za rad podnosi zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa za koje ima dozvolu za rad u roku od dvije godine od dana upisa u Registar visokoškolskih ustanova, koji se vodi u Ministarstvu.
(5) Visokoškolska ustanova upisana u Registar podliježe periodičnoj akreditaciji svakih pet godina i periodičnom vanjskom auditu unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, a akreditovani studijski programi podliježu periodičnom vanjskom vrednovanju.
(6) Visokoškolska ustanova upisana u Registar dužna je da akredituje sve studijske programe prvog i drugog ciklusa studija za koje ima dozvolu za rad.
(7) Akreditacija i vanjsko vrednovanje studijskih programa odvija se prema godišnjem planu koji sačinjava Agencija.

Član 17.

(1) Akreditacija se sprovodi u tri faze:
1) samovrednovanje,
2) vanjsko vrednovanje i
3) donošenje odluke o akreditaciji.
(2) Vanjsko vrednovanje iz stava 1. tačka 2) ovog člana sprovodi Komisija stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (u daljem tekstu: Komisija stručnjaka).
(3) Komisija stručnjaka se imenuje sa Liste stručnjaka, u skladu sa zakonom.
(4) U svrhu akreditacije studijskog programa imenuju se recenzenti iz naučnog/obrazovnog polja i/ili uže naučne/obrazovne oblasti kojoj pripada studijski program, koji dostavljaju izvještaj sa stručnim mišljenjem o studijskom programu, bez preporuka o ishodu akreditacije.
(5) Recenzenti se imenuju sa Liste recenzenata, u skladu sa ovim zakonom.
(6) Članovi Komisije stručnjaka i recenzenti iz st. 2. i 4. ovog člana za svoj rad imaju pravo na naknadu.
(7) Visokoškolske ustanove imaju pravo prigovora Komitetu za žalbe i prigovore na sprovođenje postupka vanjskog vrednovanja u svim fazama postupka.

Član 18.

(1) Komisija stručnjaka sačinjava izvještaj o vanjskom vrednovanju u svrhu akreditacije.
(2) Na osnovu izvještaja Komisije stručnjaka iz stava 1. ovog člana, direktor Agencije može:
1) donijeti rješenje o akreditaciji,
2) uputiti pismo očekivanja ili
3) donijeti rješenje kojim se odbija zahtjev za akreditaciju.
(3) Na rješenja iz stava 2. t. 1) i 3) ovog člana visokoškolska ustanova može uložiti žalbu Upravnom odboru Agencije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
(4) Upravni odbor odlučuje o žalbi iz stava 3. ovog člana na osnovu pribavljenog mišljenja Komiteta za žalbe i prigovore.
(5) Odluka Upravnog odbora iz stava 4. ovog člana je konačna, a protiv nje se tužbom može pokrenuti upravni spor.
(6) Ukoliko se u toku trajanja postupka vanjskog vrednovanja u svrhu akreditacije utvrde činjenice koje mogu bitno uticati na ishod postupka, postupak se obustavlja i vrši preispitivanje pravno relevantnih činjenica koje su sporne a koje mogu da utiču na ishod postupka.
(7) Akreditacije sprovedene u Republici Srbiji priznaju se u Republici u skladu sa zaključenim Sporazumom o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju uspostavljenim između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Sporazum).
(8) Akreditacija studijskog programa, kao i bilo koji drugi oblik vanjskog vrednovanja, koju visokoškolska ustanova stekne kod druge agencije članice ENQA, priznaće se pod uslovima i na način određen sporazumom Agencije i agencije koja je izvršila vanjsko vrednovanje, u smislu odredaba ESG.
(9) Direktor Agencije donosi Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
(10) Pravilnikom iz stava 9. ovog člana propisuje se način provjere legitimnosti visokoškolske ustanove za akreditaciju, postupak vanjske procjene kvaliteta rada visokoškolskih ustanova, način utvrđivanja liste stručnjaka, postupak formiranja i rada Komisije stručnjaka, postupak izbora i imenovanja recenzenata za recenziju studijskih programa, način za pribavljanje mišljenja Akreditacijskog vijeća i postupak izdavanja rješenja.
Član 19.

(1) Agencija vodi Registar.
(2) Na osnovu rješenja o akreditaciji, visokoškolske ustanove i studijski programi se upisuju u Registar.
(3) Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku i dio je centralnog informacionog sistema Agencije, koja o svim promjenama u Registru službeno obavještava Ministarstvo.
(4) Izvod iz Registra je dostupan javnosti putem internet stranice Agencije.
(5) Visokoškolske ustanove koje su akreditovane u Republici Srbiji mogu se upisati u Registar iz stava 1. ovog člana u skladu sa Sporazumom.
(6) Visokoškolska ustanova kojoj je istekla akreditacija i koja nije podnijela novi zahtjev za akreditaciju do isteka roka važenja akreditacije briše se iz Registra.
(7) Visokoškolska ustanova kojoj je odbijen zahtjev za akreditaciju briše se iz Registra po pravosnažnosti rješenja iz člana 18. stav 2. tačka 3) ovog zakona.
(8) Direktor Agencije donosi Pravilnik o vođenju Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
(9) Pravilnikom iz stava 8. ovog člana propisuje se način vođenja, izgled i sadržaj Registra, postupak upisa u Registar, način i ispravke upisa, brisanje iz Registra i obezbjeđenje dostupnosti informacija o akreditovanim visokoškolskim ustanovama.

Član 20.

(1) Vanjska nezavisna periodična procjena unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta obavlja se u skladu sa standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji imaju ulogu referentnih vrijednosti u postupku audita.
(2) Agencija obavlja vanjsku nezavisnu periodičnu procjenu unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta prema svom godišnjem planu.
(3) Nakon sprovedenog postupka vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, Agencija objavljuje izvještaj na internet stranici Agencije s ocjenom razvijenosti i efikasnosti unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.
(4) Ako se u postupku vanjske nezavisne periodične procjene utvrdi da je unutrašnji sistem obezbjeđenja kvaliteta predmeta vrednovanja razvijen u skladu sa standardima za unutrašnje obezbjeđenje kvaliteta, te da je efikasan, direktor Agencija izdaje uvjerenje o razvijenosti i efikasnosti unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.
(5) Ako se u postupku vanjske nezavisne periodične procjene utvrde nedostaci u ispunjavanju preporuka za poboljšavanje efikasnosti unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta predmeta vrednovanja, direktor Agencije izdaje preporuku za otklanjanje nedostataka ili, u slučaju utvrđenih značajnih nedostataka, pokreće postupak tematskog vrednovanja.
(6) Visokoškolske ustanove imaju pravo prigovora Komitetu za žalbe i prigovore na sprovođenje vanjske nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.
(7) Visokoškolske ustanove podliježu vanjskoj nezavisnoj periodičnoj procjeni unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta najmanje jednom u pet godina.
(8) Direktor Agencije donosi Pravilnik o auditu.
(9) Pravilnikom iz stava 8. ovog člana propisuje se način vođenje postupka vanjske nezavisne periodične procjene, metodologija procjene, standardi za akreditaciju kao referentne vrijednosti za procjenu, obrasci i ishodi procjene.
https://www.anwalt-bih.de

Član 21.

(1) Tematsko vrednovanje je vanredni postupak provjere kvaliteta unutrašnjih dijelova predmeta vrednovanja.
(2) Tematsko vrednovanje po službenoj dužnosti sprovodi Agencija na osnovu odluke Akreditacijskog vijeća, a može se sprovesti i na obrazloženi prijedlog Ministarstva, visokoškolske ustanove i studentske organizacije visokoškolske ustanove, odnosno Unije studenata Republike Srpske.
(3) Na prijedlog Ministarstva tematsko vrednovanje se sprovodi u svrhu provjere, ocjene i razvoja kvaliteta članice univerziteta i/ili studijskoga programa predmeta vrednovanja.
(4) Na prijedlog visokoškolske ustanove tematsko vrednovanje se sprovodi radi vrednovanja pojedinog segmenta iz njenog djelokruga rada.
(5) Na prijedlog studentske organizacije, odnosno Unije studenata Republike Srpske, tematsko vrednovanje se sprovodi radi vrednovanja segmenata rada visokoškolske ustanove koji su u direktnoj vezi sa studentskim pitanjima.
(6) Tematsko vrednovanje obavlja se na osnovu standarda i kriterijuma za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, preporuke komisije stručnjaka koja je obavila vanjsko vrednovanje, izvještaja o naknadnim aktivnostima i primjene odredaba zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, posebno u vezi sa izdavanjem javnih isprava i izbora u nastavna i saradnička zvanja.
(7) Tematsko vrednovanje sprovode recenzenti koji se imenuju sa Liste recenzenata.
(8) Recenzenti iz stava 7. ovog člana za svoj rad imaju pravo na naknadu.
(9) Na osnovu sprovedenog postupka tematskog vrednovanja, recenzenti sačinjavaju izvještaj, koji Agencija dostavlja podnosiocu prijedloga, visokoškolskoj ustanovi i objavljuje se na internet stranici Agencije.
(10) Prigovor na izvještaj o tematskom vrednovanju visokoškolska ustanova podnosi Komitetu za žalbe i prigovore u roku od 30 dana od dana prijema izvještaja.
(11) U slučaju negativne ocjene, a u zavisnosti od svrhe tematskog vrednovanja, Agencija može pokrenuti postupak reakreditacije.
(12) Direktor Agencije donosi Pravilnik o tematskom vrednovanju.
(13) Pravilnikom iz stava 12. ovog člana propisuje se postupak i metodologija tematskog vrednovanja, način angažovanja recenzenata, te forma prijedloga iz stava 2. ovog člana.

GLAVA IV
CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE STRANIH
VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Član 22.

(1) Agencija organizuje Centar za informisanje i priznavanje stranih visokoškolskih kvalifikacija kao svoj organizacioni dio (u daljem tekstu: Centar).
(2) Centar predstavlja ENIC/NARIC centar Republike Srpske.
(3) Centar obavlja poslove:
1) profesionalnog priznavanja u oblasti visokog obrazovanja u okviru Lisabonske konvencije,
2) informisanja o sistemu visokog obrazovanja Republike i
3) informisanja o inostranim sistemima visokog obrazovanja.

Član 23.

(1) Priznavanje strane visokoškolske kvalifikacije je postupak kojim se imaocu kvalifikacije utvrđuje pravo na pristup zapošljavanju (u daljem tekstu: profesionalno priznavanje).
(2) Postupak profesionalnog priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije sprovodi se u skladu sa ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom nije predviđeno drugačije.
(3) Postupak priznavanja ne sprovodi se za kvalifikacije stečene na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine i za kvalifikacije stečene na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05).
(4) Kvalifikacije iz stava 3. ovog člana imaju isto pravno dejstvo kao kvalifikacije izdate na teritoriji Republike.
(5) Izuzetno, na zahtjev imaoca kvalifikacije, može se sprovesti postupak profesionalnog priznavanja visokoškolske kvalifikacije stečene na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Član 24.

(1) U postupku profesionalnog priznavanja vrši se vrednovanje stranog studijskog programa na kojem je stečena strana visokoškolska kvalifikacija.
(2) Prilikom vrednovanja stranog studijskog programa, Agencija može tražiti stručno mišljenje od visokoškolske ustanove koja je matična za oblast kojoj pripada strani studijski program.
(3) Rješenje o priznavanju strane visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja obavezno sadrži: naziv, vrstu, nivo i trajanje (obim) studijskog programa, naziv strane visokoškolske kvalifikacije na izvornom jeziku, te vrstu i nivo studija u Republici kojem odgovara studij završen u inostranstvu.
(4) Direktor Agencije donosi rješenje iz stava 3. ovog člana u roku od 90 dana od dana prijema urednog zahtjeva za priznavanjem strane visokoškolske kvalifikacije.
(5) Naziv strane visokoškolske kvalifikacije se u dispozitivu rješenja o priznavanju, po pravilu, navodi u originalu (na izvornom jeziku) i bez prevoda.
(6) Rješenje iz stava 4. ovog člana je konačno, a protiv rješenja se može pokrenuti upravni spor.
(7) Rješenje iz stava 4. ovog člana ima značaj javne isprave.
(8) Visina takse za troškove postupka profesionalnog priznavanja, oslobađanje od plaćanja takse i druga pitanja u vezi sa troškovima postupka profesionalnog priznavanja uređena su propisom kojima se uređuju administrativne takse.

Član 25.

(1) Jednom izvršeno vrednovanje važi za sve naredne slučajeve priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije kada je stečena na istoj visokoškolskoj ustanovi i na istom studijskom programu.
(2) Direktor Agencije donosi Pravilnik o postupku priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije.
(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog člana propisuje se postupak priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja.

Član 26.

Agencija vodi evidenciju i trajno čuva dokumentaciju o sprovedenim postupcima profesionalnog priznavanja.

GLAVA V
UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I FINANSIRANJE AGENCIJE

Član 27.

(1) Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom uređuje se ovim zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Agencije.
(2) Agencijom upravlja Upravni odbor, a rukovodi direktor.
(3) Agencija može imati stručna i savjetodavna tijela, u skladu sa svojim opštim aktima.
(4) Upravni odbor Agencije donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji.
(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog člana propisuje se djelokrug i način rada organizacionih jedinica, radna mjesta i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Član 28.

(1) Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.
(2) Upravni odbor ima pet članova: tri predstavnika akademske zajednice Republike, jedan predstavnik privrede i prakse i jedan predstavnik studenata.
(3) Članove Upravnog odbora iz reda akademske zajednice i privrede i prakse imenuje Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) na period od pet godina, a na osnovu prethodno sprovedenog postupka javne konkurencije, sa mogućnošću još jednog izbora.
(4) Člana Upravnog odbora iz reda studenata, na prijedlog Unije studenata Republike Srpske, imenuje Vlada na period od godinu dana, sa mogućnošću još jednog izbora.
(5) Članovi Upravnog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu.

Član 29.

(1) Za člana Upravnog odbora koji je predstavnik akademske zajednice Republike može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih posebnim zakonom, ispunjava i posebne uslove:
1) ima izbor u naučno-nastavno zvanje,
2) posjeduje reference u oblasti obezbjeđenja kvaliteta na republičkom i/ili međunarodnom nivou i
3) ima ugled u stručnoj javnosti i akademskoj zajednici Republike i svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti radu ovog organa.
(2) Za člana Upravnog odbora koji je predstavnik privrede i prakse može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih posebnim zakonom, ispunjava i posebne uslove:
1) ima završen prvi ciklus studija visokog obrazovanja sa 240 ECTS ili ekvivalent,
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme i
3) je ugledni privrednik koji svojim znanjem i iskustvom može doprinijeti radu ovog organa.
(3) Za člana Upravnog odbora koji je predstavnik studenata može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih posebnim zakonom, ispunjava i posebne uslove:
1) ima prosjek ocjena najmanje 8,5,
2) nije obnavljao nijednu studijsku godinu i
3) student je drugog ili trećeg ciklusa studija ili druge i viših godina studija na prvom ciklusu.
(4) Za člana Upravnog odbora ne može biti imenovano lice protiv koga se vodi krivični postupak, niti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo.

Član 30.

(1) Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:
1) donosi Statut Agencije,
2) donosi druge akte u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,
3) usvaja izvještaje koje direktor dostavlja u skladu sa ovim zakonom,
4) usvaja godišnji plan rada i finansijski plan Agencije,
5) usvaja Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije,
6) predlaže standarde za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici,
7) predlaže standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici,
8) usvaja Listu stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa u skladu sa zakonom,
9) usvaja Listu recenzenata za početnu akreditaciju i za recenziju studijskih programa,
10) imenuje članove Akreditacijskog vijeća,
11) donosi akt kojim propisuje visinu naknada za sprovođenje vanjskih vrednovanja u skladu sa ovim zakonom,
12) donosi Pravilnik o unutrašnjem osiguranju kvaliteta rada Agencije,
13) odlučuje o žalbama i prigovorima visokoškolskih ustanova na rješenje o akreditaciji visokoškolskih ustanova na osnovu mišljenja Komiteta za žalbe i prigovore,
14) imenuje članove Komiteta za žalbe i prigovore i
15) donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.
(2) Upravni odbor preduzima mjere za efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije.
Član 31.

(1) Direktor Agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom i odgovoran je za rad Agencije.
(2) Direktora, po prethodno sprovedenom postupku javne konkurencije, na prijedlog Vlade, imenuje Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština) na period od pet godina, sa mogućnošću još jednog izbora.
(3) Direktor je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Narodnoj skupštini.
(4) Direktor učestvuje u radu Upravnog odbora Agencije bez prava glasa.
(5) Za direktora ne može biti imenovano lice protiv koga se vodi krivični postupak, niti lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo.

Član 32.

Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih posebnim zakonom, ispunjava i posebne uslove:
1) ima izbor u naučno-nastavno zvanje,
2) posjeduje iskustvo u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju,
3) posjeduje reference u oblasti obezbjeđenja kvaliteta na republičkom i međunarodnom nivou,
4) ima iskustvo u rukovođenju u ustanovama ili institucijama u visokom obrazovanju, u trajanju od najmanje pet godina i
5) ima ugled u stručnoj javnosti i akademskoj zajednici Republike.

Član 33.

(1) Direktor Agencije obavlja sljedeće poslove:
1) predlaže Upravnom odboru Statut,
2) predlaže program rada i finansijski plan Agencije,
3) podnosi izvještaj o radu Agencije,
4) odlučuje o potrebi prijema i vrši raspored zaposlenih u Agenciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rada, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
5) imenuje komisije recenzenata za vanjsko vrednovanje i davanje preporuke o početnoj akreditaciji,
6) imenuje recenzente za recenzije studijskih programa,
7) utvrđuje prijedloge i formira komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa u skladu sa zakonom,
8) predlaže članove Akreditacijskog vijeća nakon sprovedenog postupka javne konkurencije,
9) predstavlja Agenciju na međunarodnim konferencijama, skupovima i u međunarodnim organizacijama i udruženjima u okviru nadležnosti Agencije, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije,
10) predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije i
11) obavlja i druge poslove propisane ovim zakonom i Statutom Agencije.
(2) Direktor Agencije na prijedlog Upravnog odbora, a po pribavljenom mišljenju Savjeta, donosi Standarde za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i Standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici.
(3) Platu direktoru Agencije određuje Upravni odbor, u skladu sa aktima Agencije.

Član 34.

Direktor Agencije ili član Upravnog odbora Agencije mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka perioda na koji su imenovani u slučaju da:
1) ne postupaju u skladu sa zakonom i propisima Agencije,
2) zloupotrebljavaju službeni položaj i svoja ovlašćenja,
3) prestanu da ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane ovim zakonom,
4) svojim postupanjem naruše ugled Agencije ili
5) podnesu obrazloženu ostavku u pisanoj formi.

Član 35.

(1) Ako član Upravnog odbora Agencije bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora bira se na osnovu sprovedenog postupka javne konkurencije, na period do isteka mandata člana upravnog odbora koji je razriješen.
(2) Ako direktor Agencije bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, Narodna skupština može imenovati vršioca dužnosti na period do šest mjeseci.
(3) U slučaju podnošenja ostavke direktor ili član Upravnog odbora ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.


Član 36.

Ako se do isteka mandata imenovanih članova Upravnog odbora Agencije ili direktora Agencije ne izvrše nova imenovanja, imenovani članovi Upravnog odbora i direktor Agencije nastaviće da obavljaju svoje dužnosti do imenovanja, a najduže šest mjeseci.

Član 37.

(1) Akreditacijsko vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Agencije, koje vrši kontrolu procesa vrednovanja u smislu obezbjeđenja integriteta unutrašnjeg sistema kvaliteta Agencije.
(2) Akreditacijsko vijeće razmatra izvještaje o vanjskom vrednovanju i o tome sačinjava zaključak.
(3) Ukoliko je Akreditacijsko vijeće zaključilo da je izvještaj neusaglašen sa standardima, kriterijumima i zakonom, izvještaj se dostavlja Komisiji recenzenata ili Komisiji stručnjaka na dodatno izjašnjavanje i dopunu.
(4) Dopunjeni izvještaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Akreditacijskom vijeću.
(5) Akreditacijsko vijeće donosi zaključak o usklađenosti, odnosno neusklađenosti postupka vanjskog vrednovanja sa standardima, kriterijumima i ovim zakonom, koji dostavlja direktoru Agencije.
(6) Struktura, broj članova, način izbora i mandat Akreditacijskog vijeća propisuju se Statutom Agencije.
(7) Članovi Akreditacijskog vijeća za svoj rad imaju pravo na naknadu.

Član 38.

(1) Komitet za žalbe i prigovore je tijelo Agencije koje razmatra žalbe i odlučuje o prigovorima visokoškolskih ustanova u skladu sa ovim zakonom.
(2) Struktura, broj članova, način izbora i mandat članova Komiteta za žalbe i prigovore propisuju se Statutom Agencije.
(3) Članovi Komiteta za žalbe i prigovore za svoj rad imaju pravo na naknadu.

Član 39.

(1) Upravni odbor Agencije donosi Pravilnik o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda.
(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije, vrste i način raspodjele vlastitih prihoda, visine naknada za rad članovima Akreditacijskog vijeća, članovima Komiteta za žalbe i prigovore, stručnjacima i recenzentima.

Član 40.

(1) Agencija se finansira iz budžeta Republike, vlastitih prihoda i drugih izvora.
(2) Sredstvima iz budžeta Republike finansiraju se plate i naknade zaposlenih, članarine i učešće u međunarodnim asocijacijama, mrežama i registrima agencija i dio materijalnih troškova poslovanja.
(3) Direktor Agencije donosi Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih.
(4) Pravilnikom iz stava 3. ovog člana propisuje se način određivanja plata, naknada i drugih primanja zaposlenih i angažovanih lica u Agenciji.
(5) Prilikom donošenja Pravilnika iz stava 3. ovog člana, direktor će uzeti u obzir specifične vještine i iskustvo za svako radno mjesto u Agenciji.

Član 41.

(1) Sredstvima iz budžete Republike finansiraju se i postupci akreditacije javnih visokoškolskih ustanova i studijskih programa visokoškolskih ustanova, kao i troškovi periodične vanjske evaluacije Agencije u skladu sa finansijskim planom.
(2) Postupci početne akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, visokoškolske ustanove finansiraju iz vlastitih sredstava.

GLAVA VI
AKTI AGENCIJE I IZVJEŠTAVANJE

Član 42.

(1) Agencija ima Statut.
(2) Statutom Agencije uređuje se:
1) organizacija i način poslovanja Agencije,
2) način rada Upravnog odbora,
3) ovlašćenje za zastupanje Agencije i potpisivanje dokumentacije,
4) poslovi, prava, obaveze i odgovornosti lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i
5) druga pitanja u vezi sa poslovanjem Agencije.
(3) Statut Agencije se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 43.

(1) Agencija podnosi Narodnoj skupštini godišnji izvještaj o radu najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.
(2) Sadržaj izvještaja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Statutom Agencije.
(3) Agencija priprema finansijske izvještaje o poslovanju Agencije u skladu sa propisima kojim se uređuje budžetsko i trezorsko poslovanje.

Član 44.

Agencija sprovodi proces samovrednovanja periodično, najmanje jedanput u tri godine, s ciljem procjene efektivnosti uspostavljenog unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta, uz konsultacije sa zainteresovanim stranama.

Član 45.

Agencija podliježe periodičnom vanjskom vrednovanju u skladu sa evropskim standardima i praksama, o čemu izvještava Narodnu skupštinu.
GLAVA VII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Agencija je pravni sljedbenik Javne ustanove Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Član 47.

Članovi Upravnog odbora, članovi Akreditacijskog vijeća i direktor Javne ustanove Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, ostaju na dužnosti do isteka mandata.

Član 48.

(1) Direktor Agencije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o početnoj akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 13. stav 8),
2) Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 18. stav 9),
3) Pravilnik o vođenju Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa (član 19. stav 8),
4) Pravilnik o auditu (član 20. stav 8),
5) Pravilnik o tematskom vrednovanju (član 21. stav 12),
6) Pravilnik o postupku priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije (član 25. stav 2),
7) Pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih (član 40. stav 3).
(2) Direktor Agencije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona na prijedlog Upravnog odbora, a po pribavljenom mišljenju Savjeta donijeti:
1) Standarde za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici (član 33. stav 2), i
2) Standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici (član 33. stav 2).
(3) Upravni odbor Agencije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji (član 27. stav 4),
2) Pravilnik o unutrašnjem osiguranju kvaliteta rada Agencije (član 30. stav 1. tačka 12),
3) Pravilnik o određivanju visine naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije i vrstama i načinu raspodjele vlastitih prihoda (član 39. stav 1).
(4) Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana, primjenjuju se podzakonski akti JU Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
Član 49.

(1) Postupci izdavanja dozvole za rad i postupci akreditacije započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u skladu sa ranije važećim propisima.
(2) Do stupanja na snagu standarda iz člana 8. stav 1. t. 8) i 9) ovog zakona, postupci izdavanja dozvole za rad i postupci akreditacije sprovode se u skladu sa ranije važećim propisima u oblasti visokog obrazovanja.
(3) Visokoškolske ustanove koje su stekle početnu akreditaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja dužne su da pokrenu postupak akreditacije u roku ne dužem od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 50.

(1) Agencija će organizovati Centar iz člana 22. ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Do organizovanja Centra iz člana 22. ovog zakona, postupak profesionalnog priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija sprovodiće se prema odredbama ranije važećih propisa u oblasti visokog obrazovanja.

Član 51.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-601/20 PREDSJEDNIK
Datum: 25. jun 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]