BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4589
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske


Član 1.

U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15 i 26/19) u članu 5. poslije riječi: „Gacko,“ riječ: „Derventa,“ briše se.

Član 2.

U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: „Gradiška,“ dodaje se riječ: „Derventa,“.

Član 3.

U članu 25. u stavu 1. poslije riječi: „Gradiška,“ dodaje se riječ: „Derventa,“.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-118/21 PREDSJEDNIK
Datum: 11. februara 2021.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]