BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1788
Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji

Član 1.
U Zakonu o oružju i municiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 26/16) u članu 70. u stavu 1. u tački 26) riječi: „31. decembra 2016. godine“ zamjenjuju se riječima: „30. juna 2017. godine“.

Član 2.
U članu 75. u stavu 2. riječi: „31. decembra 2016. godine“ zamjenjuju se riječima: „30. juna 2017. godine“.
U istom članu posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
''(3) Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka važenja oružanog lista, mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružanog lista, do isteka roka iz stava 2. ovog člana, uz ispunjenje uslova iz člana 11. stav 3. i stav 4. tačka 1. ovog zakonа''.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 3.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-126 /17 PREDSJEDNIK
Datum: 9. februar 2017. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]