BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4205
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINU


Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/19), u članu 2. u stavu 3. poslije riječi: „za 2020. godinu“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu“.

Član 2.

U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama.“


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-456/20 PREDSJEDNIK
Datum: 23. maja 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]