BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5243
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 39/21
Na osnovu čl. 12. stav (1) tačka b) i 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na XXI Hitnoj sjednici održanoj dana 29.09.2021. godine, donijela je


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KANTONA SARAJEVO


Član 1.
(Izmjena člana 48.)

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20 i 40/20), u članu 48. st. (7), (8) i (9) se brišu.

Član 2.
(Dopuna člana 64.)

(1) U članu 64. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Senat visokoškolske ustanove može donijeti odluku kojom se u septembarskom ispitnom roku studijske 2020/2021. godine, osim ispitnih termina iz stava (6) ovog člana odobrava dodatni ispitni termin koji se realizuje do početka studijske 2021/2022. godine".

(2) Dosadašnji st. (7), (8) i (9), postaju st. (8), (9) i (10).

Član 3.
(Izmjena člana 66.)

U članu 66. stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Izuzetno od primjene stava (1) ovog člana, student u postupku upisa studijske 2021/2022. godine ima pravo upisati narednu godinu studija i prenijeti u narednu studijsku godinu najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje, o čemu odluku donosi senat visokoškolske ustanove."

Član 4.
(Izmjena člana 118.)

(1) U članu 118. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Kada postoji potreba za angažmanom člana akademskog osoblja, organizaciona jedinica je dužna, rukovodeći se dosadašnjom saradnjom sa drugim organizacionim jedinicama u realizaciji nastavnog procesa, nastavnim zaduženjima u protekloj studijskoj godini, raspoloživim informacijama o akademskom osoblju na drugim organizacionih jedinicama kao i drugim podacima, predložiti rukovodiocu visokoškolske ustanove donošenje odluke o raspoređivanju i nastavnom zaduženju postojećeg člana akademskog osoblja."

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Na prijedlog organizacione jedinice rukovodilac visokoškolske ustanove donosi odluku o raspoređivanju određenog člana akademskog osoblja, odnosno člana naučnog i istraživačkog osoblja sa akademskim zvanjem da realizira nastavni proces za studente druge organizacione jedinice, uz prethodnu saglasnost člana akademskog osoblja ukoliko član akademskog osoblja na matičnoj organizacionoj jedinici ima optimalnu normu, utvrđenu Standardima i normativima rukovodilac viokoškolske ustanove izdaje rješenje za rad preko norme članu akademskog osoblja, kojem se na matičnoj organizacionoj jedinici sabire i nastava na drugoj organizacionoj jedinici. Rukovodilac matične organizacione jedinice potpisuje to rješenje kao i rukovodilac organizacione jedinice na kojoj će raditi član akademskog osoblja. "

(3) St. (3) i (6) se brišu.

(4) Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

Član 5.
(Dopuna člana 164.)

U članu 164. dodaje se novi stav (12), koji glasi:

"(12) Redovni samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa studija, kao i studenti integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu, koji su položili sve ispite iz prethodne godine i imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00 te prvi put upisuju studijsku 2021/2022. godinu, imaju pravo na oslobađanje plaćanja školarine za 2021/2022. godinu."

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-36168/21
29. septembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]