BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5340
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22
Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


Član 1.
(Izmjena člana 1.)

U Zakonu o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/17 i 46/17), u članu 1. riječi: "Sektora za sigurnost saobraćaja" zamjenjuju se riječima: "Organizacione jedinice za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva saobraćaja".

Član 2.
(Izmjene i dopune člana 2.)

(1) U članu 2. stav (1) riječi: "Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo" zamjenjuju se riječima: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo", a iza riječi: "Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo", dodaju se riječi: "Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo."

(2) U stavu (3) riječ:"daje" zamjenjuje se sa riječju: "izdaje", a iza riječi: "dokumentaciju" umjesto interpukcijskog znaka za tačku stavlja se interpukcijski znak za zarez, te se dodaju riječi: "a koja tretira fazu saobraćaja".

Član 3.
(Izmjene člana 3.)

(1) U nazivu člana 3. riječi: "Sektor za sigurnost saobraćaja", zamjenjuju se riječima: "Organizaciona jedinica za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva".

(2) U članu 3. riječ: riječi: "Sektor za sigurnost saobraćaja", zamjenjuju se riječima:

"Organizaciona jedinica za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva", a riječi: "(u daljem tekstu: Sektor)" zamjenjuju se riječima: "(u daljem tekstu: Organizaciona jedinica Ministarstva)."

Član 4.
(Dopuna člana 6.)

U članu 6. stav (1) iza broja: "18/13", briše se veznik "i" i dodaje interpukcijski znak za zarez, a iza broja: "8/17" dodaju se br. "89/17 i 9/18".

Član 5.
(Dopuna člana 7.)

U članu 7. iza broja: "28/06" briše se veznik "i" i dodaje interpukcijski znak za zarez, a iza broja: "2/10" dodaje se veznik "i" i broj: "57/20".

Član 6.
(Izmjena i dopuna člana 10.)

(1) U članu 10. stav (1) riječi: "Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo" zamjenjuju se riječima:"Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo", riječi: "Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo", a riječi: "Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo" se brišu.

(2) U stavu (2) umjesto interpukcijskog znaka za tačku stavlja se interpukcijski znak za zarez, te dodaju riječi jedinice lokalne samouprave i druge institucije u okviru svojih nadležnosti."

Član 7.
(Izmjena naziva Odjeljka 2. Poglavlje II)

Mijenja se naziv odjeljka 2. Poglavlje II, tako da isti glasi:

"2. Organizaciona jedinica za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva."

Član 8.
(Izmjene i dopuna člana 11.)

(1) Mijenja se naziv člana 11. tako da isti glasi:"(Organizaciona jedinica Ministarstva)".

(2) Mijenja se stav (1) tako da isti glasi:

"(1) Organizaciona jedinica za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva upravlja sistemom sigurnosti saobraćaja."

(3) U stavu (2) iza riječi: "Vladi" stavlja se interpukcijski znak za tačku, a riječi: "Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština)" se brišu.

Član 9.
(Izmjene člana 12.)

(1) U nazivu člana 12. riječ: "Sektora" zamjenjuje se riječima:"(Organizacione jedinice Ministarstva)".

(2) U članu 12. riječ: "Sektora" zamjenjuje se riječima: "(Organizacione jedinice Ministarstva)".

(3) U tački n) riječi: "Ministarstvom za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo."

Član 10.
(Izmjene člana 13.)

(1) U nazivu člana 13. riječ: "Sektora" zamjenjuje se sa' riječima: "(Organizacione jedinice Ministarstva)".

(2) U članu 13. riječ: "Sektora" zamjenjuje se riječima: "(Organizacione jedinice Ministarstva)".

Član 11.
(Dopuna člana 14.)

U članu 14. stav (2) iza riječi: Skupština dodaju se riječi: "Kantona Sarajevo."

Član 12.
(Izmjene člana 18.)

(1) U članu 18. stav (1) riječ: "Sektor" zamjenjuje se riječima: "(Organizaciona jedinice Ministarstva)".

(2) U stavu (2) riječ: "Sektoru"zamjenjuje se riječima: "(Organizacionoj jedinici Ministarstva)".

Član 13.
(Izmjene člana 19.)

U članu 19. riječ: "Sektor" zamjenjuje se riječima: "(Organizaciona jedinica Ministarstva)", a riječ: "dužan" zamjenjuje se sa riječju: "dužna."

Član 14.
(Izmjene člana 20.)

(1) U članu 20. stav (1) tačka i) se briše.

(2) Dosadašnja tačka j) postaje tačka i).

(3) U stavu (2) riječ: "Sektor" zamjenjuje se riječima: "(Organizaciona jedinica Ministarstva)", a riječ: "dužan" zamjenjuje se sa riječju: "dužna."

(4) U stavu (3) riječ: "Sektor" zamjenjuje se riječima: "(Organizaciona jedinica Ministarstva)".

Član 15.
(Izmjene i dopune člana 21.)

(1) U članu 21. stav (2) riječi: "Sektora", zamjenjuje se riječima: "Organizacione jedinice Ministarstva".

(2) U stavu (2) tačka b) iza riječi: "naknada," dodaju se riječi: "od naknada za izdavanje rješenja i odobrenja za prolaz vozilima kroz ulice zabranjene za saobraćaj."

(3) Tačka d) mijenja se i glasi:

"d) naknade, donacije, sponzorstva i kreditna sredstva".

(4) Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) Prihodi od stanica tehničkog pregleda:

a) prihodi prikupljeni od strane uplate stanica tehničkih pregleda su namjenska sredstva Organizacione jedinice Ministarstva koja se uplaćuju na poseban račun,

b) sredstva se akumuliraju za tekuću godinu, a utrošak sredstava se realizuje u narednoj godini na osnovu plana o utrošku sredstava koji donosi ministar,

c) plan utroška sredstava donosi se najkasnije do 31.03. tekuće godine."

Član 16.
(Izmjena člana 22.)

U članu 22. tačka c) riječ: "Sektora" zamjenjuje se riječima: "(Organizacione jedinice Ministarstva)".

Član 17.
(Dopuna člana 23.)

U članu 23. stav (2) iza riječi: "opreme ceste" dodaju se riječi: "i rješenja Ministarstva".

Član 18.
(Izmjena člana 24.)

U članu 24. stav (1) riječi: "postavlja privremenu saobraćajnu signalizaciju", zamjenjuju se riječima: "izdaje nalog izvođaču za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije."

Član 19.
(Dopuna člana 25.)

(1) U članu 25. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) MUP je dužan u roku od 30 dana od dana nastanka nezgode Ministarstvu dostaviti informaciju o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je jedno ili više lica poginulo."

(2) Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7).

Član 20.
(Izmjena člana 26.)

Član 26. mijenja se i glasi:


"Član 26.

(Analiza uzroka saobraćajne nezgode)

(1) U slučaju saobraćajne nezgode u kojoj je jedno ili više lica poginulo, Organizaciona jedinica Ministarstva analizira uzroke nastanka saobraćajne nezgode.

(2) Organizaciona jedinica Ministarstva će na osnovu informacije iz člana 25. stav (5) ovog zakona izaći na lice mjesta kako bi se sagledale okolnosti i uzrok nastanka saobraćajne nezgode ako je saobraćajna nezgoda nastala zbog stanja kolovoza, propisane saobraćajne signalizacije i opreme puta.

(3) Organizaciona jedinica Ministarstva će predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka."

Član 21.
(Izmjena člana 27)

U članu 27. tačka g) mijenja se i glasi:

"g) pravila saobraćaja (pravilo desne strane i postupak vozača prilikom vršenja radnje skretanja ulijevo)".

Član 22.
(Izmjena člana 29.)

U članu 29. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) U motornom vozilu, kao i na spoljašnim dijelovima motornog vozila (registarske tablice i sl.) ne smiju se nalaziti i koristiti uređaji, niti bilo kakvi drugi predmeti kojima se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja motornog vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za dokumentovanje prekršaja."

Član 23.
(Izmjena člana 33.)

U članu 33. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Vozač koji namjerava da obavi neku radnju vozilom na putu (pomjeranje vozila udesno ili ulijevo, mijenjanje saobraćajne trake, preticanje, obilaženje, zaustavljanje, skretanje udesno ili ulijevo, polukružno okretanje, vožnja unazad i sl.) ili vozilo uključiti u saobraćaj, smije da počne takvu radnju samo ako se prethodno uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge učesnike u saobraćaju ili imovinu, vodeći pri tome računa o položaju vozila, pravcu i brzini kretanja."

Član 24.
(Izmjene i dopune člana 37.)

(1) U članu 37. stav (3) iza riječi: "panoa" dodaje se interpukcijski znak za zarez i dodaju riječi: "ljetnih, zimskih bašti".

(2) Stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Zabranjuje se kretanje bicikala, mopeda i električnih balansirajućih prijevoznih sredstava na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka."

(3) Stav (6) se briše.

Član 25.
(Izmjene člana 38.)

U stavu (2) riječi: "nadležan je" zamjenjuju se riječima: "nadležni su", a riječi: "Upravitelj javnih saobraćajnih površina na kojima se isti moraju obezbjediti" zamjenjuju se riječima: "Upravitelji cesta i Ministarstvo".

Član 26.
(Izmjene člana 39.)

(1) U članu 39. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Biciklističkim stazama i biciklističkim trakama dozvoljeno je kretanje bicikala, mopeda ukoliko je pokretan snagom vozača i električnih balansirajućih prijevoznih sredstava."

(2) Stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili biciklističku traku koja se pruža uzduž kolovoza kojim se kreće, dužan je propustiti bicikl, moped ili električno balansirajuće prijevozno sredstvo koje se kreće biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u istom ili suprotnom smjeru, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije definisano."

Član 27.
(Izmjena člana 41.)

U članu 41. stav (2) riječi: "Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo" zamjenjuju se riječima:"Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo."

Član 28.
(Izmjena člana 42.)

Član 42. mijenja se i glasi:


"Član 42.

(Zabrane i ograničenja)

Ministarstvo propisuje zabrane i ograničenja saobraćaja na području Kantona, kao i posebne uslove odvijanja saobraćaja."

Član 29.
(Izmjena člana 43.)

Član 43. mijenja se i glasi:


"Član 43.

(Ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja)

(1) U pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja izuzetno se mogu kretati i zadržavati vozila kojima je to odobreno rješenjem Ministarstva.

(2) Vozači vozila zonama iz stava (1) ovog člana moraju pri kretanju davati prednost pješacima i po potrebi zaustaviti vozilo.

(3) Brzina kretanja vozila u pješačkoj zoni ne smije biti veća od brzine hoda pješaka.

(4) Maksimalno zadržavanje u pješačkoj zoni biće definisano rješenjem Ministarstva.

(5) Vozila koja imaju rezervisana ili obezbjeđena parking mjesta, garaže ili dvorišta namjenjena za parkiranje u ulicama u kojima je zabranjeno odvijanje saobraćaja, mogu se zadržavati i parkirati na tim mjestima bez ograničenja.

(6) Ministarstvo rješenjem može propisati posebne uslove za ulazak, kretanje i zadržavanje u pješačkim zonama i ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja ili odbiti zahtjev ukoliko ocijeni neopravdanost i ugrožavanje sigurnosti saobraćaja.

(7) Uz zahtjev za izdavanja rješenja iz stava (1) potrebno je priložiti:

a) kopiju potvrde o registraciji vozila u vlasništvu podnosioca zahtjeva ili na osnovu ugovora o leasingu na ime podnosioca zahtjeva,

b) kopiju rješenja nadležnog općinskog organa za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe za vozilo za koje se traži odobrenje (fizička lica),

c) kopiju rješenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar (pravna lica),

d) kopiju dokaza o upisu u registar udruženja (udruženja),

e) kopiju potvrde o registraciji vozila koje je u vlasništvu udruženja (ukoliko je podnosioc udruženje),

f) kopiju važećeg znaka pristupačnosti i rješenja o invalidnosti (ukoliko se radi o prijevozu invalidnih osoba),

g) potvrdu o mjestu prebivališta - CIPS ili dokaz o vlasništvu nekretnine (ZK izvadak),

h) ugovor o izvođenju radova.

(8) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se najduže za tekuću kalendarsku godinu.

(9) Uz rješenje iz stava (1) ovog člana. Ministarstvo izdaje iskaznicu kada se radi o rješenjima koja se izdaju za tekuću kalendarsku godinu.

(10) Ministarstvo donošenjem rješenja za slučajeve izvođenja građevinskih radova i dovoza/odvoza materijala može odobriti kretanje vozila ulicama sa ograničenim saobraćajem za određenu kategoriju vozila uz propisanu naknadu i rokom važenja koji ne može biti duži od 30 dana.

(11) Odobrenje će se izdati isključivo za vozila za koja su dostavljeni dokazi propisani stavom (7) ovog člana.

(12) Naknada za izdavanje odobrenja definisat će se posebnim pravilnikom."

Član 30.
(Izmjene člana 44.)

Član 44. mijenja se i glasi:


"Član 44.

(Izdavanje rješenja za ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama, ulicama zabranjenim za saobraćaj i ulicama sa ograničenim saobraćajem za određenu kategoriju vozila)

(1) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja u sljedećim slučajevima:

a) održavanja čistoće, odvoženja komunalnog otpada i zimskog održavanja,

b) održavanja komunalne infrastrukture,

c) deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,

d) održavanja električnih i telekomunikacionih objekata i uređaja,

e) dopreme robe za snabdijevanje prodavnica, tržnica i ugostiteljskih objekata, hotela i sl.,

f) dopreme plina i ogreva,

g) prijevoza pokućstva,

h) prijevoza građevinskog materijala, te odvoz građevinskog otpada,

i) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,

j) državnog, kantonalnog, gradskog i vjerskog protokola,

k) vjerskih manifestacija u vjerskim objektima,

1) prijevoza opreme radi održavanja priredbi,

m) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,

n) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica,

j) prijevoza umrlih od strane pokopnih društava,

p) vozila koja koriste zaštitarske agencije,

r) službenih vozila ambasada na području Kantona,

s) vozila stanara čiji vlasnici imaju garažu u ovim ulicama ili imaju dvorište koje služi za parkiranje vozila,

t) službenih vozila državnih, entiteskih, kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave,

u) i drugim opravdanim slučajevima kada podnosilac zahtjeva posebno dokaže opravdanost.

(2) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim-slučajevima odobrit će parkiranje vozila u određenom trajanju na trotoarima u sljedećim slučajevima:

a) prijevoza pokućstva i kancelarijskog namještaja,

b) prijevoza građevinskog materijala, te odvoza građevinskog otpada,

c) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,

d) prijevoza opreme radi održavanja priredbi,

e) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,

f) prijevoza bolesnih lica, lica sa invaliditetom koji posjeduje važeći znak pristupačnosti,

g) prijevoza umrlih od strane pokopnih društava,

h) vozila koja koriste zaštitarske agencije,

1) i drugim opravdanim slučajevima kada podnosilac zahtjeva posebno dokaže pravdanost.

(3) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u zaštićenim prirodnim područjima uz prethodnu saglasnost Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja. https://www.anwalt-derbeste.de

(4) Ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u zonama užeg jezgra Općina na području Kantona, dozvoljeno je uz rješenje Ministarstva iz člana 43. ovog zakona i prethodne saglasnosti nadležnih službi Općina.

Član 31.
(Izmjena i dopuna člana 47.)

(1) U članu 47. u stavu (4) riječi: "uz saglasnost Ministarstva" zamjenjuju se riječima: "uz važeće rješenje iz člana 52. ovog zakona."

(2) Iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:

"(5) Rješenje iz stava (3) ovog člana važi do 30 dana od dana izdavanja."

Član 32.
(Izmjena člana 48.)

Član 48. mijenja se i glasi:


"Član 48.

(Kontrola rješenja i iskaznice)

(1) U slučajevima kontrole rješenja i iskaznice, te utvrđivanja zloupotrebe uslova datih rješenjem ministarstva, odnosno iskaznice iz čl. 43. i 47. ovog zakona, policijski službenik MUP-a će pored postupanja shodno kaznenim odredbama ovog zakona, oduzeti izdato rješenje i iskaznicu, istu dostaviti Ministarstvu, što je osnov za uskraćivanje ponovnog izdavanja istog za tekuću kalendarsku godinu.

(2) Ministar će donijeti Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja rješenja i iskaznice."

Član 33.
(Izmjene i dopune člana 49.)

(1) U članu 49. stav (1) riječi: "po službenoj dužnosti ili" se brišu.

(2) U stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) promjena signalnog plana na semaforu, privremena izmjena režima rada svjetlosne signalizacije i uspostava nove svjetlosne signalizacije."

(3) Iza stava (1)dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

"(2) Ministarstvo će u slučaju potrebe po službenoj dužnosti zahtjevati od nadležnog upravitelja uspostavu i provođenje nove organizacije saobraćaja iz stava (1) ovog člana.

(3) Nadležni upravitelj je dužan izraditi projekat nove organizacije saobraćaja iz stava (2) ovog člana i dostaviti Ministarstvu na izdavanje saglasnosti".

(4) Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).

Član 34.
(Dopuna člana 50.)

U članu 50. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Za uspostavu i održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije nadležno je Ministarstvo".

Član 35.
(Izmjena i dopuna člana 52.)

(1) U članu 52. stav (1) iza riječi "izgradnji" dodaje se interpukcijski znak za zarez i riječ: "održavanju".

(2) U stavu (6) riječ: "angažirati", zamjenjuje se sa riječju: "obavijestiti."

(3) Stav (10) ovog člana mijenja se i glasi:

"(10) Naknada za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja definisat će se posebnim pravilnikom."

(4) Iza stava (10) dodaje se stav (11) koji glasi:

"(11) Ministar će donijeti Pravilnik o načinu podnošenja i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu, a koje se odnose na čl. 52. i 78. ovog zakona"

Član 36.
(Dopuna člana 53.)

U članu 53. stav (1) iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:

"c) u cilju osiguranja preglednosti, sigurnosti i protočnosti motornog i pješačkog saobraćaja na kolovozu se mogu postaviti fizičke barijere u vidu fleksibilnih zaštitnih stubića."

Član 37.
(Dodavanje novog člana 83a.)

Iza člana 83. dodaje se novi član 83a. koji glasi:

"Član 83a.

(Parking za punjenje električnih vozila)

Na javnim parkiralištima utvrđenim rješenjem Ministarstva mogu se uspostaviti mjesta koja će biti rezervisana za punjenje električnih vozila."

Član 38.
(Izmjene i dopune člana 84.)

(1) U članu 84. stav (3) tačka c) ispred riječi: "zauzimanje", dodaje se riječ: "bespravno".

(2) Stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Sredstva od naplate javnih parkinga će se koristiti za:

a) troškove pružanja komunalne usluge kontrole i naplate parkiranja od strane davaoca komunalne usluge,

b) troškove amortizacije stalnih sredstava postavljenih na javnim parking prostorima odnosno dobara u općoj upotrebi koji su u vlasništvu Ministarstva,

c) naknade za unapređenje i investiciono održavanje javnih parkinga od strane Ministarstva,

d) raspodjelu sredstava između Ministarstva i općina."

(3) U stavu (8) iza riječi: "sredstava" dodaju se riječi: "između Ministarstva i općina", a riječi: "u kojoj će biti uključeno Ministarstvo i općine", se brišu.

(4) Stav (9) se briše.

Član 39.
(Dopune člana 88.)

(1) U članu 88. stav (4) iza riječi: "Vlada" dodaju se riječi: "posebnim propisom".

(2) Iza stava (6) dodaje se stav (7) koji glasi:

"(7) Propisom iz stava (4) ovog člana utvrdit će se i druga pitanja vezana za predmete, uređaje, vozila i olupine."

Član 40.
(Izmjena naziva Poglavlja XIV)

Mijenja se naziv Poglavlja XIV, tako da isto glasi:

"XIV TRAMVAJSKA I TROLEJBUSKA INFRASTRUKTURA"


Član 41.
(Dopuna člana 89.)

U članu 89. iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:

"(5) Tramvajska infrastruktrura je u vlasništvu Kantona i od općeg je interesa za Kanton."

Član 42.
(Dodavanje novog člana 90a.)

Iza člana 90. dodaje se novi član 90a. koji glasi:

"Član 90a.

(Trolejbuska infrastruktura)

(1) Trolejbuska infrastruktura sastoji se od kontaktne mreže sa nosačima i postrojenjima koja pripadaju trolejbuskoj mreži uključujući elektrovučne podstanice.

(2) Upravitelj trolejbuske infrastrukture smatra se operater usluga javnog linijskog prevoza putnika u trolejbuskom saobraćaju u Kantonu.

(3) Trolejbuska infrastruktura je u vlasništvu Kantona i od općeg je interesa za Kanton."

Član 43.
(Izmjena i dopuna člana 91.)

(1) U članu 91. u stavu (4) riječi: "kao i saglasnost za postavljanje svijetlećih reklama i natpisa uz ceste", se brišu.

(2) Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Nadležni upravitelj ceste rješenjem izdaje saglasnost za postavljanje svijetlećih reklama i natpisa uz ceste."

Član 44.
(Izmjena člana 96.)

(1) U članu 96. stav (2) iza tačke a) dodaje se nova tačka b) koja glasi:

"b) naknada iz člana 21. stav (3),"

(2) Tačka b) mijenja se i glasi:

"b) naknada iz člana 43. stav (12) ovog zakona."

(3) Dosadašnje tač. c), d), e), f) , g) i h) postaju tač. d) e), f), g), h) i i).

Član 45.
(Izmjena člana 98.)

U članu 98. riječi: " tač. b) do f)", zamjenjuju se riječima: "tač. b) do h)."

Član 46.
(Dopuna člana 100.)

U članu 100. tačka d) riječi: "ovlašteni od strane", zamjenjuju se riječima: "Uprave policije", a iza riječi: "MUP-a" umjesto interpukcijskog znaka za tačku stavlja se interpukcijski znak za zarez, te se dodaju riječi: "u skladu sa važećim Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo".

Član 47.
(Izmjena i dopune člana 101.)

(1) U članu 101. tačka d) mijenja se i glasi:

"d) Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,"

(2) Iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"f) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo."

(3) Dosađašnje tač. f), g) i h) postaju tač. g), h) i i).

(4) U tački f) iza riječi: "preduzeća" dodaje se riječ: "i upravitelji".

Član 48.
(Izmjena člana 102.)

(1) U stavu (1) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) propis o visini troškova premještanja i lokaciji odlaganja bespravno postavljenih predmeta i uređaja iz člana 56. stav (1) ovog zakona i visini troškova premještanja vozila i olupina i lokaciji odlaganja vozila i olupina iz člana 86. stav (1) ovog zakona i način utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanih za predmete, uređaje, vozila i olupine iz člana 56. stav (1) i člana 86. stav (1) ovog zakona."

(2) U stavu (2) riječi: "šest" zamjenjuju se sa riječju: "dvanaest".

(3) Iza tačke i) dodaju se nove tač. j) i k) koje glase:

"j) Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja rješenja i iskaznice;

k) Pravilnik o načinu podnošenja i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu, a koje se odnose na čl. 52. i 78. ovog zakona."

Član 49.
(Izmjene i dopuna člana 103.)

(1) U članu 103. stav (1) u tački g) riječi: "stav (1)" se brišu.

(2) U stavu (2) u tački d) riječi: "stav (1)" se brišu.

(3) Iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,"

(4) Dosadašnje tač. e), f), g). h), i), j), k), 1), m), n), i o) postaju tač. f), g), h), i), j), k), 1), m), n), o), i p).

Član 50.
(Izmjena člana 104.)

(1) U članu 104. tačka e) briše se.

(2) Dosadašnje tač. f), g), h), i), j), k), 1), m), n), o), i p) postaju tač. e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n) i o).

Član 51.
(Izmjena člana 105.)

Član 105. mijenja se i glasi:


"Član 105.

Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 250 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice- vozač vozila ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 29. ovog zakona,

b) vozači bicikala i pješaci postupaju suprotno članu 30. ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 31. ovog zakona ukoliko dođe do saobraćajne nezgode,

d) postupi suprotno odredbama člana 32. st. (2) i (3) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 33. ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 36. ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 37. st. (3) i (5) ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 39. st. (2), (3), (4) i (5) ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 40. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 43. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

p) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

r) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog zakona,

s) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog zakona,

t) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog zakona,

u) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog zakona,

v) postupi suprotno odredbama člana 62. ovog zakona,

z) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

aa) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

bb) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

cc) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

dd) postupi suprotno odredbama člana 67. ovog zakona,

ee) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

ff) postupi suprotno odredbama člana 69. stav (1) ovog zakona,

gg) postupi suprotno odredbama člana 70. stav (1) ovog zakona,

hh) postupi suprotno odredbama člana 71. ovog zakona,

ii) postupi suprotno odredbama člana 72. st. (1), (3) i (4) ovog zakona,

jj) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona,

kk) postupi suprotno odredbama člana 74. ovog zakona,

ll) postupi suprotno odredbama člana 76. stav (3) ovog zakona,

mm) postupi suprotno odredbama člana 77. st. (1) i (2) ovog zakona,

nn) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona,

oo) postupi suprotno odredbama člana 79. st. (5) i (6) ovog zakona,

pp) postupi suprotno odredbama člana 85. st. (1) i (3) ovog zakona,

rr) postupi suprotno odredbama člana 86. ovog zakona,

ss) postupi suprotno odredbama člana 93. stav (2). ovog zakona.

Član 52.
(Utvrđivanje prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

Član 53.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47864/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]