BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4238
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18), u članu 10. u stavu 2. u tački g) poslije riječi: „ratne torture“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački d) poslije riječi: „zbog korupcije“ dodaje se zapeta i nove t. đ) i e) koje glase:
„đ) na podneske i odluke suda u svim postupcima koje vode lica za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,
e) na podneske i odluke suda u svim postupcima koje vode korisnici besplatne pravne pomoći“.

Član 2.

U članu 11. dosadašnji st. 6 i 7. postaju st. 1. i 2.

Član 3.

U članu 12. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„(2) Sud može odlukom, na zahtjev taksenog obveznika, u pisanoj formi, osloboditi od plaćanja takse taksenog obveznika bez obzira na uslove propisane ovim zakonom, ako je evidentiran kao lice koje je pretrpjelo materijalnu štetu izazvanu vanrednom situacijom u Republici Srpskoj i ako mu je zbog materijalne štete nastale usljed vanredne situacije u Republici Srpskoj privremeno ili trajno ugrožena egzistencija.
(3) Pravo iz stava 2. ovog člana, takseni obveznik ostvaruje do dana saniranja materijalne štete izazvane nastalom vanrednom situacijom u Republici Srpskoj, što se dokazuje uvjerenjem organa koji o tome vodi evidenciju, a o čemu će se voditi računa prilikom donošenja odluke o oslobađanju od obaveze plaćanja takse.“

Član 4.

U članu 16. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Neplaćenu taksu u slučajevima iz stava 1. ovog člana sud unosi u popis taksâ i po završetku postupka postupa u skladu sa članom 32. ovog zakona.“

Član 5.

U članu 35. broj 1 u obostranoj zagradi briše se.

Član 6.

U Prilogu Zakona u Taksenoj tarifi V – Upis u sudski registar, Tarifni broj 20. mijenja se i glasi:
„1. Za rješenje o upisu osnivanja udruženja i fondacija plaća se taksa u iznosu od 300 KM.
2. Za rješenje o upisu osnivanja dijelova udruženja i fondacija plaća se taksa u iznosu od 200 KM.
3. Za rješenje o upisu lica ovlašćenog za zastupanje udruženja i fondacija plaća se taksa u iznosu od 150 KM.
4. Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni t. 1, 2. i 3. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 150 KM po jednom upisu.
5. Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se taksa u iznosu od 100 KM.
6. Za rješenje o zahtjevu za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se taksa u iznosu od 100 KM.
7. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.
8. Za žalbu na rješenje doneseno u postupku upisa u sudski registar plaća se taksa u iznosu od 200 KM.“
Poslije Tarifnog broja 20. dodaje se novi Tarifni broj 20a. koji glasi:
„Tarifni broj 20a.
1. Za rješenje o upisu promjene podataka privrednog društva i drugog subjekta upisa, kao i dijelova privrednog društva i drugog subjekta upisa plaća se taksa u iznosu od 135 KM po jednom upisu.
2. Za rješenje o upisu statusne promjene i promjene pravne forme privrednog društva plaća se taksa u iznosu od 135 KM.
3. Za rješenje o brisanju upisa privrednog društva i drugog subjekta upisa, kao i dijelova privrednog društva i drugog subjekta upisa plaća se taksa u iznosu od 50 KM.
4. Za rješenje o rezervaciji poslovnog imena plaća se taksa u iznosu od 20 KM.
5. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.
6. Za žalbu na rješenje doneseno u postupku upisa privrednog društva i drugog subjekta upisa, kao i dijelova privrednog društva i drugog subjekta upisa u sudski registar plaća se taksa u iznosu od 100 KM.“
Tarifni broj 21. mijenja se i glasi:
„1. Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u ’Službenom glasniku Republike Srpske’ plaća se taksa u iznosu od 50 KM.
2. Izuzetno od tačke 1. ovog tarifnog broja za dostavljanje upisanih podataka privrednog društva i drugog subjekta upisa, kao i dijelova privrednog društva i drugog subjekta upisa, radi objavljivanja u ’Službenom glasniku Republike Srpske’ plaća se taksa u iznosu od 40 KM.
3. Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.“

Član 7.

U Prilogu Zakona u Taksenoj tarifi VII – Posebni slučajevi, Tarifni broj 24. i Tarifni broj 25a. brišu se.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-606/20 PREDSJEDNIK
Datum: 25. jun 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

https://epravo.ba/

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]