BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3493
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U
REPUBLICI SRPSKOJ

Član 1.

U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 67/13 i 15/16) član 2. mijenja se i glasi:
„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) Registar poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar) je knjiga koja sadrži podatke i isprave o poslovnim subjektima koji se registruju u skladu sa odredbama ovog zakona, a formira se na teritoriji Republike Srpske i sastoji se od glavne knjige Registra poslovnih subjekata i zbirke isprava Registra poslovnih subjekata,
b) subjekt upisa je poslovni subjekt, odnosno pravno lice čiji je upis obavezan prema ovom zakonu, a to su privredna društva i druga pravna lica osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti u cilju sticanja dobiti, javno preduzeće, javna ustanova, zadruga ili zadružni savez, kao i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonima Republike Srpske,
v) registarski sud je sud nadležan za poslove registracije u skladu sa Zakonom o sudovima Republike Srpske,
g) nadležni registarski sud je sud nadležan za upis u Registar subjekta upisa koji se određuje prema sjedištu subjekta upisa,
d) jednošalterski sistem je sistem pružanja usluga koje vrši Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija), podnosiocima prijave na jednoj fizičkoj ili virtuelnoj lokaciji u postupku registracije kod nadležnog registarskog suda, u postupku dobijanja jedinstvenog identifikacionog broja kod nadležnog poreskog organa, te u postupku razvrstavanja subjekata upisa po djelatnostima kod Agencije, a ako je moguće i ostalih vrsta registracije kod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
đ) glavna knjiga Registra poslovnih subjekata (u daljem tekstu: glavna knjiga Registra) je javni dio Registra koji sadrži aktuelne podatke i podatke o prethodnim upisima o subjektima upisa propisane ovim zakonom, a vodi se u elektronskom i pisanom obliku,
e) zbirka isprava Registra poslovnih subjekata (u daljem tekstu: zbirka isprava) je dio Registra koji sadrži isprave na osnovu kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu Registra i druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u Registar, kao i odluke donesene u postupku upisa u Registar, a vodi se u elektronskom i pisanom obliku,
ž) registracija je svako unošenje podataka u glavnu knjigu Registra, a u svrhu osnivanja subjekta upisa, promjene podataka od značaja za pravni promet subjekata upisa u skladu sa ovim zakonom,
z) elektronska registracija je pružanje usluga na jednoj virtuelnoj lokaciji u postupku registracije kod nadležnog registarskog suda, nadležnog poreskog organa i Agencije, primjenom tehničkih metoda uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog certifikata za identifikaciju podnosioca prijave i punovažno potpisivanje dokumenata u formi elektronskog dokumenta,
i) Jedinstveni informacioni sistem za registraciju poslovnih subjekata Republike Srpske (u daljem tekstu: JIS) je sistem za elektronsku komunikaciju i razmjenu podataka između učesnika u postupku registracije, kao i jedinstvena baza podataka subjekata upisa koji podliježu sudskoj i poreskoj registraciji, te razvrstavanju po djelatnostima,
j) prijava za registraciju je propisani obrazac u koji subjekt upisa prijave unosi odgovarajuće podatke radi registracije,
k) elektronska prijava za registraciju (u daljem tekstu: e-prijava) je elektronski obrazac kreiran i prikazan putem veb-tehnologije sa identičnim sadržajem propisanim za obrazac za prijavu u pisanom obliku,
l) matični broj subjekta upisa (u daljem tekstu: MBS) je evidencijski identifikacioni broj koji softver automatski generiše prilikom otvaranja novog dosijea subjekta upisa u osnivanju, a ovaj broj je jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv,
lj) jedinstveni identifikacioni broj (u daljem tekstu: JIB) je jedinstvena identifikaciona numerička oznaka poreskog obveznika, koji dodjeljuje Poreska uprava Republike Srpske,
m) matični broj (u daljem tekstu: MB) je jedinstvena identifikaciona numerička oznaka koja se koristi kao stalna oznaka subjekta upisa u Registru i kod povezivanja podataka o poslovnim subjektima sadržanih u drugim registrima i evidencijama, a dodjeljuje ga Agencija,
n) učesnik u postupku registracije je lice koje je pokrenulo postupak registracije, odnosno lice o čijim se pravima i pravnim interesima odlučuje u postupku, te nadležni organ,
nj) podnosilac prijave je učesnik u postupku registracije koji je pokrenuo postupak registracije, odnosno lice koje je potpisalo prijavu za registraciju, odnosno prijedlog, a odnosi se na osnivača koji podnosi prijavu, odnosno lice ovlašćeno osnivačkim aktom ili generalnom, odnosno specijalnom punomoći koje su izdate u skladu sa zakonom kojim je takvo lice ovlašćeno da podnese prijavu za upis u Registar,
o) podnosilac prijave u postupku elektronske registracije je podnosilac prijave koji je registrovan u JIS-u i koji ima metod autentikacije, odnosno metod utvrđivanja identiteta učesnika u postupku elektronske registracije i elektronskog potpisivanja, te ima kreiran korisnički nalog,
p) korisnički nalog je skup podataka koji identifikuju svakog pojedinačnog podnosioca prijave u postupku elektronske registracije, a koje podnosilac prijave unosi prilikom registracije na JIS, čime mu se omogućava razmjena informacija sa JIS-om, kao i otpremanje i prijem dokumenta u formi elektronskog dokumenta,
r) metod autentikacije, odnosno metod utvrđivanja identiteta učesnika u postupku elektronske registracije i elektronskog potpisivanja predstavlja kvalifikovani elektronski certifikat podnosioca prijave uz pomoć kojeg se vrši prijava na JIS i koji izdaje kvalifikovano certifikaciono tijelo sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini ili kvalifikovano certifikaciono tijelo sa sjedištem u inostranstvu, u skladu sa uslovima koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje elektronski potpis,
s) zainteresovano lice je fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes da mu se omogući uvid u zbirku isprava određenog subjekta upisa, odnosno podatke iz službene evidencije Registra,
t) izvod iz Registra je javna isprava u pisanom obliku ili u formi elektronskog dokumenta, koja se izdaje na zahtjev lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa, odnosno člana organa upravljanja subjekta upisa, odnosno nadležnog organa na propisan način, a koji sadrži aktuelne podatke (aktuelni izvod) iz glavne knjige Registra i podatke svih prethodnih upisa (istorijski izvod),
ć) uvjerenje iz Registra predstavlja javnu ispravu u pisanom obliku ili u formi elektronskog dokumenta koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica na propisan način, a u sebi sadrži javni podatak ili podatke iz zbirke isprava koji su prestali da važe,
u) potvrda iz Registra predstavlja javnu ispravu u pisanom obliku ili u formi elektronskog dokumenta, koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica i na propisan način, a koja u sebi sadrži pojedinačni aktuelni podatak,
f) brisanje iz Registra je unos podataka kojima se označava prestanak subjekta upisa, odnosno prestanak važenja pojedinačnog podatka upisanog u glavnoj knjizi Registra koji se odnosi na pojedinačne subjekte upisa,
h) evidencija poslovnih jedinica drugog registarskog suda su podaci o poslovnim jedinicama čije je sjedište subjekta upisa na području drugog registarskog suda.“Član 2.

U članu 3. tačka g) mijenja se i glasi:
„g) formalnost – registarski obrasci imaju obaveznu pisanu ili elektronsku formu, čiji je sadržaj i izgled utvrđen pravilnikom iz člana 5. stav 3. ovog zakona,“.

Član 3.

U članu 6. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. koji glase:
„(3) U postupku elektronske registacije e-prijava podnosi se na elektronskom obrascu prijave za registraciju, kroz JIS, unutar kreiranog korisničkog naloga na elektronskom portalu za registraciju poslovnih subjekata.
(4) Podnosilac prijave u postupku elektronske registracije elektronskim putem popunjava sve podatke u e-prijavi, koji su potrebni za registraciju poslovnog subjekta.
(5) Po završetku popunjavanja e-prijave, podnosilac prijave u postupku elektronske registracije potpisuje obrazac kvalifikovanim elektronskim potpisom, a ako je podnosilac prijave u postupku elektronske registracije pravno lice, pored potpisa lica ovlašćenog za zastupanje na obrazac se stavlja i kvalifikovani elektronski pečat pravnog lica.
(6) Uz e-prijavu iz stava 3. ovog člana, podnosilac prijave u postupku elektronske registracije prilaže dokumente u formi elektronskog dokumenta propisane ovim zakonom i dokaz o uplati takse za registraciju.
(7) Izuzetno od stava 6. ovog člana podnosilac prijave u postupku elektronske registracije nema obavezu dostavljanja dokumenata, kada za potrebe dokazivanja ispunjenosti uslova za registraciju, registarski organ može elektronskim putem koristiti podatke iz odgovarajućih registara drugih nadležnih organa, o čemu se podnosilac prijave obavještava putem JIS-a.
(8) Potpisivanjem prijave podnosilac prijave daje izjavu da odgovara za tačnost unijetih podataka u prijavi za registraciju.“
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 9. i 10.

Član 4.

Poslije člana 7. dodaje se novi član 7a. koji glasi:
„Član 7a.

(1) Dokumenti u prilogu e-prijave dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.
(2) Vrijeme otpreme i vrijeme prijema e-prijave i elektronskih dokumenata u postupku elektronske registracije mjere se i bilježe u skladu sa vremenom sistemskog časovnika i vidno su naznačeni podnosiocu prijave unutar njegovog korisničkog naloga.
(3) Svi dokumenti, koje su u postupku elektronske registracije izdali nadležni organi, imaju svojstvo javne isprave i ne može im se osporiti pravna punovažnost zbog činjenice da su izdati u formi elektronskog dokumenta.
(4) Postupak elektronske registracije i pojedinačne radnje učesnika u postupku elektronske registracije propisuju se pravilnikom, koji donosi ministar pravde.“

Član 5.

U članu 8. ispred riječi: „Na zahtjev podnosioca prijave“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Potvrda o primljenoj e-prijavi dostavlja se putem elektronske pošte koja je registrovana kao elektronska adresa u e-prijavi.“

Član 6.

Član 9. mijenja se i glasi:
„(1) Agencija prijavu u pisanom obliku sa dostavljenim dokumentima dostavlja odmah i bez odgađanja nadležnom registarskom sudu i nadležnom poreskom organu, pismenim i elektronskim putem na odlučivanje.
(2) Nadležni poreski organ isti dan, a najkasnije u roku od dva dana po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana, dodjeljuje JIB ili uskraćuje dodjelu JIB-a subjektu upisa zbog neispunjavanja uslova za dodjelu JIB-a u skladu sa propisom kojim je uređen poreski postupak.
(3) U postupku elektronske registracije, komunikacija između podnosioca prijave i nadležnog registarskog suda i poreskog organa obavlja se u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.“

Član 7.

Član 12. mijenja se i glasi:
„(1) Pod istim ili sličnim nazivom kao elementom poslovnog imena ne mogu biti upisana dva i više poslovnih subjekata, koji bi u pravnom prometu izazvali zabunu o poslovnom subjektu i njegovoj djelatnosti.
(2) Prije podnošenja prijave za upis u Registar, subjektu upisa koji ima namjeru da registruje poslovni subjekat omogućava se provjera da li naziv poslovnog imena nije već rezervisan i/ili registrovan u Registru, te ako nije rezervisan i/ili registrovan, onda mu se omogućava rezervacija tog poslovnog imena u skladu sa odredbama ovog zakona.
(3) Ako u postupku registracije pokrenutom putem Agencije registarski sud utvrdi isti ili sličan naziv kao element poslovnog imena, sa već rezervisanim i/ili registrovanim poslovnim imenom, zaključkom nalaže podnosiocu prijave da u roku od tri dana od dana prijema zaključka izmijeni naziv predloženog poslovnog imena.
(4) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zaključkom iz stava 3. ovog člana, registarski sud rješenjem odbacuje prijavu za upis u Registar.
(5) Ako se u postupku elektronske registracije, automatskom provjerom podataka utvrdi da podnosilac prijave predlaže isti naziv sa već rezervisanim i/ili registrovanim poslovnim imenom, JIS upozorava podnosioca prijave da predloži drugi naziv poslovnog imena.
(6) Ako se u postupku elektronske registracije, utvrdi sličan naziv koji se može odnositi i na dio poslovnog imena, sa već rezervisanim i/ili registrovanim poslovnim imenom, registarski sud zaključkom nalaže podnosiocu prijave da u roku od tri dana od dana prijema zaključka izmijeni naziv predloženog poslovnog imena.
(7) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zaključkom iz stava 6. ovog člana, registarski sud rješenjem odbacuje prijavu za upis u Registar.“

Član 8.

Poslije člana 12. dodaju se novi čl. 12a, 12b. i 12v. koji glase:
„Član 12a.

(1) Podnosilac prijave može podnijeti prijavu za rezervaciju poslovnog imena putem Agencije ili putem JIS-a u postupku elektronske registracije.
(2) Sadržaj i izgled prijave za rezervaciju poslovnog imena iz stava 1. ovog člana propisuje se pravilnikom iz člana 5. stav 3. ovog zakona.
(3) Uz prijavu za rezervaciju poslovnog imena, podnosilac prijave dostavlja dokaz o uplati takse za rezervaciju poslovnog imena.
(4) Visina takse iz stava 3. ovog člana uređuje se propisom kojim se utvrđuju sudske takse.

Član 12b.

(1) Nakon podnošenja prijave za rezervaciju poslovnog imena, registarski sud utvrđuje da li predloženo poslovno ime za rezervaciju ispunjava uslove u skladu sa propisima kojima se reguliše poslovno ime.
(2) Ako registarski sud utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje i vrši rezervaciju poslovnog imena unosom u Registar u roku od dva dana od dana dostavljanja prijave, a rješenje se dostavlja podnosiocu prijave.
(3) Ako registarski sud utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana za rezervaciju predloženog poslovnog imena, zaključkom nalaže podnosiocu prijave da u roku od tri dana od dana prijema zaključka promjeni predloženo poslovno ime.
(4) Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa zaključkom registarskog suda iz stava 3. ovog člana, registarski sud rješenjem odbacuje prijavu za rezervaciju poslovnog imena, što se unosi u Registar i dostavlja podnosiocu prijave.
(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana dozvoljena je žalba nadležnom drugostepenom sudu.

Član 12v.

(1) Rezervacija poslovnog imena važi 60 dana od momenta rezervacije poslovnog imena unosom u Registar.
(2) Ako podnosilac prijave na čije ime je rezervisano poslovno ime, u roku iz stava 1. ovog člana, ne podnese prijavu za osnivanje ili prijavu za promjenu rezervisanog poslovnog imena ili odustane od rezervisanog poslovnog imena, JIS automatski obavještava registarski sud, koji donosi rješenje o brisanju rezervisanog poslovnog imena iz Registra.
(3) Podnosilac prijave na čije ime je rezervisano poslovno ime podneskom putem Agencije ili elektronskim putem, obavještava registarski sud o odustanku od rezervacije poslovnog imena.
(4) Registarski sud dostavlja podnosiocu prijave rješenje iz stava 2. ovog člana, putem Agencije ili elektronskim putem.
(5) U slučaju propuštanja rokova za registraciju poslovnog subjekta pod rezervisanim poslovnim imenom, taksa za rezervaciju poslovnog imena se ne vraća.“

Član 9.
https://www.anwalt-bih.de

U članu 14. u stavu 1. poslije riječi: „Agencije“ dodaju se riječi: „ili elektronskim putem“.
Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Ako se podnosilac prijave opredijeli da mu se odluka suda iz stava 1. ovog člana dostavlja na šalteru Agencije, Agencija upozorava podnosioca prijave da se interesuje za ishod postupka registracije.“

Član 10.

U članu 20. u stavu 1. riječ: „štampanom“ zamjenjuje se riječju: „pisanom“.
U stavu 2. riječ: „štampanom“ zamjenjuje se riječju: „pisanom“.

Član 11.

U članu 21. ispred riječi: „Nadležni registarski sud“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
Poslije stava 1. dodaju se novi st. 2 i 3. koji glase:
„(2) Nadležni registarski sud podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, adresi prebivališta i boravišta, te broju identifikacionog dokumenta domaćih fizičkih lica koji se upisuju u Registar preuzima i provjerava iz evidencija jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta, ličnih karata i pasoša putem Ministarstva unutrašnjih poslova, elektronskim putem.
(3) Nadležni registarski sud elektronskim putem po službenoj dužnosti putem Registra novčanih kazni, troškova prinudne naplate i prekršajne evidencije, vrši provjeru da li su plaćene sve novčane kazne, troškovi prinudne naplate i troškovi postupka, za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja u skladu sa propisom kojim se uređuju prekršaji i prekršajni postupak.“

Član 12.

U članu 25. u stavu 2. riječi: „Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske“.

Član 13.

Poslije člana 31. dodaje se novi član 31a. koji glasi:
„Član 31a.
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html
(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije stečajne mase su:
a) stečajna masa nastala od stečajnog dužnika,
b) JIB i MB stečajne mase,
v) adresa za prijem pismena stečajne mase (upisuje se podatak o adresi prebivališta stečajnog upravnika),
g) podaci za stečajnog dužnika nad kojim je obustavljen, odnosno zaključen stečajni postupak,
d) pravni osnov upisa,
đ) vrijednost stečajne mase,
e) podaci o stečajnom upravniku,
ž) zabilježbe podataka od značaja za pravni promet,
z) podaci o brisanju stečajne mase iz Registra.
(2) U Registar se unose i sve promjene podataka sadržanih u Registru.“

Član 14.

Član 32. mijenja se i glasi:
„(1) U postupku osnivanja subjekta upisa, odnosno izmjene podataka od značaja za pravni promet koje se obavezno unose u Registar, radi utvrđivanja i promjene opštih i posebnih podataka podnose se sljedeće isprave:
a) lična karta za domaće fizičko lice, odnosno putna isprava za strano fizičko lice osnivača i lica ovlašćenog za zastupanje,
b) izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača domaćeg ili stranog pravnog lica, a ukoliko je osnivač subjekta upisa strano pravno lice, čiji je osnivač pravno lice, dostavlja se i izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice osnivača ako njegov udio iznosi 20% ili više (stvarni vlasnik), te za sva pravna lica osnivače osnivača čiji udio iznosi 20% ili više, sve do izvoda iz odgovarajućeg registra u kojem je moguće identifikovati konačnog vlasnika – fizičko lice, koji je ovjerio nadležni organ te države, sa apostilom, te uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu države iz koje dolazi domaće ili strano fizičko lice osnivača i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske,
v) odgovarajuće pismeno ovlašćenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa i ovjeren potpis tog lica kod notara, uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu države iz koje dolazi domaće ili strano fizičko lice ovlašćeno za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa,
g) akt o osnivanju ili akt o izmjeni opštih podataka značajnih za pravni promet već osnovanog, odnosno registrovanog poslovnog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje, odnosno izmjena podataka ili drugi odgovarajući akt,
d) odluka o imenovanju lica za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako takvo lice nije imenovano aktom o osnivanju i izjavu o prihvatanju ove dužnosti, na kojima je potpis ovjeren kod notara,
đ) potvrda banke o izvršenoj uplati na privremeni račun ili račun poslovnog subjekta o deponovanom, odnosno uplaćenom novčanom ulogu kojim se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu osnivača, odnosno člana poslovnog subjekta, s tim da potvrda sadrži podatke o uplatiocu, svrsi uplate, visini uplate i podatke o nazivu poslovnog subjekta u čiju korist se uplata vrši,
e) izvod iz odgovarajućih javnih registara kojim se utvrđuje pravo svojine na ulogu u stvarima i pravima, te nalaz i mišljenje ovlašćenog sudskog vještaka ili revizora kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima,
ž) odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar.
(2) Odredbe stava 1. t. a), b), v) i g) ovog člana primjenjuju se kod upisa svih oblika poslovnih subjekata, kao i kod upisa promjene podataka koji se sa tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim zakonom.
(3) Isprave iz stava 1. tačka b) ovog člana, koje se odnose na osnivača strano pravno lice, dostavljaju se i kod prijave svih promjena osnovnog kapitala društava sa ograničenom odgovornošću.
(4) Ako se iz objektivnih razloga krajnji stvarni vlasnik osnivača subjekta upisa ne može identifikovati u skladu sa stavom 1. tačka b) ovog člana, lice ovlašćeno za zastupanje osnivača stranog pravnog lica daje izjavu, u pisanom obliku, u kojoj navodi podatke o krajnjem stvarnom vlasniku.“
Član 15.

Poslije člana 32. dodaje se novi član 32a. koji glasi:
„Član 32a.

(1) U postupku elektronske registracije poslovnih subjekata, radi utvrđivanja i promjene opštih i posebnih podataka, koji se unose obavezno u Registar podnose se isprave iz člana 32. ovog zakona u formi elektronskog dokumenta.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, registarski sud elektronskim putem provjerava ispunjenost uslova i to:
a) podataka koji se odnose na domaće fizičko lice iz člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona, preuzimanjem podataka iz registara jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta, lične karte i pasoša putem Ministarstva unutrašnjih poslova,
b) podataka koji se odnose na domaći poslovni subjekat iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog zakona putem Registra,
v) podataka koji se odnose na dokaz o izmirenim obavezama po osnovu direktnih poreza za fizičko i pravno lice osnivača na teritoriji Republike Srpske iz člana 32. stav 1. tačka b) ovog zakona putem nadležnog poreskog organa,
g) podataka da li su plaćene sve novčane kazne, troškovi prinudne naplate i troškovi postupka za učinjene prekršaje iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja putem Registra novčanih kazni, troškova prinudne naplate i prekršajne evidencije.“

Član 16.

U članu 47. u stavu 1. tačka b) briše se.
Dosadašnje t. v) i g) postaju t. b) i v).

Član 17.

Poslije člana 58. dodaje se novi član 58a. koji glasi:
„Član 58a.

Uz prijavu za registraciju stečajne mase podnose se sljedeće isprave:
a) rješenje nadležnog suda o obustavi stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika i nastavku postupka u odnosu na stečajnu masu,
b) rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika kao lica ovlašćenog za zastupanje stečajne mase,
v) ovjeren potpis stečajnog upravnika,
g) lična karta stečajnog upravnika,
d) rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka, odnosno izjava stečajnog upravnika data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o okončanju svih poslova iz rješenja o zaključenju stečajnog postupka, uključujući i okončanje namirenja povjerilaca u skladu sa propisom kojim se uređuje stečajni postupak,
đ) druge isprave kao osnov promjene podataka u Registru, odnosno izvršene zabilježbe u Registru.“

Član 18.

Poslije člana 63. dodaju se novi čl. 63a. i 63b. koji glase:
„Član 63a.

(1) Ako je nadležni registarski sud po podnesenoj e-prijavi izvršio upis subjekta upisa u Registar, podnosiocu prijave elektronskim putem dostavlja se:
a) rješenje u formi elektronskog dokumenta, koje je potpisano elektronskim potpisom sudije sa elektronskim pečatom registarskog suda,
b) druga zakonom propisana dokumentacija u formi elektronskog dokumenta koja je potrebna radi obavljanja poslovne djelatnosti registrovanog subjekta upisa.
(2) Radnjom iz stava 1. ovog člana okončava se postupak elektronske registracije subjekta upisa.
(3) Dokumenti iz stava 1. ovog člana izdaju se podnosiocu prijave na njegov zahtjev putem Agencije i u pisanom obliku, u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronski dokument, bez zahtjeva za uplatu dodatne takse.


Član 63b.

(1) Ako je registarski sud uočio određene nedostatke za registraciju subjekta upisa, registarski sud zaključkom nalaže da se otklone ti nedostaci u određenom roku i o tome podnosioca prijave obavještava elektronskim putem.
(2) Prethodno popunjena e-prijava će, u cilju otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog člana, biti otvorena za izmjene.
(3) Nakon otklanjanja navedenih nedostataka i izmjena prethodno unesenih podataka, podnosilac prijave u postupku elektronske registracije, u roku iz člana 64. ovog zakona, može ponovo elektronski potpisati i poslati e-prijavu.“

Član 19.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Protiv rješenja o upisu u Registar može se izjaviti žalba nadležnom drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke, o čemu sud obavještava Agenciju.“
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) U postupku elektronske registracije, rok za žalbu se računa od trenutka prijema rješenja iz člana 63a. ovog zakona, u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronski dokument.“
Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 20.

U članu 74. u stavu 2. riječi: „zainteresovano lice“ zamjenjuju se riječima: „lice koje ima pravni interes“.

Član 21.

U članu 75. u stavu 1. riječi: „zainteresovanog lica“ zamjenjuju se riječima: „lica koje ima pravni interes“.

Član 22.

U članu 80. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda, internet stranici i oglasnoj tabli Agencije, te se dostavlja:
a) likvidacionom dužniku,
b) vlasnicima kapitala poslovnog subjekta,
v) Poreskoj upravi Republike Srpske,
g) Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
d) javnim registrima u kojima se nalazi upisana imovina likvidacionog dužnika,
đ) drugim licima u skladu sa propisom kojim se uređuje likvidacioni postupak.“

Član 23.

U članu 81. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana se dostavlja:
a) vlasnicima kapitala poslovnog subjekta,
b) drugim licima u skladu sa propisom kojim se uređuje likvidacioni postupak.“

Član 24.

U članu 82. u stavu 1. riječi: „Subjekti upisa“ zamjenjuju se riječima: „Članovi subjekta upisa“.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Članovi subjekta upisa iz stava 1. ovog člana kojima se prenese ostatak likvidacione mase odgovaraju za obaveze subjekta upisa povjeriocima koji se pojave nakon proteka roka iz člana 80. stav 3. ovog zakona do visine ostatka likvidacione mase koji im je prenesen.“
Stav 5. briše se.

Član 25.

Poslije člana 84. dodaje se novi član 84a. koji glasi:
„Član 84a.

(1) Poslovni subjekt u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, u skladu sa propisom kojim se uređuje likvidacioni postupak, briše se iz Registra.
(2) Istovremeno uz brisanje poslovnog subjekta iz Registra, u Registar se unose:
a) lično ime, jedinstveni matični broj i adresa vlasnika kapitala – ako je fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i MB vlasnika kapitala – ako je pravno lice,
b) neograničena solidarna odgovornost lica iz tačke a) ovog člana za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja poslovnog subjekta iz Registra.“

Član 26.

U članu 85. tačka g) mijenja se i glasi:
„g) Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske,“.

Član 27.

U članu 86. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
„(5) U postupku elektronske registracije zahtjev za izdavanje javnih isprava iz ovog člana podnosi se elektronskim putem uz dokaz o uplati takse.
(6) Javna isprava iz ovog člana izdaje se u formi elektronskog dokumenta i dostavlja se licima iz stava 1. ovog člana elektronskim putem, a po njihovom zahtjevu dostavljaju se javne isprave i u pisanom obliku putem Agencije, u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronski dokument.“

Član 28.

Član 89. mijenja se i glasi:
„(1) Agencija, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, osigurava softverski program, tehničku ispravnost, održavanje i isporuku elektronskih podataka glavne knjige Registra i pravilno i trajno funkcionisanje JIS-a.
(2) U slučaju narušavanja informacione bezbjednosti, administrator JIS-a ili drugo ovlašćeno lice Agencije takav slučaj prijavljuje Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, koje o preduzetim aktivnostima obavještava Agenciju.
(3) Svako neovlašćeno raspolaganje podacima iz JIS-a smatra se narušavanjem informacione bezbjednosti.
(4) Na sva pitanja koja se odnose na informacionu bezbjednost, a koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje informaciona bezbjednost Republike Srpske.
(5) Ministar pravde će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik kojim se propisuje postupak elektronske registracije iz člana 7a. ovog zakona.
(6) Ministar pravde će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik kojim se propisuje korišćenje, tehničke karakteristike i održavanje elektronskog dijela registra iz člana 5. stav 3. ovog zakona.“

Član 29.

Poslije člana 89. dodaje se novi član 89a. koji glasi:
„Član 89a.

(1) Postupak elektronske registracije omogućava se za društva sa ograničenom odgovornošću, čiji su osnivači domaća fizička ili pravna lica.
(2) Postupak elektronske registracije i rezervacije poslovnog imena počeće da se sprovodi kada se za to steknu tehnički uslovi.
(3) Odluku o ispunjenosti tehničkih uslova iz stava 2. ovog člana, koji se odnose na početak elektronske registracije donosi Vlada Republike Srpske.“

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.


Broj: 02/1-021-927/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27.septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]