BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2588
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske
Član 1.

U Zakonu o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 110/16), u članu 1. poslije riječi: „registar cijena nepokretnosti,“ dodaju se riječi: „digitalni arhiv,“.

Član 2.

U članu 5. u stavu 1. poslije riječi: „Centralnog adresnog registra,“ dodaju se riječi: „registra cijena nepokretnosti, digitalnog arhiva,“.

Član 3.

U članu 6. poslije riječi: „Centralni adresni registar,“ dodaju se riječi: „registar cijena nepokretnosti, digitalni arhiv,“.

Član 4.

U članu 10. u stavu 1. u tački n) poslije riječi: „vođenje arhiva dokumentacije“ dodaju se riječi: „u analognom i digitalnom obliku“.

Član 5.

U članu 16. u stavu 2. u tački b) riječ: „nadzor“ zamjenjuje se riječima: „pregled i kontrolu“.

Član 6.

U članu 18. u stavu 1. u tački i) riječi: „stručni nadzor“ zamjenjuju se riječju: „kontrolu“, a riječ: „nadzora“ zamjenjuju se riječju: „kontrole“.

Član 7.

U članu 20. u stavu 3. u tački g) riječi: „stručnog nadzora“ zamjenjuju se riječju: „kontrole“.


Član 8.

Poslije člana 22. naziv Glave III: „TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PROJEKTOVANJE), IZVOĐENJE I STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GEODETSKIH RADOVA“ mijenja se i glasi: „TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PROJEKTOVANJE), IZVOĐENJE, PREGLED I KONTROLA NAD IZVOĐENJEM GEODETSKIH RADOVA I NAD RADOM GEODETSKIH ORGANIZACIJA“.

Član 9.

U članu 28. u stavu 3. u tački v) riječi: „stručni nadzor“ zamjenjuju se riječima: „Upravu putem nadležne organizacione jedinice“.
U tački g) riječi: „stručnog nadzora“ zamjenjuju se riječju: „kontrole“.

Član 10.

Član 29. mijenja se i glasi:
„(1) Pregled i kontrolu nad izvođenjem radova vrši Uprava putem nadležne organizacione jedinice, a obuhvata:
a) pregled i kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova u osnovnim geodetskim radovima,
b) pregled i kontrolu katastarskog premjera,
v) pregled i kontrolu osnivanje i obnovu katastra nepokretnosti,
g) pregled i kontrolu premjera vodova i osnivanja katastra vodova,
d) pregled i kontrolu topografskog premjera i topografsko-kartografske djelatnosti i
đ) pregled i kontrolu nad radovima u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom.
(2) Kontrola iz stava 1. ovog člana odnosi se i na:
a) izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji,
b) provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i
v) primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.“

Član 11.

Poslije člana 29. dodaju se novi čl. 29a, 29b. i 29v. koji glase:
„Član 29a.

(1) Pregled i kontrolu nad radom geodetskih organizacija vrši Uprava putem nadležne organizacione jedinice, prilikom kojih utvrđuje da li:
a) geodetska organizacija koja izvodi geodetske radove, odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju ispunjava propisane uslove,
b) lice koje izvodi geodetske radove ispunjava propisane uslove,
v) su geodetski radovi izvršeni u skladu sa zakonom, propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta,
g) geodetska organizacija vodi dnevnik radova na propisani način i
d) je geodetska organizacija otklonila utvrđene nedostatke u određenom roku.
(2) Pregled i kontrola se obavlja u prostorijama geodetske organizacije, na terenu u toku izvođenja geodetskih radova, u prostorijama Uprave ili investitora.

Član 29b.

(1) U vršenju pregleda i kontrole ovlašćeno lice dužno je da:
a) zapisnikom konstatuje da li su geodetski radovi izvršeni u skladu sa propisima i pravilima struke,
b) zapisnikom odredi rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ako utvrdi da geodetska organizacija ne ispunjava propisane uslove za izvođenje geodetskih radova ili izvođenje tehničke dokumentacije,
v) zapisnikom utvrdi da nepravilnost nije otklonjena u ostavljenom roku i predloži Upravi donošenje rješenja o zabrani geodetskoj organizaciji dalje izvođenje geodetskih radova,
g) zapisnikom utvrdi da lice koje izvodi geodetske radove ne ispunjava propisane uslove za obavljanje tih radova i predloži Upravi donošenje rješenja o zabrani tom licu dalje izvođenje geodetskih radova,
d) zapisnikom naloži preduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni geodetski radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, a ako se ove mjere u određenom roku ne preduzmu, predloži Upravi donošenje rješenja o obustavljanju geodetskih radova i
đ) preduzima druge mjere utvrđene zakonom.
(2) O zabrani izvođenja i obustavljanju geodetskih radova iz stava 1. ovog člana Uprava donosi rješenje.
(3) Protiv rješenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
(4) Pokretanje upravnog spora protiv rješenja Uprave ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 29v.

(1) Ako u postupku vršenja pregleda i kontrole ovlašćeno lice utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje licence geodetskoj organizaciji, o tome sačinjava zapisnik koji sadrži i prijedlog Upravi da donese rješenje o oduzimanju licence za rad geodetske organizacije, odnosno rješenje o oduzimanju geodetske licence odgovornom licu u geodetskoj organizaciji, u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona.
(2) Ako u vršenju kontrole utvrdi da je učinjen prekršaj, lice ovlašćeno za vršenje kontrole, u skladu sa Zakonom o prekršajima, izdaje prekršajni nalog, odnosno podnosi nadležnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.“

Član 12.

U članu 71. stav 3. briše se.
Dosadašnji st. 4, 5, 6 i 7. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 13.

U članu 85b. u stavu 1. u tački b) riječ: „i“ briše se i dodaje se tačka.
Tačka v) briše se.
Stav 3. briše se.
U stavu 4. riječi: „st. 1. i 3.“ zamjenjuju se riječima: „stava 1.“.

Član 14.

U Glavi VI, naziv odjeljka 12. mijenja se i glasi:
„12. Centralni adresni registar, registar cijena nepokretnosti, digitalni arhiv i registar prostornih jedinica“.

Član 15.

Poslije člana 118a. dodaje se novi član 118b. koji glasi:
„Član 118b.

(1) Digitalni arhiv je kolekcija jednog ili više skupova podataka Uprave u digitalnoj formi, uspostavljen u cilju njihovog dugoročnog čuvanja, zaštite i korišćenja.
(2) Dugoročno čuvanje predstavlja beskonačno dug period i obuhvata procedure neprekidnog praćenja i primjene novih tehnologija koje se smjenjuju u budućnosti.
(3) Digitalni arhiv se organizuje kao dio geoinformacionog sistema i ima višeslojnu arhitekturu.
(4) Uspostavljanje i održavanje digitalnog arhiva je u nadležnosti Uprave.
(5) Digitalni arhiv se uspostavlja za cijelu jedinicu lokalne samouprave i sve podatke koji se odnose na tu jedinicu lokalne samouprave.
(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, digitalni arhiv može da se uspostavi za cijelu ili dio katastarske opštine, za jednu evidenciju, za jednu ili više godina ili za određeni tip i oblik dokumenta.
(7) Kad Uprava utvrdi da je digitalni arhiv uspostavljen u skladu sa ovim zakonom, donosi se rješenje o stupanju na snagu podataka digitalnog arhiva.
(8) Digitalni arhiv stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja rješenja iz stava 7. ovog člana u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
(9) Pristup i korišćenje podataka digitalnog arhiva obezbjeđuje se u skladu sa članom 157. ovog zakona i propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.“

Član 16.

U članu 156. u stavu 3. poslije riječi: „Centralnog adresnog registra,“ dodaju se riječi: „registra cijena nepokretnosti, digitalnog arhiva,“, a riječi: „arhiva dokumentacije“ brišu se.

Član 17.

U članu 166. tačka a) mijenja se i glasi: „predlaže Vladi Program uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (IGPRS), kojim se uređuje pitanje subjekata, kriterijumi i norme za osnivanje i održavanje IGPRS, izvori i način finansiranja.“

Član 18.

Član 175. mijenja se i glasi:
„Stručni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Uprava.“


Član 19.

Čl. 176. i 177. brišu se.

Član 20.

Posle člana 179a. dodaje se novi član 179b. koji glasi:
„Član 179b.

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Republike Srpske donijeće Program uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (IGPRS).
(2) U roku od šest mjeseci direktor Uprave donijeće Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja digitalnog arhiva.“


Član 21.

Poslije člana 185. dodaje se novi član 185a. koji glasi:
„Član 185a.

Postupak osnivanja katastra nepokretnosti koji je počet prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom.“

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-672 /18 PREDSJEDNIK
Datum:21. jun 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]