BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1949
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/14 i 116/16) u članu 5. poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:
„(4) Osnovna plata iz stava 2. ovog člana može da sadrži i varijabilni dio, koji se odnosi na umanjenje u iznosu do 10% ili uvećanje u iznosu do 10% osnovne plate, u zavisnosti od postignutih rezultata u radu, u skladu sa budžetom organizacione jedinice Ministarstva.
(5) Policajcu specijalisti u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, sa srednjom stručnom spremom, pripada dodatna naknada u iznosu od 10% osnovne plate.
(6) Ministar unutrašnjih poslova donosi podzakonski akt kojim se propisuje postupak i način obračuna varijabilnog dijela osnovne plate iz stava 4. ovog člana.“

Član 2.

Član 10. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. Zakona, za policijske službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
I platna grupa
1. direktor policije VSS 29
II platna grupa
2. zamjenik direktora policije VSS 27,50
III platna grupa
3. načelnik Uprave policije VSS
4. načelnik Uprave kriminalističke policije VSS
5. načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet VSS
6. načelnik Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma VSS 26
7. načelnik Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata VSS
8. načelnik Uprave za policijsku podršku VSS
IV platna grupa
9. komandant Specijalne antiterorističke jedinice
10. načelnik Uprave za policijsku obuku
11. načelnik Službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu VSS
VSS
VSS
25
V platna grupa
12. načelnik Centra za obuku VSS 23
13. načelnik policijske uprave I kategorije VSS
VI platna grupa
14. zamjenik načelnika Uprave policije
15. zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije
16. zamjenik načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet
17. zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma
18. zamjenik načelnika Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata
19. zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku VSS
VSS

VSS


VSS

VSS
VSS 22
VII platna grupa
20. zamjenik načelnika Uprave za policijsku obuku
21. zamjenik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice
22. načelnik policijske uprave II kategorije VSS
VSS
VSS 21
VIII platna grupa
23. predsjednik Policijskog odbora VSS 20
24. član Policijskog odbora VSS
25. stručni savjetnik
26. zamjenik načelnika Centra za obuku
27. zamjenik načelnika policijske uprave I kategorije VSS
VSS
VSS
IX platna grupa
28. načelnik jedinice u MUP-u u sjedištu
29. pomoćnik komandanta Specijalne antiterorističke jedinice
30. načelnik policijske uprave III kategorije VSS
VSS

VSS 19
H platna grupa

31. zamjenik načelnika policijske uprave II kategorije
VSS
18
XI platna grupa

32. pomoćnik načelnika policijska uprave I kategorije
33. načelnik sektora u policijskoj upravi I kategorije
XII platna grupa
34. načelnik Dežurnog operativnog centra VSS
VSS 17

VSS 16,50
35. načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS
36. glavni inspektor u MUP-u u sjedištu VSS
37. pomoćnik načelnika policijske uprave II kategorije VSS
38. načelnik sektora u policijskoj upravi II kategorije VSS
39. komandir tima u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
40. komandir tima u Centru za obuku
41. zamjenik načelnika policijske uprave III kategorije VSS
VSS
VSS

XIII platna grupa
42. inspektor u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
43. inspektor specijalista – I pratilac ličnosti
44. inspektor u Centru za obuku VSS
VSS
VSS
15,40
XIV platna grupa
45. šef odsjeka u MUP-u u sjedištu VSS
15
46. rukovodilac laboratorije u
Kriminalističko-tehničkom centru VSS
47. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi VSS
48. rukovodilac tima u MUP-u u sjedištu VSS

XV platna grupa
49. komandir jedinice za podršku VSS 14,70
XVI platna grupa
50. predsjednik prvostepene disciplinske komisije VSS 14,50
XVII platna grupa
51. inspektor u MUP-u u sjedištu
52. inspektor specijalista – II pratilac ličnosti VSS
VSS 14
53. inspektor – I pratilac ličnosti direktora policije VSS
54. komandir policijske stanice I i II kategorije
55. komandir Policijske stanice za intervencije VSS
VSS
56. vještak za kriminalističko-tehnička ispitivanja VSS
57. zamjenik komandira jedinice za podršku VSS

XVIII platna grupa
58. komandir policijske stanice III i IV kategorije VSS 13,70
XIX platna grupa
59. zamjenik komandira policijske stanice I i II kategorije VSS 13,50
60. rukovodilac smjene u Dežurnom operativnom centru VSS
61. rukovodilac operativnog dežurstva u policijskoj upravi
62. inspektor u sektoru policije u policijskoj upravi
63. zamjenik komandira Policijske stanice za intervencije
64. šef odsjeka u policijskoj upravi VSS
VSS

VSS
VSS
XX platna grupa
65. zamjenik komandira policijske stanice III i IV kategorije VSS 13
XXI platna grupa
66. vođa grupe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici
XXII platna grupa
67. inspektor – I pratilac ličnosti VŠS 13


VSS

12,50
68. inspektor u policijskoj upravi u sjedištu VSS
XXIII platna grupa
69. šef smjene operativnog dežurstva u policijskoj upravi VSS
70. inspektor u policijskoj stanici
71. pomoćnik komandira policijske stanice I kategorije u policijskoj upravi I kategorije VSS
VSS 12
XXIV platna grupa
72. policajac specijalista u Specijalnoj antitetorističkoj jedinici
SSS

11,20

XXV platna grupa
73. pomoćnik komandira u jedinici za podršku

XXVI platna grupa
74. operativni dežurni u dežurnom operativnom centru VŠSVŠS 11
10,50
75. inspektor u MUP-u u sjedištu VŠS
XXVII platna grupa
76. policajac specijalista za zaštitu ličnosti
SSS 10,20
XXVIII platna grupa
77. pomoćnik komandira u policijskoj stanici VŠS 10
78. inspektor – II pratilac ličnosti VŠS
79. komandir staničnog odjeljenja policije
80. vođa sektora I kategorije VŠS
VŠS
XXIX platna grupa
81. vođa tima u jedinici za podršku SSS 9,80

82. vođa grupe u jedinici za podršku SSS
XXX XXX platna grupa
83. šef smjene u policijskoj stanici i jedinici policije VŠS

VŠS
9,70
84. operativni dežurni u policijskoj upravi

XXXI platna grupa
9,70
85. policajac u jedinici za podršku
86. kriminalistički policajac u Jedinici za posebne poslove SSS
SSS
XXXII platna grupa
87. inspektor u policijskoj upravi u sjedištu i policijskoj stanici
VŠS 9,50
XXXIII platna grupa
88. kriminalistički policajac u MUP-u u sjedištu
HHHIV platna grupa
89. policajac – rukovalac MTS – vezista u jedinici za podršku
90. kriminalistički tehničar u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS

SSS

SSS
9,30

8,80
XXXV platna grupa
91. kriminalistički tehničar – fotograf u Kriminalističko-tehničkom centru
92. kriminalistički tehničar – laborant u Kriminalističko-tehničkom centru SSS

SSS
8,40
93. policajac za obezbjeđenje Specijalne antiterorističke jedinice – dežurni policajac SSS
94. kriminalistički policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS
95. policajac – PDZ tehničar u MUP-u u sjedištu i policijskoj upravi SSS
96. šef smjene u policijskoj stanici SSS
97. vođa sektora u policijskoj stanici SSS
98. vođa saobraćajnog sektora u policijskoj stanici SSS
99. policajac u MUP-u u sjedištu
100. policajac u Policijskoj stanici za intervencije SSS
SSS
XXXVI platna grupa
101. policajac u policijskoj upravi i policijskoj stanici SSS 8“.Član 3.

Član 11. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. Zakona, za državne službenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:I platna grupa
1. načelnik Službe ministra VSS 25
2. načelnik uprave VSS
II platna grupa
3. zamjenik načelnika uprave VSS 21
III platna grupa
4. stručni savjetnik VSS 20
IV platna grupa
5. načelnik odjeljenja u MUP-u u sjedištu VSS 16


V platna grupa
6. rukovodilac odsjeka u MUP-u u sjedištu
7. viši stručni saradnik – glavni inženjer
u MUP-u u sjedištu
8. viši stručni saradnik – koordinator u MUP-u u sjedištu
9. inspektor – koordinator u MUP-u u sjedištu
VSS
VSS 14,50
10. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi I i II kategorije VSS
VI platna grupa

11. načelnik odjeljenja u policijskoj upravi III kategorije VSS 14
VII platna grupa
12. rukovodilac odsjeka u policijskoj upravi
13. viši stručni saradnik – glavni inženjer u policijskoj upravi VSS
VSS 13,50
14. rukovodilac pisarnice i arhive u policijskoj upravi VSS
15. rukovodilac odsjeka u policijskoj stanici VSS
16. rukovodilac grupe i poslovi oružja u policijskoj stanici VSS
17. rukovodilac grupe i poslovi putnih isprava i oružja u policijskoj stanici

VSS
VIII platna grupa

18. inspektor u MUP-u u sjedištu VSS 13
19. viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VSS
IX platna grupa
20. viši stručni saradnik u policijskoj upravi VSS 12
X platna grupa
21. stručni saradnik za poslove putnih isprava i oružja – rukovodilac u policijskoj stanici VŠS 10
XI platna grupa

22. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu VŠS 9,50
XII platna grupa
23. stručni saradnik – rukovodilac u policijskoj upravi VŠS 9
24. stručni saradnik u policijskoj upravi VŠS
XIII platna grupa
25. stručni saradnik – tehničar SSS 7,70
XIV platna grupa
26. stručni saradnik za depešni sistem i tehničku podršku
SSS
7,50
XV platna grupa
27. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 7
28. stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila SSS
XVI platna grupa
29. stručni saradnik u policijskoj upravi
SSS 6,50“.

Član 4.

Član 12. mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun osnovne plate iz člana 5. stav 2. Zakona, za namještenike, u zavisnosti od poslova i zadataka koje obavljaju, iznose:
I platna grupa
1. šef Kabineta ministra
II platna grupa VSS 21

20
2. savjetnik ministra VSS
III platna grupa
3. šef Biroa za predstavke građana VSS 16,50
IV platna grupa
4. član Biroa za predstavke građana VSS 14
V platna grupa
5. nastavnik u Policijskoj akademiji VSS 13
6. viši stručni saradnik u MUP-u u sjedištu
7. psiholog VSS
VSS
VI platna grupa
8. prevodilac
VII platna grupa VSS 12,50

11,50
9. bibliotekar VSS
10. lektor VSS
VIII platna grupa
11. sekretar – koordinator ministra SSS 9
VIX platna grupa
12. radno mjesto sa VKV stručnom spremom VKV 7,30
X platna grupa
13. stručni saradnik u MUP-u u sjedištu SSS 7
14. medicinski tehničar SSS
15. tehnički sekretar u MUP-u u sjedištu SSS
16. tehnički sekretar u policijskoj upravi u sjedištu SSS
XI platna grupa
17. tehnički sekretar u policijskoj stanici SSS 6,50
18. magacioner SSS
19. blagajnik SSS
XII platna grupa
20. daktilograf SSS 6
21. pomoćni radnik SSS
22. radnik na održavanju SSS
XIII platna grupa
23. radno mjesto sa KV stručnom spremom KV 5,50
XIV platna grupa
24. radno mjesto sa NSS NSS 4“.

Član 5.

Poslije člana 23. dodaje se novi član 23a. koji glasi:
„Član 23a.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar unutrašnjih poslova će donijeti podzakonski akt kojim se propisuje postupak i način obračuna varijabilnog dijela osnovne plate.“

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-640/17 PREDSJEDNIK
Datum:15. jun 2017. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]