BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4203
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj

Član 1.

U Zakonu o metrologiji u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/16), u članu 9. riječi: „Savjet za metrologiju Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet)“ brišu se.

Član 2.

Član 12. briše se.

Član 3.

Član 13. briše se.

Član 4.

U članu 15. u stavu 4. riječ: „ispitivanju“ zamjenjuje se riječju: „odobrenju“.

Član 5.

U članu 24. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) U slučaju sumnje u ispravnost verifikovanog mjerila, zainteresovano lice može kontrolni pregled mjerila i izdavanje izvještaja tražiti od Zavoda.“

Član 6.

U članu 25. u stavu 4. riječi: „Privredni subjekti i fizička lica“ zamjenjuju se riječima: „Vlasnici ili korisnici mjerila“.

Član 7.

Naziv člana i član 29. mijenjaju se i glase:
„Suspenzija i ukidanje rješenja o ovlašćivanju
Član 29.

(1) Direktor Zavoda donosi rješenje o suspenziji ili ukidanju ovlašćenja ako se prilikom nadzora utvrdi da je ovlašćeno tijelo prestalo da ispunjava propisane uslove, kao i u slučaju obavljanja poslova verifikacije mjerila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije.
(2) Rješenje o ovlašćivanju suspenduje se ako je ovlašćeno tijelo učinilo jednu od sljedećih nepravilnosti:
1) verifikovalo mjerilo koje ne posjeduje odobrenje tipa,
2) verifikovalo mjerilo koje nije u skladu sa odobrenim tipom (prepravljano mjerilo),
3) obavilo prvu verifikaciju mjerila za koje je isteklo odobrenje tipa,
4) kasni u dostavljanju evidencije o verifikovanim mjerilima,
5) dostavi Zavodu netačne ili nepotpune evidencije o verifikovanim mjerilima,
6) verifikovalo mjerila sa etalonima koji nisu kalibrisani,
7) ne vodi zapisnik o pregledu mjerila tokom verifikacije mjerila,
8) kasni ili ne uplaćuje u budžet iznose, u skladu sa propisom kojim se uređuju visine naknade za poslove u oblasti zakonske metrologije i
9) u propisanom vremenu ne dostavi Zavodu promjene od značaja za verifikaciju mjerila.
(3) Prije donošenja rješenja o suspenziji, ovlašćeno lice Zavoda može zapisnički da odredi rok, od najviše 15 dana, za otklanjanje nedostataka.
(4) Maksimalan period trajanja suspenzije je šest mjeseci od dana donošenja rješenja o suspenziji.
(5) Tokom trajanja suspenzije, ovlašćenom tijelu nije dozvoljeno da obavlja poslove verifikacije mjerila i dužno je dostaviti Zavodu sve zadužene a neupotrijebljene žigove.
(6) Rješenje o ovlašćivanju ukida se ako je ovlašćeno tijelo učinilo jednu od sljedećih nepravilnosti:
1) obavljalo poslove verifikacije mjerila tokom trajanja suspenzije,
2) nije otklonilo utvrđene nepravilnosti do isteka suspenzije,
3) ne vrati Zavodu sve zadužene a neupotrijebljene žigove, osim u slučaju više sile,
4) izdalo republičke žigove drugim osobama koje nisu zaposlene u ovlašćenom tijelu,
5) ne koristi propisane žigove u postupku verifikacije mjerila i
6) ponovi nepravilnost zbog koje je ranije bilo suspendovano.
(7) Rješenja iz st. 2. i 6. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.
(8) Ovlašćeno tijelo kojem je ukinuto rješenje o ovlašćivanju ne može podnijeti novi zahtjev za ovlašćivanje u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja o ukidanju.
(9) Rješenje o ovlašćivanju prestaje da važi po sili zakona, u sljedećim slučajevima:
1) prestankom važenja akta o akreditaciji ili
2) utvrđivanjem prestanka rada i brisanjem ovlašćenog tijela iz evidencije organa kod kojeg je registrovano.
(10) Ako rješenje o ovlašćivanju prestane da važi po osnovu iz stava 9. tačka 1) ovog člana, nema vremenskog ograničenja za podnošenje novog zahtjeva za ovlašćivanje.
(11) Zavod briše ovlašćeno tijelo iz registra ovlašćenih tijela u slučaju ukidanja ili prestanka važenja po sili zakona rješenja o ovlašćivanju.“

Član 8.

U članu 30. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Ovlašćeno tijelo dostavlja Zavodu podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.“

Član 9.

U članu 32. u stavu 4. poslije riječi: „Zavod“ dodaje se zapeta i riječi: „u saradnji sa Ministarstvom,“.
U stavu 5. poslije riječi: „Zavod“ dodaje se zapeta i riječi: „u saradnji sa Ministarstvom,“.
U stavu 8. poslije riječi: „Zavod“ dodaje se zapeta i riječi: „u saradnji sa Ministarstvom,“.
U stavu 10. broj: „2019.“ zamjenjuje se brojem: „2022.“, kao i u cijelom tekstu Zakona.

Član 10.

U članu 34. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: „mjerila“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 3) poslije riječi: „mjerila“ dodaje se zapeta i nova tačka 4) koja glasi:
„4) zahtjevu za verifikaciju mjerila“.
Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Obrazovana laboratorija dostavlja Zavodu podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.“

Član 11.

U članu 37. u stavu 1. u tački 5) poslije riječi: „upotrebi“ dodaju se riječi: „i na zahtjev Zavoda dostavi podatke iz evidencije“.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-171/20 PREDSJEDNIK
Datum: 20. februar 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]