BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2303
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) u članu 6. u stavu 1. tačka l) mijenja se i glasi:
„l) djelatnost upravljanja otpadom;“.
U tački nj) briše se riječ: „i“ i dodaje se tačka sa zapetom.
U tački o) dodaje se tačka sa zapetom, a poslije tačke o) nova tačka p) koja glasi:
„p) obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima kao zaštićenim prirodnim dobrima, te pravo na izgradnju i korišćenje objekata potrebnih za obavljanje tih djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.“

Član 2.

Poslije člana 28. dodaje se naslov novog odjeljka 1. koji glasi: „1. Koncesione naknade i garancije“.

Član 3.

U članu 29. u stavu 1. poslije riječi: „utvrđen“ dodaju se riječi: „ovim zakonom i“.

Član 4.

Poslije člana 30. dodaje se: naslov novog pododjeljka 1.1 koji glasi: „1.1 Koncesione naknade u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije“ i novi čl. 30a, 30b, 30v, 30g. i 30d; naslov novog pododjeljka 1.2 koji glasi: „1.2 Koncesione naknade u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva“ i novi član 30đ; naslov novog pododjeljka 1.3. koji glasi: „1.3 Koncesione naknade u oblasti saobraćaja i veza“ i novi član 30e; naslov novog pododjeljka 1.4 koji glasi: „1.4 Koncesione naknade u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“ i novi čl. 30ž, 30z, 30i, 30j. i 30k. i naslov novog pododjeljka 1.5 koji glasi: „1.5 Koncesione naknade u oblasti komunalnih djelatnosti, upravljanja otpadom i obavljanja djelatnosti u zaštićenim područjima“ i novi čl. 30l, 30lj, 30m. i 30n, koji glase:

„1.1 Koncesione naknade u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije
Član 30a.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,5% do 5%.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, koncesiona naknada za ustupljeno pravo za preduzeća koja proizvode električnu energiju u ranije izgrađenim objektima izračunava se procentualno od godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije za prethodnu poslovnu godinu i to:
a) za hidroelektrane 0,5%,
b) za termoelektrane 0,2%.
(3) Za preostali radni vijek energetskih objekata u kojima se proizvodi električna energija, javna preduzeća dužna su zaključiti ugovore o koncesiji do 31. marta 2018. godine, u skladu sa ovim zakonom.

Član 30b.

(1) Koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata iznosi:
a) za hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane 0,0055 KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije na zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije,
b) za termoelektrane 0,0033 KM po proizvedenom kilovat-satu (kWh) električne energije na zvaničnom obračunskom mjestu primopredaje električne energije.
(2) Koncesionare, proizvođače električne energije u hidroelektranama i termoelektranama koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju zaključene ugovore o koncesiji za izgradnju i korišćenje elektroenergetskih objekata, koncendent će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, pozvati da pristupe sklapanju aneksa ugovora o koncesijama radi usklađivanja njegovih odredaba sa ovim zakonom.

Član 30v.

Koncesiona naknada za korišćenje predmeta koncesije u oblasti energenata iznosi od 2,7% do 4% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Član 30g.

Koncesiona naknada za korišćenje predmeta koncesije u oblasti rudarstva utvrđuje se u rasponu:
a) za metalične mineralne sirovine, ugljikovodonike, prirodne gasove, radioaktivne mineralne sirovine, arhitektonsko-građevinski kamen i geotermalne resurse od 3,6% do 5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti,
b) za ostale mineralne sirovine od 0,3 KM do 3 KM po jedinici mjere.

Član 30d.

(1) Koncesionar koji u svom sastavu ima rudnik i termoelektranu koncesionu naknadu za količine uglja koje koristi za proizvodnju električne energije u termoelektrani, ne obračunava i ne plaća posebno, nego je koncesionar plaća u okviru koncesione naknade iz člana 30b. stav 1. tačka b) ovog zakona.
(2) Ako koncesionar iz stava 1. ovog člana, u okviru koncesione djelatnosti, vrši eksploataciju uglja radi prodaje trećim licima, plaća koncesionu naknadu u skladu sa odredbom člana 30g. stav 1. tačka b) ovog zakona.

1.2 Koncesione naknade u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva

Član 30đ.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,5% do 5%.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva utvrđuje se u rasponu od 2% do 5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.


1.3 Koncesione naknade u oblasti saobraćaja i veza

Član 30e.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti saobraćaja i veza utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 1,5% do 5%.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije u oblasti saobraćaja i veza utvrđuje se u iznosu od 5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

1.4 Koncesione naknade u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 30ž.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo i koncesiona naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta obračunava se po jedinici mjere u konvertibilnim markama po hektaru površine (KM/ha).
(2) Iznos koncesione naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma: vrijednosti katastarskih klasa zemljišta na određenom području gdje se poljoprivredno zemljište nalazi, stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, vrste poljoprivredne proizvodnje i dužine trajanja koncesionog perioda.

Član 30z.

(1) Iznos koncesione naknade za ustupljeno pravo po jednom hektaru poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u rasponu od 6 KM/ha do 75 KM/ha.
(2) Iznos koncesione naknade za korišćenje po jednom hektaru poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u rasponu od 39 KM/ha do 300 KM/ha.
(3) Iznos koncesione naknade iz st. 1. i 2. ovog člana ne može biti manji od iznosa utvrđenog u skladu sa kriterijumima iz člana 30ž. stav 2. ovog zakona, a može biti veći u slučaju da ponuđač sam ponudi veću naknadu od naknade prikazane u javnom pozivu za dodjelu koncesije.

Član 30i.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti ribolova utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 0,3% do 5%.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije u oblasti ribolova utvrđuje se u rasponu od 2% do 4,5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Član 30j.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti lovstva utvrđuje se na osnovu koeficijenta korekcije prema vrijednosti planirane investicije iz studije opravdanosti, a koja je minimalno 200.000 KM.
(2) Koeficijent korekcije iz stav 1. ovog člana je:
a) 0,05 za vrijednost planirane investicije od 200.000 KM do 499.999 KM,
b) 0,02 za vrijednosti planirane investicije od 500.000 KM i više.
(3) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije obračunava se za planirani odstrel divljači koji proizlazi iz godišnjeg plana korišćenja privrednog lovišta ili iz privremenog godišnjeg plana korišćenja privrednog lovišta za tekuću lovnu godinu i utvrđuje se za jednu godinu trajanja koncesije.
(4) Godišnja koncesiona naknada iz stav 3. ovog člana iznosi 15% od ukupne vrijednosti divljači planirane za odstrel u godišnjem ili u privremenom godišnjem planu korišćenja lovišta za tekuću lovnu godinu, a čija je pojedinačna vrijednost utvrđena propisom o cjenovniku odstrela, korišćenja divljači i usluga u lovištu.

Član 30k.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo na javnom vodnom dobru obračunava se u iznosu od 0,5% od vrijednosti planirane investicije.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje javnog vodnog dobra:
a) za korišćenje vode za tehnološki proces u obavljanju privrednih djelatnosti i korišćenje pitke vode za flaširanje namijenjene za konzumaciju, tj. pakovanje vode i korišćenje za komercijalne svrhe, odnosno za proizvodnju bezalkoholnih pića i drugih proizvoda, kao i za vađenje materijala iz vodotoka, naknada iznosi 50% od iznosa vodne naknade, utvrđene propisom kojim se uređuje način, postupak i rokovi obračunavanja i plaćanja i odgađanja plaćanja posebnih vodnih naknada, kao i propisom kojim se uređuju stope posebnih vodnih naknada, na osnovu utvrđene potrošnje vode i utvrđene količine izvađenog materijala iz vodotoka prema programu uređenja vodotoka,
b) za korišćenje vode i vodnog zemljišta za proizvodnju ribe i obavljanje drugih privrednih djelatnosti naknada iznosi 2,2% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog korišćenjem predmeta koncesije.


1.5 Koncesione naknade u oblasti komunalnih djelatnosti, upravljanja otpadom i obavljanja djelatnosti u zaštićenim područjima

Član 30l.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti komunalnih djelatnosti, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i za ustupljeno pravo za izgradnju, održavanje i korišćenje ili rekonstrukciju i modernizaciju komunalnih objekata, utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 2% do 5%.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije u oblasti komunalnih djelatnosti, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i za korišćenje koncesije za izgradnju, održavanje i korišćenje ili rekonstrukciju i modernizaciju komunalnih objekata, utvrđuje se u rasponu od 4% do 8% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Član 30lj.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo u oblasti djelatnosti upravljanja otpadom utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 2% do 5%.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije u oblasti upravljanja otpadom utvrđuje se u rasponu od 4% do 8% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Član 30m.

(1) Koncesiona naknada za ustupljeno pravo za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima kao zaštićenim prirodnim dobrima, te pravo na izgradnju i korišćenje objekata potrebnih za obavljanje tih djelatnosti utvrđuje se procentualno od vrijednosti planirane investicije koncesionara u rasponu od 4% do 6%.
(2) Koncesiona naknada za korišćenje koncesije za obavljanje djelatnosti u zaštićenim područjima kao zaštićenim prirodnim dobrima, te pravo na izgradnju i korišćenje objekata potrebnih za obavljanje tih djelatnosti utvrđuje se u rasponu od 5% do 8% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Član 30n.

Nadležna ministarstva za predmetne koncesije navedene u Glavi V odjeljak 1. pododjeljci od 1.1 do 1.5 ovog zakona obavezna su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu pravilnike o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine garancija, kao i o načinu raspodjele koncesione naknade za korišćenje, ukoliko se koncesiona djelatnost obavlja na teritoriji više jedinica lokalne smouprave.“

Član 5.

Poslije člana 31. dodaje se naslov novog odjeljka 2. koji glasi: „2. Raspodjela koncesione naknade“.

Član 6.

U članu 32. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
„(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata iz člana 30b. stav 1. ovog zakona dijeli se između budžeta Republike i budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost, u razmjeri 5 : 95.
(4) Elektroenergetski subjekti iz stava 3. ovog člana dužni su da jedinice lokalne samouprave obavještavaju o izvršenoj uplati koncesione naknade za korišćenje, u budžet Republike.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.
Dosadašnji stav. 4. koji postaje stav. 6 mijenja se i glasi:
„(6) Sredstva od koncesione naknade koja direktno ili indirektno nakon dijeljenja u srazmajeri iz st. 2. i 3. ovog člana predstavljaju prihod budžeta jedinice lokalne samouprave vode se na posebnom računu i koriste se za:
1) izgradnju i sanaciju primarnih i infrastrukturnih objekata (vodovod, kanalizacija, toplovod, lokalni putevi i drugo) koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja, u procentu od najmanje 30% od ukupnih sredstava koja se uplate po ovom osnovu i
2) izgradnju novih privrednih kapaciteta ili proširenje postojećih, uključujući i stimulativno kreditiranje“.
Poslije dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„ (7) Sredstva iz stava 6. ovog člana ne mogu se koristiti za plate i druga lična primanja zaposlenih u administrativnoj službi, funkcionera i odbornika u jedinicama lokalne samouprave, niti za plate i druga lična primanja korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave.“
U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 8. broj: „4“ zamjenjuje se brojem: „6“.
Član 7.

Poslije člana 32. dodaje se novi član 32a, koji glasi:
„Član 32a.

(1) Ako su elektroenergetski objekti iz člana 30b. stav 1. ovog zakona izgrađeni na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, koncesiona naknada za korišćenje plaća se srazmjerno površini zauzetog zemljišta.
(2) Pod zauzetim zemljištem smatra se zemljište na kojem su izgrađeni objekti koji su u funkciji obavljanja koncesione djelatnosti, uključujući i eksproprisano a neizgrađeno zemljište.
(3) Površinu zauzetog zemljišta iz stava 2. ovog člana utvrđuju elektroenergetski subjekti u saradnji sa republičkom upravom nadležnom za imovinsko-pravne poslove, u skladu sa projektnom dokumentacijom.“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-95/18 PREDSJEDNIK
Datum: 8. februar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]