BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4447
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 123/20 od dana: 28.12.2020

Član 1.

U Zakonu o komunalnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/12) u članu 3. u stavu 1. t. b), g), d), đ), e) i ž) brišu se.
Dosadašnje t. v), z) i i) postaju t. b), v) i g).

Član 2.

U članu 4. u stavu 3. slovo: „z“ zamjenjuje se slovom: „v“, a slovo: „i“ zamjenjuje se slovom: „g“.

Član 3.

U članu 8. u stavu 1. tačka d) mijenja se i glasi:
„d) udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, a kojima je to svojstvo priznato u skladu sa aktom kojim se uređuje dodjela i prestanak statusa udruženja od javnog interesa,“.
U tački đ) tačka na kraju teksta zamjenjuje se zapetom i dodaju se riječi:
„ osobe sa invaliditetom koje imaju 80% invaliditeta i osobe sa tjelesnim oštećenjem od 70-100%, roditelj ili staratelj koji ima status lica koje se stara o licu sa invaliditetom, odnosno lice kojem je rješenjem taj status utvrđen.“
a poslije tačke đ) dodaju se nove t. e) i z), koje glase:
„e) preduzetnici koji, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, imaju status malog preduzetnika,
z) obveznici komunalnih taksa za 12 mjeseci od registracije.“.

Član 4.

Član 10. mijenja se i glasi:
„Komunalna taksa iz člana 3. tačka g) ovog zakona utvrđuje se u godišnjem iznosu, a komunalne takse iz člana 3. t. a), b) i v) ovog zakona utvrđuju se srazmjerno vremenu korišćenja prava, predmeta ili usluga.“

Član 5.

U članu 11. u stavu 1. slovo: „z“ zamjenjuje se slovom: „v“.

Član 6.

U članu 12. u stavu 1. slovo: „i“ zamjenjuje se slovom: „g“.
U istom članu u stavu 3. slovo: „i“ zamjenjuje se slovom: „g“.Član 7.

U članu 13. u stavu 2. slovo: „z“ zamjenjuje se slovom: „v“, a slovo: „i“ zamjenjuje se slovom: „g“.

Član 8.

Poslije člana 14. dodaje se novi član 14a, koji glasi:
„Član 14a.

Jedinice lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o komunalnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.“

Član 9.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.Broj: 02/1-021-1051/20 PREDSJEDNIK
Datum: 2. decembra 2020.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]