BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5512
Službeni glasnik BiH, broj 59/22
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. jula 2022. godine, i na 25. sjednici Doma naroda, održanoj 29. augusta 2022. godine, usvojila je


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Član 1.


U Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), u članu 1. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene."

Član 2.


U članu 2. tačka a) al. 1) i 2) mijenjaju se i glase:

"1)ugovor o javnoj nabavci robe je ugovor čiji je predmet kupovina, lizing, najam ili kupovina na otplatu sa ili bez mogućnosti kupovine robe. Ugovor o javnoj nabavci robe može kao sporedni predmet obuhvatati poslove postavljanja i instalacije;

2) ugovor o javnoj nabavci usluga je ugovor čiji je predmet pružanje usluga, osim onih iz alineje 3) ove tačke;".

U tački a) iza alineje 3) dodaju se nove al. 4), 5) i 6) koje glase:

"4) oznaka je svaki dokument, potvrda ili certifikat kojim se potvrđuje da određeni radovi, proizvodi, usluge, procesi ili postupci zadovoljavaju određene zahtjeve;

5) zahtjevi za oznaku su zahtjevi koje određeni radovi, proizvodi, usluge, procesi ili postupci moraju ispuniti da bi dobili oznaku;

6) životni vijek podrazumijeva sve uzastopne i/ili međusobno povezane faze, uključujući potrebno istraživanje i razvoj, proizvodnju, trgovinu i njene uslove, prijevoz, korištenje i održavanje tokom postojanja proizvoda ili radova ili pružanja usluge, od sticanja sirovina ili generiranja resursa do odlaganja, uklanjanja i završetka usluge ili upotrebe."

Tačka l) mijenja se i glasi:
"l) Ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

1) prihvatljiva - koju je podnio ponuđač koji nije bio isključen u skladu s članom 45. ovog zakona i koji ispunjava kriterije za izbor najpovoljnije ponude, te čija je ponuda u skladu s tehničkim specifikacijama bez da je nepravilna ili neprihvatljiva;

2) neprihvatljiva - čija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku ili ponuda ponuđača koji ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju privrednog subjekta;

3) nepravilna - koja nije u skladu s tenderskom dokumentacijom ili je primljena izvan roka za dostavljanje ponuda ili postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji ili nije rezultat tržišne konkurencije ili je ugovorni organ utvrdio da je cijena ponude izuzetno niska."

U tački n), u drugom redu, iza riječi: "više ugovornih organa i" dodaju se riječi: "jednog ili".

Iza tačke t) dodaju se nove tač. u) i v) koje glase:

"u) portal javnih nabavki je informacioni sistem koji omogućava elektronsku komunikaciju, objavu dokumenata i provođenje postupaka javne nabavke elektronskim putem;

v) dinamički sistem kupovine je sistem koji se uspostavlja i vodi kao potpuno elektronski proces, a koristi se za nabavku uobičajenih predmeta nabavke koji su opće dostupni na tržištu, te je otvoren svim privrednim subjektima koji ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir tokom njegovog cjelokupnog trajanja, odnosno dinamički sistem nabavke predstavlja stvaranje liste sposobnih ponuđača koja se za sve vrijeme trajanja dinamičkog sistema nabavke upotpunjava novim ponuđačima."

Član 3.


Iza člana 4. dodaju se novi čl. 4a. i 4b. koji glase:

"Član 4a.

(Nabavke koje uključuju ugovorne organe sa sjedištem u BiH i ugovorne organe iz država članica Evropske unije)

(1) Ugovorni organ može zajednički provesti postupak javne nabavke s jednim ili više ugovornih organa iz država članica Evropske unije na način propisan odredbama ovog člana i člana 4b. ovog zakona.

(2) Ugovorni organ može koristiti usluge obavljanja poslova centralizirane javne nabavke koje pružaju organi za centralizirane javne nabavke iz države članice Evropske unije.

(3) Pravo države članice Evropske unije u kojoj organ za centralizirane javne nabavke iz stava (2) ovog člana ima sjedište primjenjuje se na obavljanje poslova centraliziranih javnih nabavki, na dodjelu ugovora na osnovu okvirnog sporazuma koji je zaključio organ za centralizirane javne nabavke i na dodjelu ugovora na osnovu dinamičkog sistema kupovine kojim upravlja organ za centralizirane javne nabavke.

(4) Ugovorni organi ne mogu koristiti mogućnosti iz st. (1) i (2) ovog člana s ciljem izbjegavanja primjene odredbi ovog zakona, drugih zakona i propisa u Bosni i Hercegovini.

(5) Odredbe ovog člana primjenjuju se od dana pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Član 4b.
(Provođenje postupka nabavke koji uključuje ugovorne organe iz različitih država članica Evropske unije)

(1) Ugovorni organ može s jednim ili više ugovornih organa iz država članica Evropske unije zajednički provesti postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci, sklopiti okvirni sporazum, upravljati dinamičkim sistemom kupovine te dodijeliti ugovore na osnovu okvirnog sporazuma ili dinamičkog sistema kupovine.

(2) Osim ako su neophodni elementi zajedničke nabavke propisani međunarodnim sporazumom sklopljenim između Bosne i Hercegovine i država članica Evropske unije u kojima ugovorni organi imaju sjedište, ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci obavezni su da sklope sporazum u kojem utvrđuju:

a) odgovornost stranaka i mjerodavno nacionalno pravo Bosne i Hercegovine ili jedne od država članica Evropske unije iz koje ugovorni organi dolaze;

b) unutrašnju organizaciju postupka nabavke, uključujući i upravljanje postupkom, raspodjelu robe, radova ili usluga koje se nabavljaju te sklapanje ugovora.

(3) Prilikom utvrđivanja odgovornosti i mjerodavnog nacionalnog prava, u skladu sa stavom (2) ovog člana, ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci mogu raspodijeliti određene odgovornosti među sobom te utvrditi da će se u postupku primjenjivati odredbe nacionalnog prava bilo koje države iz koje ugovorni organi dolaze.

(4) U obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji predmetnog postupka navode se raspodjela odgovornosti i mjerodavno nacionalno pravo.

(5) Odredbe ovog člana primjenjuju se od dana pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.".

Član 4.


U članu 8. stav (1) riječi: "Dio B" brišu se.

Član 5.


Član 10. mijenja se i glasi:


"Član 10.

(Dodjela ugovora o javnoj nabavci prema međunarodnim pravilima)

(1) Ovaj zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavci koje ugovorni organ dodjeljuje ili provodi u skladu s postupcima nabavke koji se razlikuju od postupaka propisanih ovim zakonom, a koji su propisani na jedan od sljedećih načina:

a) pravnim instrumentom koji stvara međunarodne pravne obaveze između Bosne i Hercegovine i jedne ili više drugih država ili njihovih dijelova, a koji obuhvata radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj implementaciji ili korištenju projekta od strane država potpisnica;

b) u okviru međunarodne organizacije.

(2) Ovaj zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavci koje ugovorni organ dodjeljuje ili provodi u skladu s pravilima o nabavci koje određuje međunarodna organizacija ili međunarodna finansijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u cijelosti finansira navedene ugovore o javnoj nabavci.

(3) U slučaju ugovora o javnoj nabavci iz stava (2) ovog člana koje u iznosu većem od 50% sufinansira međunarodna organizacija ili međunarodna finansijska institucija, ugovorne strane sporazumijevaju se o primjenjivim postupcima nabavke."

Član 6.


Iza člana 10. dodaju se novi čl. 10a, 10b, 10c, 10d, 10e. i 10f. koji glase:

"Član 10a.

(Izuzeća za ugovore o javnoj nabavci usluga)

Ovaj zakon ne primjenjuje se na ugovor o javnoj nabavci usluga za:

a) sticanje, najam ili zakup, bilo kakvim finansijskim sredstvima, zemljišta, postojećih građevina ili druge nepokretne imovine ili prava koja se njih tiču;

b) sticanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizuelne medijske usluge ili radijske medijske usluge koje dodjeljuju pružaoci audiovizuelnih ili radijskih medijskih usluga, ili na pružanje usluga radiotelevizijskog ili programskog emitiranja koji su dodijeljeni pružaocima audiovizuelnih ili radijskih usluga:

1) pojmovi "audiovizuelna medijska usluga", "medijska usluga radija" i "program" imaju značenje utvrđeno u propisima iz oblasti emitiranja,

2) pojam "program" uključuje i radijske programe te materijale za radijske programe, a pojam "programski materijal" ima isto značenje kao i pojam "program";

c) usluge arbitraže i mirenja;

d) pravne usluge:

1) usluge pravnog zastupanja stranaka od strane advokata u arbitraži ili mirenju u Bosni i Hercegovini i drugoj zemlji ili pred međunarodnom instancom arbitraže ili mirenja,

2) usluge pravnog zastupanja stranaka od strane advokata u postupku pred sudovima ili organima uprave u Bosni i Hercegovini ili drugoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima ili institucijama,

3) usluge pravnog savjetovanja koje advokat pruža tokom pripreme bilo kojeg od postupaka iz tač. a) i b) ovog stava ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerovatnost da će pravna stvar na koju se savjet odnosi postati predmet takvih postupaka,

4) usluge ovjeravanja i potvrđivanja dokumenata koje pružaju notari,

5) pravne usluge koje pružaju skrbnici ili zakonski zastupnici maloljetnika ili druge pravne usluge čije je pružaoce imenovao nadležni sud u Bosni i Hercegovini ili su određeni zakonom za izvođenje određenih zadataka pod nadzorom tih sudova,

6) druge pravne usluge koje su u Bosni i Hercegovini povezane, čak i povremeno, sa izvršavanjem službenih ovlaštenja;

e) finansijske usluge u vezi sa izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih finansijskih instrumenata u smislu posebnog zakona kojim se uređuje tržište kapitala i usluge Centralne banke Bosne i Hercegovine;

f) zajmove i kredite, bez obzira na to jesu li povezani sa izdavanjem, prodajom, kupovinom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih finansijskih instrumenata;

g) ugovore o radu i rješenja o imenovanju;

h) civilnu odbranu, civilnu zaštitu i usluge sprečavanja opasnosti koje pružaju neprofitne organizacije ili udruženja, obuhvaćene oznakama JRJN 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, osim usluga prijevoza pacijenata vozilom hitne pomoći;

i) usluge javnog željezničkog prijevoza putnika ili prijevoza putnika podzemnom željeznicom;

j) usluge političkih kampanja, obuhvaćene oznakom JRJN 9341400-0, 92111230-3 i 92111240-6, ako ih je dodijelila politička stranka u okviru izborne kampanje;

k) usluge istraživanja i razvoja koje su obuhvaćene oznakama JRJN 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 ako korist od njih nema isključivo ugovorni organ za svoju upotrebu u obavljanju svojih poslova i u cijelosti ne plaća pružanje tih usluga;

l) koncesioni ugovor dodjeljuje se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini;

m) ugovor o javno-privatnom partnerstvu dodjeljuje se u skladu sa zakonskim propisima o javno-privatnom partnerstvu.

Član 10b.
(Posebna izuzeća u oblasti elektronskih komunikacija)

Ovaj zakon ne primjenjuje se na ugovor o javnoj nabavci čija je glavna svrha omogućiti ugovornom organu pružanje ili iskorištavanje javne komunikacijske mreže ili pružanje javnosti jedne ili više elektronskih komunikacijskih usluga, kako su definirane u posebnom zakonu kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Član 10c.
(Ugovori između subjekata u javnom sektoru)

(1) Ovaj zakon ne primjenjuje se na ugovor o javnoj nabavci koji ugovorni organ dodjeljuje drugom pravnom licu ako:

a) nad tim pravnim licem ugovorni organ obavlja nadzor sličan onom koji provodi nad svojim poslovnim jedinicama;

b) nadzirano pravno lice obavlja više od 80% svojih aktivnosti u izvršavanju zadataka koje mu je povjerio ugovorni organ koji nad njim provodi nadzor ili koje su mu povjerila druga pravna lica nad kojima taj ugovorni organ provodi nadzor;

c) nema direktnog učešća privatnog kapitala u pravnom licu pod nadzorom, osim učešća privatnog kapitala, a koji ne kontrolira, ne blokira i koji ne vrši odlučujući uticaj na to pravno lice.

(2) Ugovorni organ provodi nadzor nad pravnim licem iz stava (1) tačka a) ovog člana ako ima presudan uticaj na strateške ciljeve i na važne odluke dotičnog pravnog lica, s tim da takvu kontrolu može provoditi i drugi subjekat nad kojim ugovorni organ na isti način provodi kontrolu.

(3) Ugovorni organi provode zajednički nadzor nad pravnim licem iz stava (1) tačka a) ovog člana ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

a) organe nadležne za odlučivanje u tom pravnom licu čine predstavnici svih ugovornih organa koji učestvuju, s tim da pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko ugovornih organa koji učestvuju ili sve njih;

b) ti ugovorni organi mogu zajedno imati presudan uticaj na strateške ciljeve i važne odluke u tom pravnom licu;

c) to pravno lice nema interese različite od interesa ugovornih organa koji nad njim provode kontrolu.

(4) Odredba stava (1) ovog člana primjenjuje se i ako pravno lice pod nadzorom koje je ugovorni organ dodijeli ugovor ugovornom organu koji nad njim provodi nadzor ili drugom pravnom licu nad kojim isti ugovorni organ provodi nadzor, pod uslovom da u pravnom licu kojem se dodjeljuje ugovor nema direktnog udjela privatnog kapitala, osim učešća privatnog kapitala koje je obavezno na osnovu odredbi posebnog zakona, a koji ne kontrolira, ne blokira i koji ne vrši odlučujući uticaj na to pravno lice.

(5) Ovaj zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora isključivo između dva ili više ugovornih organa ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

a) ugovorom se utvrđuje ili ostvaruje saradnja između tih ugovornih organa s ciljem osiguravanja da javne usluge koje oni trebaju pružiti ostvaruju njihove zajedničke ciljeve;

b) ta saradnja uspostavljena je isključivo na osnovu potreba vezanih uz javni interes;

c) ti ugovorni organi ostvaruju na otvorenom tržištu manje od 20% djelatnosti na koje se odnosi saradnja.

(6) Za utvrđivanje procentualnog udjela djelatnosti iz stava (1) tačka b) i stava (5) tačka c) u obzir se uzima prosjek sveukupnog prometa, ili odgovarajuće alternativno mjerilo vezano uz djelatnosti poput troškova nastalih relevantnom pravnom licu ili ugovornom organu u odnosu na usluge, robu ili radove tokom tri godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje ugovor.

(7) Izuzetno, za utvrđivanje procentualnog udjela djelatnosti dovoljno je da to pravno lice poslovnim projekcijama dokaže da je alternativno mjerilo vezano uz djelatnosti vjerodostojno, ako podaci o prometu ili drugom mjerilu vezanom uz djelatnosti, poput troškova, nisu dostupni za prethodne tri godine ili više nisu relevantni, zbog datuma osnivanja ili datuma početka obavljanja djelatnosti relevantnog pravnog lica ili ugovornog organa ili zbog reorganizacije njihove djelatnosti.

Član 10d.
(Nabavka koja uključuje odbrambene ili sigurnosne aspekte)

(1) Ovaj zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora o javnoj nabavci koji uključuju odbrambene ili sigurnosne aspekte:

a) na koji se primjenjuju posebna pravila nabavke u skladu s međunarodnim sporazumom ili dogovorom, sklopljenim između Bosne i Hercegovine i jedne ili više drugih država, a koji mogu obuhvatati radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkom provođenju ili korištenju projekta od država potpisnica;

b) na koji se primjenjuju posebna pravila nabavke u skladu s međunarodnim sporazumom ili dogovorom koji se odnosi na razmještaj jedinica i tiče se poduhvata Bosne i Hercegovine i druge države;

c) u okviru međunarodne organizacije;

d) na koji se primjenjuju posebna pravila nabavke međunarodne organizacije kada ona nabavlja za svoje potrebe ili ugovori koje Bosna i Hercegovina mora sklopiti u skladu s tim pravilima;

e) koji se dodjeljuje u skladu s pravilima o nabavci koje određuje međunarodna organizacija ili međunarodna finansijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u cijelosti finansira dotične ugovore o javnoj nabavci;

f) kod kojeg bi primjena odredbi ovog zakona ili propisa kojim se uređuje nabavka za potrebe odbrane i sigurnosti obavezala Bosnu i Hercegovinu da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti s bitnim interesima njene sigurnosti koji su u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) i ostalim važećim propisima kojima se reguliraju sigurnosni interesi Bosne i Hercegovine;

g) za potrebe organa sigurnosno-obavještajnog sistema;

h) u okviru programa saradnje koji se zasniva na istraživanju i razvoju, koji zajednički provodi Bosna i Hercegovina s jednom ili više država za razvoj novog proizvoda i, ako je primjenjivo, za iduće faze cijelog ili dijelove životnog vijeka tog proizvoda;

i) koji se sklapa u drugoj državi, uključujući i za civilne potrebe, kada su snage razmještene izvan teritorije Bosne i Hercegovine ako operativne potrebe zahtijevaju da ti ugovori budu sklopljeni s privrednim subjektima smještenima u području aktivnosti;

j) koji sklapa Bosna i Hercegovina s drugom državom, a odnosi se na:

1) nabavku vojne opreme ili sigurnosno osjetljive opreme,

2) radove i usluge direktno povezane s takvom opremom,

3) radove i usluge za izričito vojne namjene ili sigurnosno osjetljive radove i sigurnosno osjetljive usluge.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavci iz stava (1) tačka e) ovog člana koje u iznosu većem od 50% sufinansira međunarodna organizacija ili međunarodna finansijska institucija, ugovorne strane sporazumijevaju se o primjenjivim postupcima nabavke.

Član 10e.
(Nabavka s ciljem zaštite bitnih sigurnosnih interesa)

Ovaj zakon ne primjenjuje se na sklapanje ugovora o javnoj nabavci koji nisu izuzeti u skladu s članom 10d. ovog zakona, u mjeri u kojoj se zaštita bitnih sigurnosnih interesa Bosne i Hercegovine, koji su u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) i ostalim važećim propisima kojima se reguliraju sigurnosni interesi Bosne i Hercegovine, ne može garantirati s manje drastičnim mjerama, naprimjer određivanjem zahtjeva s ciljem zaštite tajnosti podataka koje ugovorni organ stavlja na raspolaganje u postupku javne nabavke kako je predviđeno ovim zakonom.

Član 10f.
(Posebna izuzeća za ugovore koji su proglašeni tajnim ili moraju biti popraćeni posebnim sigurnosnim mjerama)

Ovaj zakon ne primjenjuje se ako su sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavci proglašeni tajnima ili moraju biti popraćeni posebnim sigurnosnim mjerama, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, pod uslovom da je Bosna i Hercegovina utvrdila da bitne sigurnosne interese, koji su u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05) i ostalim važećim propisima kojima se reguliraju sigurnosni interesi BiH, nije moguće zaštititi manje drastičnim mjerama, poput onih iz člana 10e. ovog zakona."

Član 7.


U članu 11. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Ugovorni organ dužan je omogućiti kopiranje kod ugovornog organa ili fotografiranje ponuda ili omogućiti prijenos podataka na medij za pohranu podataka svakom ponuđaču koji podnese pisani zahtjev, osim podataka koji su označeni povjerljivim, u skladu sa stavom (5) ovog člana."

Član 8.


U članu 13. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Svaki ugovorni organ u Bosni i Hercegovini donosi interni pravilnik kojim propisuje i uređuje organizaciju i efikasno vršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa, kao što su: način cirkuliranja dokumentacije u vezi s javnim nabavkama, konkretnim zaduženjima službenika i administrativnog osoblja koji provode javne nabavke ili su u određenoj vezi s njima, rokove za postupanje, način imenovanja i eventualnu rotaciju članova komisija za nabavku i sva druga odnosna pitanja.

(4) Prilikom donošenja pravilnika iz stava (3) ovog člana, ugovorni organ vodi računa o vrsti poslova koje obavlja, organizaciji, veličini, kadrovskim kapacitetima, eventualnoj decentraliziranosti i područnim jedinicama i svim drugim odnosnim pitanjima."

Član 9.


Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13a.

(Službenik za javne nabavke)

(1) Ugovorni organ čiji je budžet za nabavke jednak ili viši od iznosa od 1.000.000,00 KM internim aktom uređuje radno mjesto službenika za javne nabavke.

(2) Ugovorni organ dužan je omogućiti svom zaposleniku pohađanje obuke za službenika za javne nabavke, koju organizira i održava Agencija, u skladu s članom 92. stav (3) tačka i) ovog zakona.

(3) Ugovorni organ osigurava da u postupcima nabavke čija procijenjena vrijednost prelazi 250.000,00 KM učestvuje najmanje jedan službenik za javne nabavke. Ugovorni organ koji nema stalno zaposlenog službenika za javne nabavke na raspolaganju, može angažirati službenika za javne nabavke izvan ugovornog organa, što mora biti posebno obrazloženo."

Član 10.


Iza člana 14. dodaje se novi član 14a. koji glasi:

"Član 14a.

(Prethodna provjera tržišta)

(1) Prije pokretanja postupka ugovorni organ provjerava tržište u svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom. U tu svrhu ugovorni organ može tražiti ili prihvatiti savjet nezavisnih stručnjaka, nadležnih organa ili učesnika na tržištu.

(2) O prethodnoj provjeri tržišta sačinjava se pisana zabilješka o svim radnjama i postupcima i ulaže u predmet spisa. Taj savjet može se koristiti u planiranju i provođenju postupka nabavke, pod uslovom da taj savjet ne dovodi do narušavanja tržišne konkurencije, te da ne krši princip zabrane diskriminacije i transparentnosti."

Član 11.


U članu 15. stav (2) tačka a) riječi: "Ova vrijednost, u slučaju ugovora o radovima, uključuje i objekte potrebne za izvršenje takvog ugovora, a koje je ugovorni organ dužan osigurati ili ustupiti izvođaču radova;" zamjenjuju se riječima: "Prilikom izračunavanja procijenjene vrijednosti ugovora o radovima u obzir se uzimaju troškovi radova i ukupna procijenjena vrijednost sve robe ili usluga koje ugovorni organi stavljaju na raspolaganje izvođaču radova pod uslovom da su one potrebne za izvođenje radova;".

U stavu (3) riječi: "U slučaju ugovora o lizingu, najmu, zakupu ili unajmljivanju na otplatu razne robe, vrijednost koja treba da se uzme kao osnova za izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke je:" zamjenjuju se riječima: "Kod ugovora o javnoj nabavci robe čiji je predmet lizing, zakup najam ili kupovina na otplatu, vrijednost koja se uzima kao osnov za izračunavanje procijenjene vrijednosti ugovora je sljedeća:".

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Ako se ugovorni organ sastoji od zasebnih operativnih jedinica, u obzir se uzima ukupna procijenjena vrijednost nabavke za sve operativne jedinice."

Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (7) i (8).

Član 12.


Član 16. mijenja se i glasi:


"Član 16.

(Podjela predmeta nabavke na lotove)

(1) Ugovorni organ može podijeliti predmet nabavke na lotove na osnovu objektivnih kriterija, npr. prema vrsti, karakteristikama, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja. U tom slučaju određuje predmet primjenjujući pravila grupiranja iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (u daljnjem tekstu: JRJN) koda i veličinu pojedinog lota, uzimajući u obzir mogućnost učešća malih i srednjih privrednih subjekata u postupku javne nabavke.

(2) Ako ugovorni organ u postupku javne nabavke iz DIJELA DRUGOG ovog zakona nije podijelio predmet nabavke na lotove, u obavještenju o nabavci navodi osnovne razloge za takvu odluku.

(3) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji određuje može li se ponuda dostaviti za jedan, nekoliko ili za sve lotove, uz navođenje obrazloženja."

Član 13.


Član 17. mijenja se i glasi:


"Član 17.

(Uslovi za početak postupka javne nabavke)

(1) Ugovorni organ započinje postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki.

(2) Plan nabavki sadrži sljedeće podatke:

a) naziv predmeta javne nabavke;

b) brojčanu oznaku i naziv predmeta nabavke iz JRJN;

c) vrstu postupka;

d) da li se predmet dijeli na lotove;

e) vrstu ugovora;

f) da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum;

g) period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma;

h) procijenjenu vrijednost nabavke;

i) okvirni datum pokretanja postupka nabavke;

j) izvor finansiranja;

k) podatak za koju godinu se plan donosi;

l) dodatne napomene.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za nabavke koje nisu predviđene u planu nabavki ugovorni organ donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke kojom mijenja plan javnih nabavki.

(4) Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke iz stava (3) ovog člana sadrži podatke iz stava (2) ovog člana.

(5) Ugovorni organ objavljuje plan nabavki na portalu javnih nabavki, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana ili drugog dokumenta kojim se odobravaju sredstva za nabavke, u formi i na način kako je definirano u sistemu "e-Nabavke".

(6) U slučaju neusvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana ili drugog dokumenta kojim se odobravaju sredstva za nabavke, ugovorni organ objavljuje privremeni plan javnih nabavki za period privremenog finansiranja.

(7) Ugovorni organ objavljuje sve izmjene i dopune plana javnih nabavki na portalu javnih nabavki.

(8) Ako postoje opravdani razlozi, posebno u vezi s predmetom nabavke iz ugovora, trajanje ugovora može biti duže od jedne godine.

Član 14.


U članu 18. stav (2) riječi: "Dio B" brišu se.

U članu 18. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) U postupku direktnog sporazuma ugovorni organ ne donosi odluku ili rješenje o pokretanju postupka u pisanoj formi."

Član 15.


U članu 26. stav (2) tačka b) riječi: "ustupi ili" brišu se, a iza riječi "pretkvalifikacije" dodaju se riječi: "na portalu javnih nabavki".

Član 16.


U članu 27. stav (1) tačka b) riječi: "ustupiti pretkvalifikacionu dokumentaciju" zamjenjuju se riječima: "učini pretkvalifikacionu dokumentaciju dostupnom na portalu javnih nabavki".

Iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) uputiti kvalificiranim ponuđačima zahtjev za dostavljanje početne ponude;"

U tački f) riječi: "dostaviti tendersku dokumentaciju" zamjenjuju se riječima: "učini dostupnom tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabavki".

Dosadašnje tač. e), f), g), h) i i) postaju tač. f), g), h), i) i j).

Član 17.


U članu 28. stav (4) mijenja se i glasi:
"(4) U slučajevima iz člana 21. tač. a), b) i c) ugovorni organ objavlјuje na portalu javnih nabavki informacije o pregovaračkom postupku koji namjerava provoditi bez objave obavještenja o nabavci, tako što će tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom svim zainteresiranim kandidatima."

U članu 28. dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) U slučajevima iz člana 21. tačka d), ugovorni organ može objaviti na portalu javnih nabavki informacije o pregovaračkom postupku koji namjerava provoditi bez objave obavještenja o nabavci, tako što će tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom svim zainteresiranim kandidatima.".

Ostali stavovi pomjeraju se za jedno mjesto naprijed.

Član 18.


U članu 32. stav (5) tačka b) iza alineje 4) dodaje se nova alineja 5) koja glasi:

"5) ugovorni organ odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka javne nabavke dostavlja svim ponuđačima koji su dostavili ponude;".

Dosadašnja alineja 5) postaje alineja 6).

Stav (6) briše se.

Član 19.


U članu 33. stav (5) riječi: "stava (3)" zamjenjuju se riječima: "stav (1) tačka c)".

Član 20.


U članu 36. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) JP NIO Službeni list BiH obavezan je najmanje 15% prihoda koje ostvari od naknada za objavu obavještenja iz stava (1) u toku godine uložiti u istraživanje i razvoj, te unapređenje sistema javnih nabavki. Vijeće ministara BiH donosi podzakonski akt kojim se preciznije regulira finansiranje i način vršenja istraživanja, razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki na prijedlog Agencije."

Član 21.


U članu 37. stav (1) tačka b) riječi: "u svakoj od kategorija iz Aneksa II. Dio A" brišu se.

Član 22.


U članu 39. stav (3) briše se.

Član 23.


U članu 41. stav (3) briše se.

Član 24.


U članu 44. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Provjera kvalifikacije kandidata/ponuđača elektronskim putem uređuje se podzakonskim aktom koji donosi Vijeće ministara BiH najkasnije u roku od jedne godine od početka primjene ovog zakona, a nakon sticanja uslova u jednom ili više nadležnih organa u kojima se vode baze podataka koje se odnose na privredne subjekte.".

Član 25.


U članu 45. stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Ugovorni organ može na period od 12 mjeseci isključiti iz učešća u postupku nabavke kandidata/ponuđača koji se nađe u bilo kojoj od sljedećih situacija:

a) ako ima dokaz da je kandidat/ponuđač sklopio sporazum s drugim kandidatom/ ponuđačem kojem je cilj narušavanje tržišne konkurencije;

b) ako ugovorni organ može dokazati odgovarajućim dokaznim sredstvima da je ponuđač kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet;

c) ako se utvrde značajni nedostaci tokom provođenja prethodnog javnog ugovora ili prethodnog ugovora sa sektorskim ugovornim organom čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog prethodnog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija;

d) ako je kandidat/ponuđač lažno prikazao činjenice pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru kvalifikacionih i/ili kriterija za dodjelu ugovora, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente;

e) ako se sukob interesa u smislu člana 52. ovog zakona ne može ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama."

Iza stava (5) dodaju se novi st. (6), (7), (8) i (9) koji glase:

"(6) Rok od 12 mjeseci računa se od dana donošenja odluke nadležnog organa iz stava (5) ovog člana Zakona.

(7) Kandidat/ponuđač kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz člana 45. stav (5) ovog zakona može ugovornom organu dostaviti dokaze o mjerama koje je preduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Preduzimanje mjera iz ovog stava kandidat/ponuđač dokazuje:

a) plaćanjem naknade štete ili preduzimanjem drugih odgovarajućih mjera s ciljem plaćanja naknade štete prouzrokovane krivičnim djelom ili propustom;

b) aktivnom saradnjom s nadležnim istražnim organima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s krivičnim djelom ili propustom;

c) odgovarajućim tehničkim, organizacionim i kadrovskim mjerama radi sprečavanja daljnjih krivičnih djela ili propusta.

(8) Mjere koje je preduzeo kandidat/ponuđač ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti djela ili propusta, te je obavezan obrazložiti razloge prihvatanja ili neprihvatanja mjera. Ugovorni organ neće isključiti kandidata/ponuđača iz postupka javne nabavke ako je ocijenjeno da su preduzete mjere primjerene.

(9) Kandidat/ponuđač kojem je pravosnažnom presudom određena zabrana učešća u postupcima javne nabavke na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz stava (7) ovog člana do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi."

Dosadašnji st. (6), (7), (8) i (9) postaju st. (10), (11), (12) i (13).

Član 26.


U članu 50. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) U slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskom dijalogu dokumenti navedeni u stavu (1) tač. c), d), e) i f) ovog člana dostavljaju se kao obične kopije zajedno sa izjavom koju ovjerava kandidat/ponuđač, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom koji donosi Vijeće ministara BiH, najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona."

Član 27.


U članu 51. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) U slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskom dijalogu dokumenti navedeni u stavu (1) tač. c), d) i f) ovog člana dostavljaju se kao obične kopije zajedno sa izjavom koju ovjerava kandidat/ponuđač, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom koji donosi Vijeće ministara BiH, najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona."

Član 28.


Član 52. mijenja se i glasi:


"Član 52.

(Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije)

(1) Ugovorni organ preduzima odgovarajuće mjere kako bi efikasno spriječio, prepoznao i uklonio sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabavke, a radi izbjegavanja narušavanja tržišne konkurencije i osiguranja jednakog postupanja prema svim privrednim subjektima.

(2) Sukob interesa između ugovornog organa i privrednog subjekta obuhvata situacije kada predstavnici ugovornog organa, koji su uključeni u provođenje postupka javne nabavke ili mogu uticati na rezultat tog postupka, imaju, direktno ili indirektno, finansijski, privredni ili bilo koji drugi lični interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristrasnost i nezavisnost u okviru postupka, a naročito:

a) ako predstavnik ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu;

b) ako je predstavnik ugovornog organa vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 0,5%.

(3) Predstavnikom ugovornog organa, u smislu ovog člana, smatra se:

a) rukovodilac, te član upravnog, upravljačkog i nadzornog organa ugovornog organa;

b) član komisije za javnu nabavku;

c) druga osoba koja je uključena u provođenje ili koja može uticati na odlučivanje ugovornog organa u postupku javne nabavke.

(4) Odredba stava (1) ovog člana na odgovarajući način primjenjuje se na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnike po tazbini do drugog stepena, bračnog ili vanbračnog druga, bez obzira na to da li je brak prestao, te usvojitelje i usvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika ugovornog organa iz stava (3) ovog člana.

(5) Prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu ili posebni organ (povjerenika - punomoćnika) koji će kao povjerenik u ostvarivanju članskih prava i udjela u društvu djelovati u svoje ime, a za račun dužnosnika u skladu s posebnim propisima o sprečavanju sukoba interesa, ne utiče na sukob interesa u smislu st. od (1) do (4) ovog člana.

(6) Predstavnik ugovornog organa potpisuje izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, te je dužan ažurirati je, bez odgađanja, ako nastupe promjene.

(7) Ugovorni organ, na osnovu izjava svojih predstavnika:

a) na svojim internetskim stranicama objavljuje popis privrednih subjekata s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa ili obavještava da takvi subjekti ne postoje, te isti ažuriraju bez odgađanja ako nastupe promjene;

b) u tenderskoj dokumentaciji o nabavci za pojedini postupak javne nabavke navodi popis privrednih subjekata s kojima je predstavnik ugovornog organa u sukobu interesa ili navodi da takvi subjekti ne postoje.

(8) Ako ugovorni organ nema vlastite internetske stranice, popis objavljuje na internetskoj stranici osnivača.

(9) Predstavnik ugovornog organa iz stava (3) tač. b) i c) ovog člana obavezan je odmah po saznanju o postojanju sukoba interesa izuzeti se iz postupka javne nabavke i o tome obavijestiti rukovodioca ugovornog organa.

(10) Svaki kandidat/ponuđač dužan je uz ponudu dostaviti i posebnu pisanu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

(11) Ugovor o javnoj nabavci sklopljen protivno odredbama ovog člana je ništav.

(12) U postupku javne nabavke ponuđači su dužni podnijeti svoju ponudu bez narušavanja tržišne konkurencije u smislu zabranjenih dogovora s drugim ponuđačima. Za postupke zaštite tržišne konkurencije nadležno je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine. U slučaju postojanja osnova sumnje da se u postupku javne nabavke narušava tržišna konkurencija zahtjev za pokretanje postupka pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine može podnijeti svako privredno ili fizičko lice koje za to ima pravni ili ekonomski interes, privredne komore, udruženja poslodavaca ili privrednika, udruženja potrošača i organi izvršne vlasti."

Član 29.


U članu 53. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Tenderska dokumentacija objavljuje se na portalu javnih nabavki.".

U stavu (3) iza tačke r) intepunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se intepunkcijskim znakom "tačka-zarez" i dodaje se nova tačka s) koja glasi:

"s) procijenjena vrijednost javne nabavke."

Član 30.


Član 55. briše se.


Član 31.


U članu 56. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Ugovorni organ odgovara na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije putem portala javnih nabavki, u roku od tri dana od prijema zahtjeva za pojašnjenje, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda."

Stav (5) briše se.

Član 32.


U članu 74. stav (1) iza riječi: "konkurs za izradu idejnog rješenja" veznik "ili" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez, a iza riječi: "takmičarski dijalog" dodaju se riječi: "ili konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda".

Član 33.


U članu 75. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Ugovorni organ najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno nastale izmjene, objavljuje osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora na portalu javnih nabavki.

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13) koji glase:

"(3) Ugovorni organ objavljuje sljedeće podatke:

a) redni broj;

b) opis i oznaku po JRJN;

c) vrstu postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora s portala javnih nabavki, za postupke javne nabavke za koje postoji obaveza objave obavještenja o dodjeli ugovora;

d) podatke o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto);

e) osnovne elemente ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period i dr);

f) opis izmjene osnovnih elemenata ugovora s datumom izmjene;

g) ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma (nakon zaključenog pojedinačnog ugovora);

h) datum zaključenja ugovora;

i) datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost;

j) napomenu/obrazloženje (značajnije izmjene, raskid ugovora i sl).

(4) Nabavke iz čl. 10e. i 10f. ovog zakona ne objavljuju se na portalu javnih nabavki ni na internetskoj stranici ugovornog organa.

(5) Izuzetno od odredbi člana 72. stav (5) ovog zakona, ugovor o javnoj nabavci može se izmijeniti tokom njegovog trajanja bez provođenja novog postupka javne nabavke ako su kumulativno ispunjeni slјedeći uslovi:

a) do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažlјiv i savjestan ugovorni organ nije mogao predvidjeti;

b) izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;

c) svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvobitnog ugovora i ne može imati za cilј izbjegavanje primjene ovog zakona.

(6) Izmjena ugovora u smislu stava (5) ovog člana nije moguća ako je riječ o povećanju cijena do 5% vrijednosti prvobitnog ugovora robe i usluga, odnosno do 10% vrijednosti prvobitnog ugovora o javnoj nabavci radova.

(7) Izmjena cijena može se zahtijevati samo za razliku u cijeni koja prelazi 5%, odnosno 10%, osim ako je do povećanja cijena došlo poslije dobavlјačevog dolaska u docnju.

(8) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje iz stava (5) tačka c) ovog člana procjenjuje se na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(9) Ugovorni organ obavezan je, u pogledu izmjene ugovora na osnovu ovog člana, postupiti u skladu s članom 75. st. (2) i (3) ovog zakona.

(10) Ako ugovor sadrži odredbu o indeksaciji cijene (odredba o promjenjivosti cijene s objektivno utvrđenim pravilima o promjenjivosti cijene), referentna vrijednost za izračun maksimalnog povećanja cijene je ažurirana cijena prvobitnog ugovora u trenutku izmjene.

(11) U procesu izmjene ugovora ugovorni organ mora osigurati dokaze, u pisanoj formi, koji potvrđuju postojanje činjenica i okolnosti iz stava (5) ovog člana, na osnovu kojih je izvršena izmjena ugovora.

(12) Odredbe st. od (5) do (11) ovog člana na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnog sporazuma tokom njegovog trajanja.

(13) Odredbe st. od (5) do (12) ovog člana primjenjuju se na sve ugovore o javnoj nabavci/okvirne sporazume, čije trajanje i realizacija su u toku, kao i na sve buduće ugovore o javnoj nabavci/okvirne sporazume, koji će biti zaklјučeni nakon provedenih postupaka javnih nabavki."

Član 34.


U članu 87. stav (2), na kraju teksta, interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaju riječi: "pri čemu ni ukupna procijenjena vrijednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije jednaka ili veća od 50.000,00 KM za robu ili usluge, odnosno 80.000,00 KM za radove".

U stavu (3) na kraju interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaju riječi: "pri čemu ni ukupna procijenjena vrijednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 10.000,00 KM".

Član 35.


Član 88. mijenja se i glasi:


"Član 88.

(Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda)

(1) Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je postupak u kojem ugovorni organ priprema pojednostavljenu tendersku dokumentaciju koja sadrži: opis/tehničku specifikaciju predmeta nabavke, minimum dokumenata kojim se dokazuje kvalificiranost ponuđača (ako ih zahtijeva), rok za dostavljanje ponuda i način pripreme i dostavljanja ponuda.

(2) U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda donosi se odluka o pokretanju postupka nabavke i objavljuje obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki.

(3) Ugovorni organ određuje rok za dostavljanje ponuda koji ne može biti kraći od deset dana od dana objavljivanja obavještenja.

(4) Ponuđač može zatražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije tri dana prije isteka roka za preuzimanje tenderske dokumentacije.

(5) Ugovorni organ imenuje komisiju za javnu nabavku i predviđa javno otvaranje ponuda."

Član 36.


U članu 89. stav (3) riječi: "od dana okončanja postupka javne nabavke" zamjenjuju se riječima: "računajući od dana prijema odluke ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača".

Član 37.


Član 90. mijenja se i glasi:


"Član 90.

(Direktni sporazum)

(1) Postupak direktnog sporazuma provodi se na način da se osigura poštivanje principa iz člana 3. ovog zakona. Ugovorni organ bira ponuđača na način koji garantira najbolјu razmjenu vrijednosti za novac.

(2) Ugovorni organ pisanim putem ili putem portala javnih nabavki traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavlјaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

(3) Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu na jedan od načina iz stava (2) ovog člana, koji je ugovorni organ odabrao, ugovorni organ prihvata prijedlog cijene ili ponudu privrednog subjekta.

(4) U postupku direktnog sporazuma dozvolјeno je pregovaranje o cijeni ili ponudi.

(5) Direktni sporazum smatra se zaklјučenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije.

(6) Izvještaj o provedenom postupku direktnog sporazuma iz člana 75. stav (1) ovog zakona, ugovorni organ objavljuje na portalu javnih nabavki."

Član 38.


U članu 93. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) URŽ ima 17 članova."

U dosadašnjem stavu (2) koji postaje stav (3) iza riječi "URŽ" dodaju se riječi: "sa sjedištem u Sarajevu".

U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (4), u prvom redu iza riječi "URŽ-a" dodaju se riječi: "sa sjedištem u Sarajevu", a u drugoj rečenici riječi: "Ostala tri" zamjenjuju se riječima: "Ostala četiri".

Dosadašnji stav (4), koji postaje stav (5), mijenja se i glasi:

"(5) URŽ ima dvije filijale, sa sjedištima u Banjoj Luci i Mostaru. Filijale nemaju status pravnih lica. Filijale imaju pečate identične pečatu URŽ-a, koji kao jedinu dopuštenu razliku sadržava naziv i lokaciju filijale."

U dosadašnjem stavu (14), koji postaje stav (15), iza tačke c) intepunkcijski znak "tačka" zamjenjuje se intepunkcijskim znakom "tačka-zarez" i dodaje se nova tačka d) koja glasi:
"d) ispuni uslove propisane članom 71. stav (1) tačka a) alineja 1) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17)."

Dosadašnji st. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) i (18) postaju st. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) i (19).

Član 39.


U članu 94. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Pri razmatranju žalbe u skladu s članom 100. st. (4) i (5) ovog zakona, URŽ o vođenju postupka po žalbi obavještava odabranog ponuđača, odnosno kandidata u fazi u kojoj je izjavljena žalba."

Član 40.


U članu 97. iza riječi: "bila ili" dodaje se riječ "mu", a iza riječi "zbog" dodaje se riječ "nezakonitog".

Član 41.


U članu 98. stav (2) tačka a) brišu se riječi: "Dio B" i interpunkcijski znak tačka-zarez, te se dodaju riječi: "pod uslovom da nije objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti".

Stav (3) briše se.

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

Član 42.


U članu 99. stav (1) riječi: "ugovornom organu" zamjenjuju se riječima: "URŽ-u putem ugovornog organa".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Pri razmatranju žalbe u skladu s članom 100. st. (2) i (3) ovog zakona, ugovorni organ po prijemu žalbe putem portala javnih nabavki obavještava ponuđače o vođenju postupka po žalbi."

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

Član 43.


Član 100. mijenja se i glasi:


"Član 100.

(Postupak ugovornog organa po žalbi)

(1) Ugovorni organ dužan je u roku od pet dana od dana zaprimanja žalbe utvrditi da li je žalba blagovremena, dopuštena, izjavljena od ovlaštenog lica i od lica koje ima aktivnu legitimaciju.

(2) Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena i izjavljena od neovlaštenog lica, od lica koje nema aktivnu legitimaciju, odbacit će je zaključkom. Protiv ovog zaključka žalilac ima mogućnost podnošenja žalbe URŽ-u i to u roku od pet dana od dana prijema zaključka.

(3) Ako je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ugovorni organ, razmatrajući žalbu, može utvrditi da je ona djelimično ili u cijelosti osnovana i svojim rješenjem ispraviti radnju, preduzeti činjenje, izmijeniti i/ili dopuniti tendersku dokumentaciju ili može postojeću odluku ili rješenje staviti van snage i zamijeniti je drugom odlukom ili rješenjem, ili poništiti postupak javne nabavke u slučaju da su ispunjeni uslovi iz člana 69. st. (2) i (3) ovog zakona, te o tome obavijestiti učesnike u postupku javne nabavke na način određen ovim zakonom, u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

(4) Protiv rješenja ugovornog organa iz stava (3) ovog člana može se izjaviti žalba URŽ-u, putem ugovornog organa, u roku od deset dana od dana prijema rješenja. Ugovorni organ prosljeđuje žalbu URŽ-u sa svojim izjašnjenjem i dokumentacijom u roku od pet dana od datuma zaprimanja. https://www.anwalt-derbeste.de

(5) Ako ugovorni organ postupajući po žalbi utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena, izjavljena od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju, ali da je u cijelosti neosnovana, neće donositi odluku o tome, ali je dužan u roku od pet dana od datuma zaprimanja žalbu proslijediti URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom u vezi s postupkom protiv kojeg je izjavljena žalba."

Član 44.


U članu 101. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Žalba se izjavljuje:

a) u roku od deset dana od dana objave obavještenja u odnosu na podatke iz obavještenja o nabavci, odnosno u roku od deset dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije na sadržaj tenderske dokumentacije;

b) u roku od deset dana od dana objave izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije u odnosu na sadržaj izmjene i/ili dopune tenderske dokumentacije;

c) u roku od pet dana po prijemu zapisnika o otvaranju ponuda, u odnosu na radnje, postupanja, nečinjenja ili propuštanja u postupku otvaranja ponuda;

d) u roku od deset dana od prijema odluke o kvalificiranosti kandidata ili odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka;

e) u roku od deset dana od dana kada je ugovorni organ trebao donijeti odluku iz postupka, a propustio je da je donese."

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) U slučaju dodjele ugovora na osnovu okvirnog sporazuma iz člana 32. stav (5) tačka b) ovog zakona ili u okviru dinamičkog sistema kupovine iz člana 123. ovog zakona, žalba se izjavljuje u roku od deset dana nakon što ugovorni organ obavijesti ponuđače da je ugovor na osnovu okvirnog sporazuma ili dinamičkog sistema kupovine zaključen u odnosu na postupak dodjele ugovora u sklopu okvirnog sporazuma ili dinamičkog sistema kupovine."

U stavu (4) riječi: "Dio B" brišu se.

Stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) U postupku nabavke koji se provodi putem konkurentskog zahtjeva žalba se izjavljuje u roku od pet dana od:

a) preuzimanja konkurentskog zahtjeva;

b) prijema zapisnika o otvaranju ponuda;

c) prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili prijema odluke o poništenju postupka nabavke."

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) U postupku direktnog sporazuma žalba nije dopuštena."

Dosadašnji stav (6) postaje stav (7).

Član 45.


U članu 103. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) U postupcima javne nabavke apsolutno bitne povrede zakona su one povrede o kojima URŽ vodi računa po službenoj dužnosti i koje mogu dovesti do poništenja postupka u potpunosti ili djelimično, i to:

a) neusklađenost tenderske dokumentacije s ovim zakonom ili podzakonskim aktima, koja je usljed nedorečenosti, protivrječnosti ili nejasnosti dovela do nemogućnosti utvrđivanja osnovanosti žalbenih navoda ili koja je usljed bitnih propusta dovela do narušavanja osnovnih principa ovog zakona, odnosno nezakonite dodjele ugovora;

b) povrede postupka prilikom otvaranja ponuda, zahtjeva za učešće;

c) rok za dostavljanje ponuda ili zahtjeva za učešće nije produžen, a postojala je obaveza u skladu s odredbama ovog zakona;

d) nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u postupcima u kojima nije dozvoljeno pregovaranje ugovorni organ vodio je pregovore ili je ponuđač izmijenio svoju ponudu suprotno odredbama ovog zakona."

Član 46.


U članu 105. tačka i) mijenja se i glasi:

"i) dokaz o plaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka, u iznosu propisanom članom 108. ovog zakona, na osnovu kojeg se može nesumnjivo utvrditi da je transakcija izvršena;".

Član 47.


U članu 106. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Ako dostavljena žalba ne sadrži podatke iz člana 105. ovog zakona, URŽ poziva žalioca da upotpuni žalbu u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za dopunu."

U stavu (2) riječi: "administrativnoj taksi na žalbu" zamjenjuju se riječima: "naknadi za pokretanje žalbenog postupka".

Član 48.


Član 107. briše se.


Član 49.


Član 108. mijenja se i glasi:


"Član 108.

(Naknada za pokretanje žalbenog postupka)

(1) Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

a) 500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke do 50.000,00 KM;

b) 800,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 50.001,00 KM do 80.000,00 KM;

c) 2.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 80.001,00 KM do 250.000,00 KM;

d) 3.500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 250.001,00 KM do 400.000,00 KM;

e) 5.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 400.001,00 KM do 800.000,00 KM;

f) 7.500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 800.001,00 KM do 9.000.000,00 KM;

g) 10.000,00 KM kada je vrijednost nabavke jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM.

(2) Žalilac uplaćuje odgovarajući iznos naknade iz stava (1) ovog člana na osnovu podataka o procijenjenoj vrijednosti nabavke iz tenderske dokumentacije.

(3) Žalilac uplaćuje odgovarajući iznos naknade iz stava (1) ovog člana na osnovu podatka iz tenderske dokumentacije o procijenjenoj vrijednosti lota na koji se žali, odnosno zbiru procijenjenih vrijednosti lotova na koje se žali, u slučaju kada se žalba ne odnosi na nabavku u cjelini nego na jedan ili više lotova.

(4) Prije razmatranja žalbi URŽ je dužan utvrditi da li je žalilac uplatio naknadu u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana i člana 105. tačka i) Zakona.

(5) Ako procijenjena vrijednost nabavke nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe URŽ-u ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 2.000,00 KM. URŽ će pozvati žalioca na plaćanje razlike naknade u određenom roku ako se tokom žalbenog postupka utvrdi da je naknada plaćena u nedovoljnom iznosu.

(6) Naknada se uplaćuje u korist budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i ona je nepovratna u slučaju neosnovane žalbe.

(7) U slučaju osnovane žalbe, a i u slučaju neuredne žalbe za koju se naknadno utvrdi da je uplata izvršena izvan ostavljenog roka, URŽ u roku od sedam dana od dana donošenja odluke povodom žalbe donosi posebno rješenje o povratu naknade za pokretanje žalbenog postupka, koja se mora provesti u roku od 30 dana od dana zaprimanja rješenja o povratu naknade za pokretanje žalbenog postupka u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata taksi propisanih ovim članom."

Član 50.


U članu 109. stav (1) iza riječi: "od ovlaštenog lica" dodaju se riječi: "i od lica koje ima aktivnu legitimaciju".

U stavu (2) iza riječi: "od ovlaštenog lica" dodaju se riječi: "i od lica koje ima aktivnu legitimaciju".

Član 51.


U članu 110. riječi: "Izjavljena žalba" zamjenjuju se riječima: "Blagovremena, dopuštena, od ovlaštenog lica i lica koje ima aktivnu legitimaciju izjavljena žalba".

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Ugovorni organ sve učesnike u postupku javne nabavke o izjavljenoj žalbi obavještava putem portala javnih nabavki."

Član 52.


U članu 111. stav (1) tačka d) ispred riječi "poništiti" dodaju se riječi: "usvojiti žalbu,".

U stavu (1) tačka e) mijenja se i glasi:
"e) odlučiti o zahtjevu ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke u bilo kojem trenutku nakon prijema žalbe, a do donošenja odluke URŽ-a, po ispunjenju uslova u smislu da odluka o obustavi postupka ne prouzrokuje nesrazmjernu štetu na račun javnog interesa. Zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka mora biti obrazložen, a teret dokazivanja na postojanje okolnosti za nastavak postupka je na ugovornom organu. URŽ će donijeti odluku po zahtjevu za nastavak postupka javne nabavke u roku od pet dana od dana dostavljanja dokumentacije po žalbi od strane ugovornog organa, odnosno podnošenja zahtjeva, ako je zahtjev dostavljen nakon što je ugovorni organ dostavio žalbu s dokumentacijom;".

U stavu (2) tačka a) riječi: "Dio B" brišu se.

Član 53.


U članu 115. stav (2), na kraju teksta, interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaju riječi: "a odluka po tužbi donosi se u roku 60 dana od dana prijema tužbe".

Član 54.


U članu 116. stav (1) riječi: "prekršajnu prijavu kod nadležnog suda za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda".

U stavu (2) iza tačke r) dodaje se tačka s) koja glasi:

"s) ako nastavi postupak javne nabavke, zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u toku suspenzivnog dejstva žalbe suprotno članu 110. ovog zakona."

Član 55.


U članu 119. iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) koji glase:
"(3) U postupku pravne zaštite svaka stranka snosi troškove prouzrokovane postupkom, kao što su troškovi dolaženja, gubljenja vremena (neizvršavanja redovnih radnih obaveza) od redovnih poslova, za pravno zastupanje i stručno pomaganje. Troškovi za pravno zastupanje nadoknađuju se samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano s jasno preciziranim razlozima nužnosti.

(4) URŽ odlučuje o troškovima žalbenog postupka, određuje ko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos, te kome se i u kojem roku moraju platiti.

(5) Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi jasno precizirane opravdane troškove koji su joj nastali učešćem u žalbenom postupku.

(6) U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, žalilac nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

(7) U slučaju djelimičnog usvajanja žalbe, URŽ može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

(8) U slučaju usvajanja žalbe, URŽ svojom odlukom nalaže ugovornom organu plaćanje troškova žalbenog postupka žaliocu u roku od osam dana od dana prijema rješenja URŽ-a.

(9) Žalba može sadržavati zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen URŽ-u prije donošenja odluke.

(10) Na žalbene postupke za naknadu troškova pravnog zastupanja visina naknade određuje se prema visini naknade na koju advokati imaju pravo u upravnim postupcima u neprocjenjivim predmetima."

Član 56.
(Usklađivanje s pravnom tečevinom Evropske unije)

Ovim zakonom preuzimaju se odredbe Direktive 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o javnim nabavkama i o stavljanju van snage: Direktive 2004/18/EZ, Direktive 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o nabavkama subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobraćajnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/17/EZ, 2014/25, Direktive 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi s poboljšanjem efikasnosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnim nabavkama, i Direktive 2009/81/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 2009. o usklađivanju postupaka nabavke za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavci robe i ugovore o uslugama koje sklapaju ugovorni organi ili ugovorni organi u oblasti odbrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ.

Član 57.


ANEKS II. mijenja se i glasi:

"ANEKS II.

DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

Oznaka JRJN


Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [usluge pribavljanja lica za pomoć u domaćinstvu]; 79624000-4 [usluge pribavljanja osoblja za medicinsku njegu] i 79625000-1 [usluge pribavljanja medicinskog osoblja] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5; 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [privatna domaćinstva sa zaposlenim osobljem] i od 98513000-2 do 98514000-9 [usluge posredovanja za radnu snagu za domaćinstva, usluge agencijskog osoblja za domaćinstva, usluge kancelarijskog osoblja za domaćinstva, osoblje za rad na određeno vrijeme za domaćinstva, usluge pomoći u kući i usluge domaćinstva]


Zdravstvene, društvene i povezane usluge

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [usluge uprave, odbrane i socijalnog osiguranja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000- 879950000-8 [usluge organiziranja izložbi, sajmova i kongresa], 79951000-5 [usluge organiziranja seminara], 79952000-2 [usluge organiziranja raznih događanja], 79952100-3 [usluge organiziranja kulturnih događanja], 79953000-9 [usluge organiziranja festivala], 79954000-6 [usluge organiziranja proslava], 79955000-3 [usluge organiziranja modnih revija], 79956000-0 [usluge organiziranja sajmova i izložbi]


Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge u vezi s kulturom

75300000-9


Usluge obaveznog socijalnog osiguranja, osim ako je riječ o neprivrednim uslugama od općeg interesa

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1


Usluge u vezi s naknadama

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3


Druge usluge zajednice, društvene i lične usluge, uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i drugih organizacija s članstvom

98131000-0


Vjerske usluge

55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8

usluge dostavljanja pripremljene hrane u privatna domaćinstva, 55521100-9 usluge redovnog dovoženja hrane, 55521200-0 usluge dostave hrane]

55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane, 55522000-5 usluge dostavljanja pripremljene hrane za prijevozna preduzeća, 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane za ostala preduzeća ili ustanove,

55524000-9 usluge dostavljanja pripremljene hrane u škole

55510000-8 usluge menze, 55511000-5 usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 usluge vođenja menze,
55523100-3 usluge školskih obroka


Hotelijerske i ugostiteljske usluge

79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5


Pravne usluge u mjeri u kojoj one nisu isključene na osnovu člana 10a. stav (1) tačka d)

75100000-7 do 75120000- 3; 75123000-4; 75125000-8 do75131000-3


Druge administrativne usluge i državne usluge

75200000-8 do 75231000-4


Pružanje usluga za zajednicu

75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75252000-7; 794300000-7;

98113100-9


Zatvorske usluge, usluge javne sigurnosti i spasilačke usluge u mjeri u kojoj one nisu isključene na osnovu člana 10a. stav (1) tačka h)

79700000-1 do 79721000-4 [istražiteljske usluge i usluge u oblasti sigurnosti, usluge u oblasti sigurnosti, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge sistema praćenja, usluge potrage za bjeguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacionih znački, istražiteljske usluge i usluge detektivskih agencija] 79722000- 1[grafološke usluge], 79723000-8 [usluge analize otpada]


Istražiteljske usluge i usluge u oblasti sigurnosti

98900000-2 [usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i organi] i 98910000-5 [usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i organima]


Međunarodne usluge

64000000-6 [poštanske i telekomunikacijske usluge], 64100000-7 [poštanske i kurirske usluge], 64110000-0 [poštanske usluge], 64111000- 7 [poštanske usluge u vezi s dnevnom štampom i časopisima], 64112000-4 [poštanske usluge u vezi s pismima], 64113000-1 [poštanske usluge u vezi s paketima], 64114000-8 [poštanske šalterske usluge], 64115000-5 [iznajmljivanje poštanskog sandučića], 64116000-2 [usluge podizanja na pošti], 64122000-7 [unutrašnje kancelarijske poštanske i dostavljačke usluge]


Poštanske usluge

50116510-9 [usluge protektiranja guma], 71550000-8 [kovačke usluge]


Razne usluge
Član 58.
(Prestanak važenja)

Danom početka primjene ovog zakona prestaju važiti:

a) Uputstvo za objavu osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15);

b) Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

Član 59.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se protekom tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbi:

a) novih čl. 4a. i 4b. Zakona, koji se dodaju članom 3. ovog zakona, koji se primjenjuju od dana pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji;

b) novih st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13), kojim se, u skladu s članom 33. ovog zakona, dopunjava član 75. Zakona, koje se primjenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Broj 01,02-02-1-495/21
29. augusta 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]