BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5471
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU


Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/21), u članu 2. u stavu 3. poslije riječi: „za 2022. godinu“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu“.

Član 2.

U članu 9. u stavu 1. riječi: „stav 13.“ zamjenjuju se riječima: „st. 13. i 14.“.
U stavu 2. poslije riječi: „st. 6, 7, 8, 11, 12,“ broj: „14,“ briše se.

Član 3.

U članu 19. poslije riječi: „za 2022. godinu“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu“.

Član 4.

U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama.“

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-558/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 31. majа 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]