BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5471
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU


Član 1.

U Zakonu o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/21), u članu 2. u stavu 3. poslije riječi: „za 2022. godinu“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu“.

Član 2.

U članu 9. u stavu 1. riječi: „stav 13.“ zamjenjuju se riječima: „st. 13. i 14.“.
U stavu 2. poslije riječi: „st. 6, 7, 8, 11, 12,“ broj: „14,“ briše se.

Član 3.

U članu 19. poslije riječi: „za 2022. godinu“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu“.

Član 4.

U članu 23. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ukoliko su drugim zakonima propisani novčani izdaci iz Budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa utvrđenih ovim zakonom ili Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, odnosno Odlukom o usvajanju Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, primjenjuju se odredbe i planirani iznosi utvrđeni ovim zakonom, odnosno ovim odlukama.“

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-558/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 31. majа 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]