BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#941
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA RS


Član 1.

U Zakonu o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 116/12), u članu 2. ispred riječi: „Sredstva“ dodaje se broj: „1“ u obostranoj zagradi.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Pripadnost pojedinog doprinosa iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem u Republici Srpskoj.“

Član 2.

Član 3. briše se.

Član 3.

U članu 4. u stavu 1. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost i obavljanjem te dužnosti ostvaruje platu i druga primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak,“.
Tačka d) mijenja se i glasi:
„d) preduzetnik, kao i lice koje samostalno u vidu zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost,“.
Tačka đ) mijenja se i glasi:
„đ) član privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, kao i član organa upravljanja ili nadzora privrednog društva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu primaju naknadu,“.
U tački nj) poslije riječi: „komercijalnog“ dodaje se riječ: „porodičnog“.
Tačka aa) mijenja se i glasi:
„aa) lice koje na osnovu ugovora o djelu, odnosno drugog sličnog ugovora ostvaruje naknadu,“.
U tački ag) poslije riječi: „nekomercijalnog“ dodaju se riječi: „porodičnog poljoprivrednog“.
U stavu 5. poslije riječi: „stava 1. t.“ dodaje se: „e),“.
U stavu 6. poslije riječi: „stava 1. t.“ dodaje se: „c),“.
Poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) Obveznici koji nisu pobrojani u st. 2, 3, 4, 5. i 6. ovog člana, obavezno su osigurani na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječju zaštitu.“

Član 4.

U članu 6. u stavu 1. u tački b) riječ: „lično“ briše se.
Tačka v) mijenja se i glasi:
„v) bruto prihodi obveznika na koje se plaća porez na dohodak,“.
Tačka g) mijenja se i glasi:
„g) za lica koja se bave poljoprivrednom djelatnošću, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava:
1) 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u ''Službenom glasniku Republike Srpske'', za lica koja se bave poljoprivrednom djelatnošću i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva a nisu istovremeno osigurana po osnovu ličnog primanja,
2) 20% za lica koja se bave poljoprivrednom djelatnošću i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a nisu istovremeno osigurana po osnovu ličnog primanja,“.
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
„(3) Osnovica doprinosa iz stava 1. tačka b) ovog člana za preduzetnika koji obavljanja preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje iznosi najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.“
(4) Osnovica doprinosa iz stava 1. tačka b) ovog člana za lice koje samostalno, u vidu osnovnog zanimanja, obavlja profesionalnu djelatnost je najmanje prosječna bruto plata u Republici za prethodni mjesec, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 5.

Član 7. mijenja se i glasi:
„(1) Na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, ne plaćaju se doprinosi.
(2) Na prihode od penzijskog doprinosa do 1.200 KM godišnje isplaćene obvezniku doprinosa od uplatioca doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi u Republici Srpskoj, ne plaćaju se doprinosi.“

Član 6.

Poslije člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:
„Član 9a.

Stope doprinosa za obveznike nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su istovremeno obavezno osigurani po osnovu ličnog primanja iznose:
a) za zdravstveno osiguranje 2% od ličnog primanja za nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i 1% od ličnog primanja za nosioce nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i
b) za penzijsko i invalidsko osiguranje 2% od ličnog primanja za nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.“

Član 7.

U članu 10. riječi: „Obračun i uplatu doprinosa za obveznike vrše u trenutku isplate“ zamjenjuju se riječima: „Uplatilac doprinosa u smislu ovog zakona je“.
Tačka a) mijenja se i glasi:
„a) isplatilac prihoda koji predstavlja osnov za plaćanje doprinosa u skladu sa ovim zakonom,“.
Tačka f) mijenja se i glasi:
„f) isplatilac naknade iz ugovora o djelu i drugih sličnih ugovora,“.

Član 8.

Član 11. mijenja se i glasi:
„(1) Uplatioci doprinosa dužni su da Poreskoj upravi Republike Srpske najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec, dostave mjesečnu prijavu doprinosa za ukupnu mjesečnu obavezu za svakog obveznika doprinosa.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, uplatioci doprinosa iz člana 4. stav 1. t. nj) i ag) dužni su da najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostave godišnji obračun doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske.
(3) Uplatilac doprinosa dužan je da za obveznike doprinosa uplati doprinose prilikom svake isplate na osnovicu utvrđenu ovim zakonom.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, uplatioci doprinosa iz člana 10. t. a) do g) i t. i), s), t), u) i f) ovog zakona dužni su da uplate doprinose na propisane uplatne račune najkasnije dva mjeseca od isteka mjeseca za koji se doprinosi obračunavaju, a uplatioci doprinosa iz člana 10. t. d) do z), t. j) do r), tačka ć) i t. h) do č) ovog zakona dužni su da uplate doprinose najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
(5) Uplata doprinosa vrši se prema sjedištu uplatioca doprinosa koje se nalazi u Republici, odnosno sjedištu poslovne jedinice uplatioca doprinosa čije je sjedište u Federaciji BiH, odnosno u Brčko Distriktu.
(6) Uplatilac doprinosa sa sjedištem izvan Republike koji nema registrovanu poslovnu jedinicu u Republici vrši uplatu doprinosa prema mjestu registracije obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.
(7) Za uplatioca doprinosa koji vrši uplatu doprinosa za obveznike doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz Brčko Distrikta mjesto plaćanja doprinosa je Brčko Distrikt.
(8) Fizička lica koja su u smislu ovog zakona uplatioci doprinosa, uplatu doprinosa vrše prema mjestu prebivališta.
(9) Izuzetno od st. 5. i 6. ovog člana, uplatioci doprinosa zajednički organi Bosne i Hercegovine i javna preduzeća Bosne i Hercegovine vrše uplatu doprinosa prema prebivalištu obveznika doprinosa u Republici.“

Član 9.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2016. godine.Broj: 02/1-021-1523/15 Po ovlaštenju
Datum: 4. decembar 2015. godine Predsjednika Narodne skupštine

Nenad Stevandić

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]