BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2843
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti


Član 1.

U Zakonu o dječjoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), u članu 10. u stavu 1. u t. 4), 5) i 6) riječ: „isplaćene“ briše se.
Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 15. u stavu 1. broj: „30“ zamjenjuje se brojem: „90“.

Član 3.

U članu 19. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Dodatak za djecu ostvaruju lica iz člana 18. ovog zakona za svako dijete bez obzira na red rođenja i materijalni položaj porodice, ukoliko je stručna komisija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite, utvrdila da se radi o djetetu sa oštećenjem ili oboljenjem: vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, sa tjelesnim oštećenjem odnosno hroničnim oboljenjem, sa intelektualnim oštećenjem, sa psihičkim poremećajem odnosno oboljenjem ili sa drugim oštećenjem ili oboljenjem koje dovodi do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U nazivu odjeljka 4. ispred člana 26. i u članu 26. u stavu 1. i u članu 27. u stavu 1. riječ: „isplaćene“ briše se.

Član 5.

U članu 28. u st. 1. i 3. riječ: „isplaćene“ briše se.
U stavu 4. riječ: „isplaćene“ zamjenjuje se riječju: „isplate“.

Član 6.

U članu 29. riječ: „isplaćene“ briše se.


Član 7.

U nazivu odjeljka 5. ispred člana 30. i u članu 30. u stavu 1. riječ: „isplaćene“ briše se.

Član 8.

U nazivu odjeljka 6. ispred člana 32. i u članu 32. u stavu 1. riječ: „isplaćene“ briše se.

Član 9.

Poslije člana 33. dodaje se novi član 33a. koji glasi:
„Član 33a.

(1) Korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz ovog zakona refundira se 80% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz oblasti tekstila, kože i obuće refundira se iznos plate i 50% plaćenih doprinosa.“

Član 10.

Član 58. mijenja se i glasi:
„(1) Pravo na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva u 2018. godini priznaće se po odredbama zakona koji je važio do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Pravo na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva u 2019. godini priznaće se po odredbama ovog zakona.
(3) Rješenja o ostvarenim pravima na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja dijela porodiljskog odsustva u 2019. godini donesena prije stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se sa odredbama ovog zakona.“

Član 11.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2019. godine.
Broj:02/1-021-1274/18 PREDSJEDNIK
Datum: 23. decembar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilovićwww.epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]