BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2843
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti


Član 1.

U Zakonu o dječjoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), u članu 10. u stavu 1. u t. 4), 5) i 6) riječ: „isplaćene“ briše se.
Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 15. u stavu 1. broj: „30“ zamjenjuje se brojem: „90“.

Član 3.

U članu 19. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Dodatak za djecu ostvaruju lica iz člana 18. ovog zakona za svako dijete bez obzira na red rođenja i materijalni položaj porodice, ukoliko je stručna komisija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite, utvrdila da se radi o djetetu sa oštećenjem ili oboljenjem: vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, sa tjelesnim oštećenjem odnosno hroničnim oboljenjem, sa intelektualnim oštećenjem, sa psihičkim poremećajem odnosno oboljenjem ili sa drugim oštećenjem ili oboljenjem koje dovodi do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U nazivu odjeljka 4. ispred člana 26. i u članu 26. u stavu 1. i u članu 27. u stavu 1. riječ: „isplaćene“ briše se.

Član 5.

U članu 28. u st. 1. i 3. riječ: „isplaćene“ briše se.
U stavu 4. riječ: „isplaćene“ zamjenjuje se riječju: „isplate“.

Član 6.

U članu 29. riječ: „isplaćene“ briše se.


Član 7.

U nazivu odjeljka 5. ispred člana 30. i u članu 30. u stavu 1. riječ: „isplaćene“ briše se.

Član 8.

U nazivu odjeljka 6. ispred člana 32. i u članu 32. u stavu 1. riječ: „isplaćene“ briše se.

Član 9.

Poslije člana 33. dodaje se novi član 33a. koji glasi:
„Član 33a.

(1) Korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz ovog zakona refundira se 80% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz oblasti tekstila, kože i obuće refundira se iznos plate i 50% plaćenih doprinosa.“

Član 10.

Član 58. mijenja se i glasi:
„(1) Pravo na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva u 2018. godini priznaće se po odredbama zakona koji je važio do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Pravo na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva u 2019. godini priznaće se po odredbama ovog zakona.
(3) Rješenja o ostvarenim pravima na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja dijela porodiljskog odsustva u 2019. godini donesena prije stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se sa odredbama ovog zakona.“

Član 11.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2019. godine.
Broj:02/1-021-1274/18 PREDSJEDNIK
Datum: 23. decembar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilovićwww.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]