BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#937
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI


Član 1.

U Zakonu o boravišnoj taksi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 78/11) u članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj evidentira se u knjigu gostiju i plaća boravišnu taksu po svakom ostvarenom noćenju u ugostiteljskom objektu za smještaj.“
Stav 2. briše se.
Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Ugostitelj koji pruža uslugu smještaja u ugostiteljskom objektu vrste seosko domaćinstvo, odnosno domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj vrste seosko domaćinstvo nije obveznik uplate boravišne takse.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 2.

U članu 5. u tački v) riječi: „sa tjelesnim oštećenjem“ brišu se.
Tačka g) mijenja se i glasi:
„g) djeca i omladina sa smetnjama u razvoju koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, kao i punoljetna lica sa invaliditetom koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, te lica u pratnji navedenih lica,".
Tačka d) mijenja se i glasi:
„d) učenici, studenti i njihovi pratioci koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smještaj radi izvođenja škole u prirodi, ekskurzija, sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti, republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i vještinama i obavezne nastave po programu nadležnog Ministarstva i planu i programu visokoškolske ustanove,“.
U tački e) poslije riječi:''radnici'' , briše se slovo ''i'' i dodaje se zapeta.
Tačka ž) mijenja se i glasi:
„ž) učenici osnovnih i srednjih škola i studenti koji nemaju prebivalište u opštini ili gradu u kojem se školuju i“
Poslije tačke ž) dodaje se nova tačka z) koja glasi:
''z) osobe koje dolaze u banjske i klimatske centre individualno ili putem turističkih agencija u svrhu liječenja''.

Član 3.
U članu 6. tačka b) briše se.
Dosadašnje t. v) i g) postaju t. b). i v).


Član 4.

U članu 10. u stavu 2. riječi: „iz člana 3. ovog zakona“ brišu se.

Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Izuzetno od člana 3. stav 1. ovog zakona, ugostitelji koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne takse za svaki krevet (ležaj) u ugostiteljskom objektu, odnosno objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.“
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6, 7. i 8. koji glase:
„(4) Paušalni iznos boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje određuje se u rasponu od 15 KM do 30 KM za svaki krevet (ležaj) na godišnjem nivou.
(5) Broj kreveta (ležaja) kod ugostitelja iz stava 3. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka iz Prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse dostavljenom nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske u skladu sa ovim zakonom.
(6) Nakon okončanja postupka proglašavanja turističkih mjesta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma, paušalni iznos boravišne takse za ugostitelje iz stava 3. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta i za turističko mjesto se određuje u rasponu od 30 KM do 50 KM za svaki krevet (ležaj).
(7) Visinu boravišne takse u rasponu propisanom u st. 4. i 6. ovog člana zakona određuje jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske.
(8) Obaveza plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.“
Član 5.

U članu 11. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ukoliko za teritoriju jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička organizacija grada ili opštine i međuopštinska turistička organizacija (u daljem tekstu: MTO), cjelokupan iznos boravišne takse iz stava 1. tačka a) ovog člana zakona raspoređuju se TORS-u.“
Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Ukoliko je osnovana MTO u skladu sa zakonom koji reguliše oblast turizma, prihodi od boravišne takse jedinica lokalne samouprave koje čine MTO, a imaju osnovanu turističku organizaciju grada ili opštine, raspoređuju se tako što 64% sredstava pripada turističkoj organizaciji grada ili opštine, 16% MTO i 20% TORS-u.“
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:
„(4) Ukoliko je osnovana međuopštinska turistička organizacija u skladu sa zakonom koji reguliše oblast turizma, prihodi od boravišne takse jedinica lokalne samouprave koje čine MTO, a nemaju osnovanu turističku organizaciju grada ili opštine, raspoređuju se tako što 90% pripada toj organizaciji, a 10% TORS-u.
(5) Jedinica lokalne samouprave je obavezna da odredi račun posebnih namjena na koji će se raspoređivati sredstva boravišne takse.
(6) Jedinica lokalne samouprave obavezna je da cjelokupni iznos raspodijeljenih sredstava boravišne takse koja su uplaćena na račun posebnih namjena iz stava 5. ovog člana, stavi na raspolaganje turističkoj organizaciji opštine ili grada, odnosno MTO ukoliko su osnovane.“
Član 6.

U članu 12. u stavu 1. u tački a) riječi: „i kulturno nasljeđe“ brišu se.
U stavu 3. poslije riječi: „zakona“ dodaje se zapeta i riječi: „kao i za isplatu plata i ostalih naknada zaposlenima u turističkim organizacijama“.
Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Ukoliko se utvrdi da su korisnici sredstava iz člana 11. ovog zakona nenamjenski utrošili boravišnu taksu obavezni su da izvrše povrat sredstava u budžet Republike Srpske.“

Član 7.

U članu 14. u stavu 1. poslije riječi: „iznosu“ dodaje se zapeta i riječi: „te da dokaze o tome čuva do isteka sljedeće kalendarske godine“.
St. 2. i 3. brišu se.
Član 8.

U članu 15. u stavu 1. poslije riječi: „takse“ dodaje se zapeta i riječi: „osim u slučaju iz člana 10. stav 3. ovog zakona“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6, 7, 8. i 9. koji glase:
„(4) Ugostitelj koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 15. februara tekuće godine, kao i da izvrši uplatu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 31. marta tekuće godine.
(5) Ukoliko obveznik iz člana 10. stav 3. ovog zakona otpočne sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti od 1. januara do 30. juna tekuće godine, obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu punog iznosa godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije 60 dana nakon registracije ugostiteljskog objekta.
(6) Ukoliko obveznik iz člana 10. stav 3. ovog zakona otpočne sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti od 1. jula do 31. decembra tekuće godine, obavezan je da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i izvrši uplatu polovine od punog iznosa godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije 60 dana nakon registracije ugostiteljskog objekta.
(7) Po okončanju postupka registracije ugostititeljske djelatnosti za ugostitelja iz st. 5. i 6. ovog člana u pogledu rokova za podnošenje prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i roka uplate sredstava primjenjuje se odredba iz stava 4. ovog člana.
(8) U slučaju da ugostitelj iz člana 10. stav 3. ovog zakona posluje sezonski obavezan je da plati polovinu godišnjeg paušalnog iznosa, te da nadležnom organu Poreske uprave Republike Srpske dostavi prijavu o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse i da izvrši uplatu paušalnog iznosa boravišne takse najkasnije 60 dana nakon početka sezone.
(9) Ministar finansija, uz saglasnost ministra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi pravilnik kojim se propisuje oblik i sadržaj prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse iz st. 4, 5. i 6. ovog člana.“

Član 9.

U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Prikupljena sredstva od naplaćene boravišne takse davalac usluga uplaćuje u roku od pet dana po isteku mjeseca u kojem je izvršena prijava iz člana 15. stav 1. ovog zakona na račun javnih prihoda Republike Srpske, osim u slučaju plaćanja paušalnog iznosa boravišne takse iz člana 10. stav 3. i člana 15. st. 4, 5, 6. 7 i 8. ovog zakona.“
Stav 3. briše se.
Član 10.

U članu 17. u stavu 1. poslije riječi: „tačka a)“ dodaju se riječi: „i st. 3. i 4. ovog člana“.
U stavu 5. u tački b) poslije riječi: „organizaciji“ dodaju se riječi: „MTO i jedinici lokalne samouprave ukoliko se prihodi od boravišne takse doznačavaju na račun jedinice lokalne samouprave,“.
U stavu 7. riječi: „i Narodnoj skupštini Republike Srpske“ brišu se.

Član 11.

U članu 18. u stavu 1. riječi: „člana 8.“ zamjenjuju se riječima: „čl. 8, 10. i 11.“.

Član 12.

U članu 21. u stavu 1. riječi: „2.000 KM do 10.000 KM“ zamjenjuju se riječima: „4.000 KM do 20.000 KM“.
U stavu 2. riječi: „500 KM do 2.500 KM“ zamjenjuju se riječima: „1.000 KM do 4.000 KM“.
U stavu 3. riječi: „1.000 KM do 5.000 KM“ zamjenjuju se riječima: „2.000 KM do 8.000 KM“.

Član 13.

Poslije člana 21. dodaje se novi član 21a. koji glasi:
„Član 21a.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj davalac usluga, odnosno ugostitelj organizovan kao privredno društvo ako pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje, a ne uplati paušalni iznos boravišne takse na račun javnih prihoda iz člana 10. i člana 15. stav 8. ovog zakona.
(2) Novčanom kaznom od 800 KM do 4.000 KM kazniće se za prekršaj davalac usluga, odnosno ugostitelj organizovan kao privredno društvo ako pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje, a u roku propisanim članom 15. st 4, 5, 6. i 7. ovog zakona ne podnese prijavu Poreskoj upravi Republike Srpske i ne uplati paušalni iznos boravišne takse na račun javnih prihoda.
(3) Novčanom kaznom od 400 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj davalac usluga, odnosno ugostitelj organizovan kao privredno društvo ako pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje, a u Prijavi ne naznači tačne podatke u pogledu broja kreveta (ležaja).
(4) Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se ugostitelj organizovan kao preduzetnik koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM.
(5) Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se ugostitelj organizovan kao preduzetnik koji pruža usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.
(6) Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće će odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 KM do 1.500 KM, a za prekršaj iz stava 3. ovog člana novčanom kaznom od 150 KM do 750 KM.“

Član 14.

U članu 23. u stavu 1. u tački v) poslije riječi: „računu“ dodaje se zapeta i riječi: „odnosno ako ne navede osnov za plaćanje boravišne takse u umanjenom iznosu i dokaze o tome ne čuva do isteka sljedeće kalendarske godine“, a poslije riječi: „(član 14. stav 1.) riječ: „i“ briše se i dodaje tačka.
Tačka g) briše se.

Član 15.

Član 25. mijenja se i glasi:
„(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se turistička organizacija, ako:
a) sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse nenamjenski utroši (član 12. stav 2),
b) sredstva boravišne takse utroši za finansiranje troškova materijalnog poslovanja, kao i za isplatu plata i ostalih naknada zaposlenima u turističkoj organizaciji (član 12. stav 3) i
v) u izvještaju o poslovanju posebno ne iskaže visinu sredstava prikupljenih po osnovu boravišne takse, kao i svrhu trošenja tih sredstava (član 12. stav 4).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u turističkoj organizaciji novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.
(3) Novčanom kaznom od 4.000 KM do 20.000 KM kazniće se odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, ako:
a) visinu boravišne takse ne odredi u rasponu i na način propisan čl. 8, 9. i 10. ovog zakona,
b) ne odredi račun posebnih namjena na koji će se raspoređivati sredstva boravišne takse ukoliko turistička organizacija grada ili opštine posluje u sistemu trezorskog poslovanja u skladu sa posebnim zakonom (član 11. stav 5) i
v) cjelokupni iznos raspodijeljenih sredstava boravišne takse koja su uplaćena na račun posebnih namjena ne stavi na raspolaganje MTO i turističkoj organizaciji opštine ili grada (član 11. stav 6).
(4) Za prekršaj iz stava 3. tačka v) ovog člana, pored novčane kazne izriče se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljenje prekršajem.“

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-1569/15 Po ovlaštenju
Datum: 10. decembar 2015. godine Predsjednika Narodne skupštine

Nenad Stevandić


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]