BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1597
Zakon o izmjenama i dopunama o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) član 5. mijenja se i glasi:
„(1) Nadležnosti Agencije su:
a) utvrđivanje i sprovođenje aktivnosti i mjera radi očuvanja i jačanja stabilnosti bankarskog sistema, u skladu sa zakonom,
b) donošenje propisa kojima se uređuje rad banaka, mikrokreditnih organizacija, štedno-kreditnih organizacija, davalaca lizinga i drugih finansijskih organizacija bankarskog sistema,
v) izdavanje i oduzimanje bankama dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja banaka, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
g) izdavanje i oduzimanje mikrokreditnim organizacijama dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju mikrokreditne organizacije,
d) izdavanje i oduzimanje štedno-kreditnim organizacijama dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja štedno-kreditnih organizacija, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju štedno-kreditne organizacije,
đ) izdavanje i oduzimanje davaocima lizinga dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja davaoca lizinga, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje lizing,
e) izdavanje i oduzimanje drugim finansijskim organizacijama bankarskog sistema dozvola i drugih odgovarajućih akata kada je za to ovlašćena ovim i posebnim zakonima, posredni i neposredni nadzor poslovanja drugih finansijskih organizacija bankarskog sistema, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa ovim i posebnim zakonima,
ž) donošenje odgovarajućih akata, nadzor i preduzimanje potrebnih mjera u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije, davaoce lizinga i druge finansijske organizacije bankarskog sistema, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti,
z) nadzor i preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa propisima kojima se uređuje uvođenje i primjena određenih privremenih mjera radi efikasnog sprovođenja međunarodnih restriktivnih mjera,
i) donošenje akata i obavlјanje poslova zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga u bankarskom sistemu, vršenje nadzora nad primjenom propisa iz ove oblasti i preduzimanje drugih aktivnosti i odgovarajućih mjera u okviru svojih ovlašćenja,
j) utvrđivanje ispunjenosti uslova za pokretanje postupka restrukturiranja banaka, sprovođenje postupka restrukturiranja, odlučivanje o instrumentima i mjerama koje će se preduzeti u restrukturiranju i obavlјanje drugih poslova u vezi sa restrukturiranjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
k) izdavanje i oduzimanje saglasnosti za otvaranje predstavništva, nadzor poslovanja predstavništava, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
l) izricanje novčane kazne i izdavanje prekršajnog naloga i
lј) druge nadležnosti u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima.
(2) U rješavanju u upravnim stvarima Agencija primjenjuje odredbe propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak, poslovanje finansijskih organizacija bankarskog sistema, te pravila nadzora i struke, ako zakonom nije drugačije određeno.“

Član 2.

Poslije člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi:
„Član 6a.

(1) Pri sprovođenju restrukturiranja banke, odnosno člana bankarske grupe – finansijske organizacije bankarskog sistema i vršenju drugih ovlašćenja u vezi sa restrukturiranjem, Agencija je ovlašćena da vrši uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju banke, odnosno člana bankarske grupe, kao i u poslovne knjige i drugu dokumentaciju lica koja su sa njima povezana imovinskim, upravlјačkim ili poslovnim odnosima.
(2) Radi izvršavanja nadležnosti za restrukturiranje banaka, odnosno člana bankarske grupe – finansijske organizacije bankarskog sistema, Agencija sarađuje sa Agencijom za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, s drugim nadzornim organima finansijskog sektora Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, sa stranim tijelima nadležnim za restrukturiranje finansijskih institucija i za nadzor u oblasti finansijskog poslovanja, kao i sa drugim nadležnim tijelima.
(3) Agencija može podatke pribavlјene u izvršavanju nadležnosti za restrukturiranje banaka razmjenjivati sa organima, institucijama i tijelima iz stava 2. ovog člana u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuje poslovna tajna i zakonom kojim se uređuju banke.
(4) Agencija donosi akt kojim propisuje način vršenja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim i drugim zakonom.“

Član 3.

U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Agencija, direktor, zamjenik direktora i ovlašćena lica u Agenciji, lica koja je Agencija imenovala za savjetnike, privremene upravnike ili posebne upravnike, kao i druga lica koja po rješenju Agencije ili na osnovu zakona u postupku nadzora finansijskih organizacija bankarskog sistema ili restrukturiranja banke vrše dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavlјanja dužnosti u primjeni propisa kojima se uređuju banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije, davaoci lizinga i druge finansijske organizacije bankarskog sistema, osim ako se u odgovarajućem postupku pred nadležnim organom pravosnažnom odlukom dokaže da su određenu radnju iz koje je nastupila štetna poslјedica učinili ili propustili da učine namjerno ili grubom nepažnjom.“
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Lica iz stava 2. ovog člana ne mogu odgovarati za štetu nastalu prilikom obavlјanja dužnosti ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja dužnosti.“

Član 4.

Poslije člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:
„Član 18a.

(1) U okviru Agencije, u skladu sa ovim zakonom i Statutom, za obavlјanje poslova nadzora finansijskih organizacija bankarskog sistema uspostavlјa se unutrašnja organizaciona jedinica – Jedinica za nadzor.
(2) U okviru Agencije, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju banke i Statutom, za obavlјanje poslova koji se odnose na restrukturiranje banaka, uspostavlјa se unutrašnja organizaciona jedinica – Jedinica za restrukturiranje.
(3) Poslovi nadzora poslovanja finansijskih organizacija bankarskog sistema i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavlјaju se u Agenciji na način kojim se obezbjeđuju njihova samostalnost i organizaciona razdvojenost u odnosu na druge nadležnosti i poslove Agencije i kojim se sprečava sukob interesa.
(4) Poslovi nadzora poslovanja finansijskih organizacija bankarskog sistema i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavlјaju se u Agenciji na način kojim se obezbjeđuje odvojeno rukovođenje svakim od tih poslova i njihova organizaciona razdvojenost, te kojim se sprečava sukob interesa.
(5) Rukovodioca Jedinice za nadzor i rukovodioca Jedinice za restrukturiranje, po prethodno sprovedenom postupku javne konkurencije u skladu sa zakonom, imenuje Upravni odbor.
(6) Za obavlјanje pojedinih zadataka u neposrednom nadzoru, Agencija može angažovati ovlašćenog revizora, privredno društvo za reviziju ili drugo ovlašćeno stručno lice da izvrši neposredni nadzor banke u skladu sa zakonom.
(7) Položaj, organizacija i način rada organizacionih jedinica u čijem su djelokrugu poslovi iz stava 4. ovog člana, kao i saradnja i razmjena podataka između njih uređuju se Statutom i drugim unutrašnjim opštim aktima Agencije.“

Član 5.

U članu 19. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Član Upravnog odbora može biti lice koje ispunjava slјedeće uslove:
a) ima završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ekonomskog ili pravnog smjera ili ekvivalent i pet godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi u organima, organizacijama i institucijama finansijskog sektora i
b) ima odgovarajuća stručna znanja i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavlјanje ove funkcije.“


Član 6.

Poslije člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:
„Član 20a.

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora, kojeg članovi Upravnog odbora biraju između sebe.
(3) Na sjednice Upravnog odbora pozivaju se i direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji sjednicama prisustvuju bez prava glasa, a zavisno od pitanja koja se razmatraju na sjednici, po pozivu, sjednici mogu da prisustvuju i druga stručna lica.
(4) Upravni odbor je dužan da, u okviru svojih nadležnosti, preduzme mjere kojima se obezbjeđuje:
a) odvojeno rukovođenje poslova nadzora poslovanja finansijskih organizacija bankarskog sistema i poslova koji se odnose na restrukturiranje banaka, njihova organizaciona razdvojenost, te sprečavanje sukoba interesa i
b) razmjena informacija neophodnih za izvršavanje nadležnosti u vezi sa restrukturiranjem, između Jedinice za nadzor i Jedinice za restrukturiranje.“

Član 7.

U članu 21. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Direktor i zamjenik direktora Agencije može biti lice koje ispunjava slјedeće uslove:
a) ima završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ekonomskog ili pravnog smjera ili ekvivalent i sedam godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi na rukovodećim poslovima u organima, organizacijama i institucijama finansijskog sektora i
b) ima odgovarajuća stručna znanja i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavlјanje ove funkcije.“

Član 8.

U članu 22. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:
„a) razmatra prijedlog Odbora za nadzor i rješenjem odlučuje o davanju ili oduzimanju dozvole za rad finansijskih organizacija bankarskog sistema i primjeni mjera nadzora,“.
U stavu 2. poslije riječi: „u skladu sa“ dodaju se riječi: „Statutom i“, a riječi: „sa pravima i dužnostima koja odredi direktor Agencije“ zamjenjuju se riječima: „sa istim pravima i dužnostima“.
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Izuzetno od stava 1. tačka a) ovog člana, ako se postupak likvidacije, odnosno stečaja banke pokreće uslјed pokretanja, odnosno sprovođenja postupka restrukturiranja banke, direktor nakon razmatranja prijedloga Odbora za restrukturiranje, rješenjem odlučuje o oduzimanju dozvole za rad bankama, kao i o pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom.“


Član 9.

Poslije člana 22. dodaju se novi čl. 22a. i 22b. koji glase:
„Član 22a.

(1) Odbor za nadzor čine direktor, zamjenik direktora, rukovodilac Jedinice za nadzor i dva člana iz reda zaposlenih koja, u skladu sa Statutom, odredi Upravni odbor Agencije.
(2) Sjednice Odbora za nadzor održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(3) Odboru za nadzor predsjedava direktor.
(4) Odbor za nadzor usvaja prijedloge većinom od ukupnog broja glasova.
(5) Član Odbora za nadzor ne može biti suzdržan od glasanja.
(6) Pitanja koja se razmatraju na sjednicama Odbora za nadzor utvrđuju se ovim zakonom i Statutom, a Odbor za nadzor naročito daje prijedlog u vezi sa:
a) davanjem i oduzimanjem dozvole za rad bankama, mikrokreditnim organizacijama, štedno-kreditnim organizacijama, davaocima lizinga i drugim finansijskim organizacijama bankarskog sistema i
b) primjenom mjera nadzora prema finansijskim organizacijama bankarskog sistema.
(7) Odbor za nadzor donosi poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za nadzor.

Član 22b.

(1) Odbor za restrukturiranje čine direktor, zamjenik direktora, rukovodilac Jedinice za restrukturiranje i dva člana iz reda zaposlenih koja, u skladu sa Statutom, odredi Upravni odbor Agencije.
(2) Sjednice Odbora za restrukturirinje održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(3) Odboru za restrukturiranje predsjedava direktor.
(4) Odbor za restrukturiranje usvaja prijedloge većinom od ukupnog broja glasova.
(5) Član Odbora za restrukturiranje ne može biti suzdržan od glasanja.
(6) Pitanja koja se razmatraju na sjednicama Odbora za restrukturiranje utvrđuju se ovim zakonom i Statutom, a Odbor za restrukturiranje daje prijedlog u vezi sa:
a) usvajanjem plana restrukturiranja, otklanjanjem prepreka za restrukturiranje, otpisom i konverzijom kapitala, izborom lica koje vrši nezavisnu procjenu vrijednosti imovine i obaveza, pokretanjem postupka restrukturiranja, kao i u vezi sa instrumentima i mjerama koje se preduzimaju u restrukturiranju i
b) donošenjem i drugih pojedinačnih akata u postupku restrukturiranja banke i bankarske grupe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.
(7) Izuzetno od člana 22a. stav 6. ovog zakona, ako se postupak likvidacije, odnosno stečaja banke pokreće uslјed pokretanja, odnosno sprovođenja postupka restrukturiranja banke, prijedlog u vezi sa oduzimanjem dozvole za rad banke, kao i u vezi sa pokretanjem postupka likvidacije, odnosno podnošenjem zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom daje Odbor za restrukturiranje.
(8) Odbor za restrukturiranje donosi poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za restrukturiranje.“


Član 10.

U članu 30. u tački b) poslije riječi: „mjera“ dodaju se riječi: „i izvršavanja nadležnosti u vezi sa restrukturiranjem banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke“.

Član 11.

U članu 38. u stavu 2. riječi: „31. maja“ zamjenjuju se riječima: „30. aprila“.

Član 12.

Agencija će uskladiti Statut Agencije za bankarstvo Republike Srpske sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a svoje unutrašnje opšte akte u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog statuta.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-1573/16 PREDSJEDNIK
Datum: 28. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedelјko Čubrilović
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) član 5. mijenja se i glasi:
„(1) Nadležnosti Agencije su:
a) utvrđivanje i sprovođenje aktivnosti i mjera radi očuvanja i jačanja stabilnosti bankarskog sistema, u skladu sa zakonom,
b) donošenje propisa kojima se uređuje rad banaka, mikrokreditnih organizacija, štedno-kreditnih organizacija, davalaca lizinga i drugih finansijskih organizacija bankarskog sistema,
v) izdavanje i oduzimanje bankama dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja banaka, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
g) izdavanje i oduzimanje mikrokreditnim organizacijama dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja mikrokreditnih organizacija, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju mikrokreditne organizacije,
d) izdavanje i oduzimanje štedno-kreditnim organizacijama dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja štedno-kreditnih organizacija, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju štedno-kreditne organizacije,
đ) izdavanje i oduzimanje davaocima lizinga dozvole za rad i drugih odgovarajućih akata u skladu sa svojim ovlašćenjima, posredni i neposredni nadzor poslovanja davaoca lizinga, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje lizing,
e) izdavanje i oduzimanje drugim finansijskim organizacijama bankarskog sistema dozvola i drugih odgovarajućih akata kada je za to ovlašćena ovim i posebnim zakonima, posredni i neposredni nadzor poslovanja drugih finansijskih organizacija bankarskog sistema, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa ovim i posebnim zakonima,
ž) donošenje odgovarajućih akata, nadzor i preduzimanje potrebnih mjera u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije, davaoce lizinga i druge finansijske organizacije bankarskog sistema, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti,
z) nadzor i preduzimanje potrebnih mjera u skladu sa propisima kojima se uređuje uvođenje i primjena određenih privremenih mjera radi efikasnog sprovođenja međunarodnih restriktivnih mjera,
i) donošenje akata i obavljanje poslova zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga u bankarskom sistemu, vršenje nadzora nad primjenom propisa iz ove oblasti i preduzimanje drugih aktivnosti i odgovarajućih mjera u okviru svojih ovlašćenja,
j) utvrđivanje ispunjenosti uslova za pokretanje postupka restrukturiranja banaka, sprovođenje postupka restrukturiranja, odlučivanje o instrumentima i mjerama koje će se preduzeti u restrukturiranju i obavljanje drugih poslova u vezi sa restrukturiranjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
k) izdavanje i oduzimanje saglasnosti za otvaranje predstavništva, nadzor poslovanja predstavništava, nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke,
l) izricanje novčane kazne i izdavanje prekršajnog naloga i
lj) druge nadležnosti u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima.
(2) U rješavanju u upravnim stvarima Agencija primjenjuje odredbe propisa kojima se uređuje opšti upravni postupak, poslovanje finansijskih organizacija bankarskog sistema, te pravila nadzora i struke, ako zakonom nije drugačije određeno.“

Član 2.

Poslije člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi:
„Član 6a.

(1) Pri sprovođenju restrukturiranja banke, odnosno člana bankarske grupe – finansijske organizacije bankarskog sistema i vršenju drugih ovlašćenja u vezi sa restrukturiranjem, Agencija je ovlašćena da vrši uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju banke, odnosno člana bankarske grupe, kao i u poslovne knjige i drugu dokumentaciju lica koja su sa njima povezana imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima.
(2) Radi izvršavanja nadležnosti za restrukturiranje banaka, odnosno člana bankarske grupe – finansijske organizacije bankarskog sistema, Agencija sarađuje sa Agencijom za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, s drugim nadzornim organima finansijskog sektora Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, sa stranim tijelima nadležnim za restrukturiranje finansijskih institucija i za nadzor u oblasti finansijskog poslovanja, kao i sa drugim nadležnim tijelima.
(3) Agencija može podatke pribavljene u izvršavanju nadležnosti za restrukturiranje banaka razmjenjivati sa organima, institucijama i tijelima iz stava 2. ovog člana u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuje poslovna tajna i zakonom kojim se uređuju banke.
(4) Agencija donosi akt kojim propisuje način vršenja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim i drugim zakonom.“

Član 3.

U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Agencija, direktor, zamjenik direktora i ovlašćena lica u Agenciji, lica koja je Agencija imenovala za savjetnike, privremene upravnike ili posebne upravnike, kao i druga lica koja po rješenju Agencije ili na osnovu zakona u postupku nadzora finansijskih organizacija bankarskog sistema ili restrukturiranja banke vrše dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u primjeni propisa kojima se uređuju banke, mikrokreditne organizacije, štedno-kreditne organizacije, davaoci lizinga i druge finansijske organizacije bankarskog sistema, osim ako se u odgovarajućem postupku pred nadležnim organom pravosnažnom odlukom dokaže da su određenu radnju iz koje je nastupila štetna posljedica učinili ili propustili da učine namjerno ili grubom nepažnjom.“
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Lica iz stava 2. ovog člana ne mogu odgovarati za štetu nastalu prilikom obavljanja dužnosti ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja dužnosti.“Član 4.

Poslije člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:
„Član 18a.

(1) U okviru Agencije, u skladu sa ovim zakonom i Statutom, za obavljanje poslova nadzora finansijskih organizacija bankarskog sistema uspostavlja se unutrašnja organizaciona jedinica – Jedinica za nadzor.
(2) U okviru Agencije, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju banke i Statutom, za obavljanje poslova koji se odnose na restrukturiranje banaka, uspostavlja se unutrašnja organizaciona jedinica – Jedinica za restrukturiranje.
(3) Poslovi nadzora poslovanja finansijskih organizacija bankarskog sistema i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavljaju se u Agenciji na način kojim se obezbjeđuju njihova samostalnost i organizaciona razdvojenost u odnosu na druge nadležnosti i poslove Agencije i kojim se sprečava sukob interesa.
(4) Poslovi nadzora poslovanja finansijskih organizacija bankarskog sistema i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavljaju se u Agenciji na način kojim se obezbjeđuje odvojeno rukovođenje svakim od tih poslova i njihova organizaciona razdvojenost, te kojim se sprečava sukob interesa.
(5) Rukovodioca Jedinice za nadzor i rukovodioca Jedinice za restrukturiranje, po prethodno sprovedenom postupku javne konkurencije u skladu sa zakonom, imenuje Upravni odbor.
(6) Za obavljanje pojedinih zadataka u neposrednom nadzoru, Agencija može angažovati ovlašćenog revizora, privredno društvo za reviziju ili drugo ovlašćeno stručno lice da izvrši neposredni nadzor banke u skladu sa zakonom.
(7) Položaj, organizacija i način rada organizacionih jedinica u čijem su djelokrugu poslovi iz stava 4. ovog člana, kao i saradnja i razmjena podataka između njih uređuju se Statutom i drugim unutrašnjim opštim aktima Agencije.“

Član 5.

U članu 19. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Član Upravnog odbora može biti lice koje ispunjava sljedeće uslove:
a) ima završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ekonomskog ili pravnog smjera ili ekvivalent i pet godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi u organima, organizacijama i institucijama finansijskog sektora i
b) ima odgovarajuća stručna znanja i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.“


Član 6.

Poslije člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:
„Član 20a.

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora, kojeg članovi Upravnog odbora biraju između sebe.
(3) Na sjednice Upravnog odbora pozivaju se i direktor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji sjednicama prisustvuju bez prava glasa, a zavisno od pitanja koja se razmatraju na sjednici, po pozivu, sjednici mogu da prisustvuju i druga stručna lica.
(4) Upravni odbor je dužan da, u okviru svojih nadležnosti, preduzme mjere kojima se obezbjeđuje:
a) odvojeno rukovođenje poslova nadzora poslovanja finansijskih organizacija bankarskog sistema i poslova koji se odnose na restrukturiranje banaka, njihova organizaciona razdvojenost, te sprečavanje sukoba interesa i
b) razmjena informacija neophodnih za izvršavanje nadležnosti u vezi sa restrukturiranjem, između Jedinice za nadzor i Jedinice za restrukturiranje.“

Član 7.

U članu 21. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Direktor i zamjenik direktora Agencije može biti lice koje ispunjava sljedeće uslove:
a) ima završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ekonomskog ili pravnog smjera ili ekvivalent i sedam godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi na rukovodećim poslovima u organima, organizacijama i institucijama finansijskog sektora i
b) ima odgovarajuća stručna znanja i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje ove funkcije.“

Član 8.

U članu 22. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:
„a) razmatra prijedlog Odbora za nadzor i rješenjem odlučuje o davanju ili oduzimanju dozvole za rad finansijskih organizacija bankarskog sistema i primjeni mjera nadzora,“.
U stavu 2. poslije riječi: „u skladu sa“ dodaju se riječi: „Statutom i“, a riječi: „sa pravima i dužnostima koja odredi direktor Agencije“ zamjenjuju se riječima: „sa istim pravima i dužnostima“.
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Izuzetno od stava 1. tačka a) ovog člana, ako se postupak likvidacije, odnosno stečaja banke pokreće usljed pokretanja, odnosno sprovođenja postupka restrukturiranja banke, direktor nakon razmatranja prijedloga Odbora za restrukturiranje, rješenjem odlučuje o oduzimanju dozvole za rad bankama, kao i o pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom.“


Član 9.

Poslije člana 22. dodaju se novi čl. 22a. i 22b. koji glase:
„Član 22a.

(1) Odbor za nadzor čine direktor, zamjenik direktora, rukovodilac Jedinice za nadzor i dva člana iz reda zaposlenih koja, u skladu sa Statutom, odredi Upravni odbor Agencije.
(2) Sjednice Odbora za nadzor održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(3) Odboru za nadzor predsjedava direktor.
(4) Odbor za nadzor usvaja prijedloge većinom od ukupnog broja glasova.
(5) Član Odbora za nadzor ne može biti suzdržan od glasanja.
(6) Pitanja koja se razmatraju na sjednicama Odbora za nadzor utvrđuju se ovim zakonom i Statutom, a Odbor za nadzor naročito daje prijedlog u vezi sa:
a) davanjem i oduzimanjem dozvole za rad bankama, mikrokreditnim organizacijama, štedno-kreditnim organizacijama, davaocima lizinga i drugim finansijskim organizacijama bankarskog sistema i
b) primjenom mjera nadzora prema finansijskim organizacijama bankarskog sistema.
(7) Odbor za nadzor donosi poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za nadzor.

Član 22b.

(1) Odbor za restrukturiranje čine direktor, zamjenik direktora, rukovodilac Jedinice za restrukturiranje i dva člana iz reda zaposlenih koja, u skladu sa Statutom, odredi Upravni odbor Agencije.
(2) Sjednice Odbora za restrukturirinje održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(3) Odboru za restrukturiranje predsjedava direktor.
(4) Odbor za restrukturiranje usvaja prijedloge većinom od ukupnog broja glasova.
(5) Član Odbora za restrukturiranje ne može biti suzdržan od glasanja.
(6) Pitanja koja se razmatraju na sjednicama Odbora za restrukturiranje utvrđuju se ovim zakonom i Statutom, a Odbor za restrukturiranje daje prijedlog u vezi sa:
a) usvajanjem plana restrukturiranja, otklanjanjem prepreka za restrukturiranje, otpisom i konverzijom kapitala, izborom lica koje vrši nezavisnu procjenu vrijednosti imovine i obaveza, pokretanjem postupka restrukturiranja, kao i u vezi sa instrumentima i mjerama koje se preduzimaju u restrukturiranju i
b) donošenjem i drugih pojedinačnih akata u postupku restrukturiranja banke i bankarske grupe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke.
(7) Izuzetno od člana 22a. stav 6. ovog zakona, ako se postupak likvidacije, odnosno stečaja banke pokreće usljed pokretanja, odnosno sprovođenja postupka restrukturiranja banke, prijedlog u vezi sa oduzimanjem dozvole za rad banke, kao i u vezi sa pokretanjem postupka likvidacije, odnosno podnošenjem zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom daje Odbor za restrukturiranje.
(8) Odbor za restrukturiranje donosi poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za restrukturiranje.“

Član 10.

U članu 30. u tački b) poslije riječi: „mjera“ dodaju se riječi: „i izvršavanja nadležnosti u vezi sa restrukturiranjem banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke“.

Član 11.

U članu 38. u stavu 2. riječi: „31. maja“ zamjenjuju se riječima: „30. aprila“.

Član 12.

Agencija će uskladiti Statut Agencije za bankarstvo Republike Srpske sa ovim zakonom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a svoje unutrašnje opšte akte u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog statuta.Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-1573/16 PREDSJEDNIK
Datum: 28. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]