BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#936
ZAKON O GRADU ZVORNIK

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 106/15


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Zvornik.

Član 2.

(1) Područje Grada Zvornik čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Zvornik.
(2) Sjedište Grada Zvornik je u Zvorniku.

Član 3.

(1) Grad Zvornik ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Zvornik je pravni sljednik Opštine Zvornik.
(3) Grad Zvornik stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Zvornik.

Član 4.

(1) Grad Zvornik ima statut.
(2) Statutom Grada Zvornik, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, oblici neposrednog odlučivanja građana, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Zvornik.

Član 5.

(1) Grad Zvornik ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Zvornik može imati praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se statutom Grada Zvornik u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Zvornik mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Zvornik i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima drugih jedinica lokalne samouprave, država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Zvornik ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske i zakonom.
(2) Grad Zvornik vrši poslove državne uprave koji su mu zakonom preneseni.

Član 7.

Organi Grada Zvornik su skupština grada i gradonačelnik.
Član 8.

(1) Skupština Grada Zvornik je organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika skupštine grada utvrđuje se statutom grada u skladu sa izbornim propisima.
(4) Skupština grada ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada skupštine grada uređuje se poslovnikom o radu skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Zvornik.

Član 9.

Skupština grada ima nadležnosti skupštine opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.

(1) Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad Zvornik i nosilac je izvršne vlasti u gradu.
(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.

(1) Grad Zvornik ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Zvornik čini imovina bivše Opštine Zvornik.
(3) Imovinom grada upravljaju organi grada u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Zvornik, kao i postupak i uslovi pod kojima se grad može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.

Organi Opštine Zvornik, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Zvornik.Član 15.

(1) Organi Grada Zvornik preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike i tehničke i pomoćne radnike koji su u Opštinskoj upravi Opštine Zvornik ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Zvornik koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata u skladu sa zakonom.
(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Zvornik primjenjuje se: Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština Grada Zvornik dužna je da donese Statut Grada Zvornik i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Zvornik.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Zvornik, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-1566 /15 Po ovlaštenju
Datum: 10. decembar 2015. godine Predsjednika Narodne skupštine

Nenad Stevandić


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]