BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5593
ZAKON O GRADU PRNJAVOR

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Prnjavor.

Član 2.

(1) Područje grada Prnjavor čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Prnjavor.
(2) Sjedište Grada Prnjavor je u Prnjavoru.

Član 3.

(1) Grad Prnjavor ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Prnjavor je pravni sljednik Opštine Prnjavor.
(3) Grad Prnjavor stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Prnjavor.

Član 4.

(1) Grad Prnjavor ima Statut.
(2) Statutom Grada Prnjavor, u skladu sa zakonom, uređuju se poslovi grada, organizacija i rad organa grada, akti, finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, saradnja grada sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i promjenu statuta, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Prnjavor.

Član 5.

(1) Grad Prnjavor ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Prnjavor može da ima praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Prnjavor, u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Prnjavor mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Prnjavor i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Prnjavor ostvaruje nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske, zakonom i statutom.
(2) Grad Prnjavor vrši poslove republičke uprave koji su mu zakonom preneseni.


Član 7.

Organi Grada Prnjavor su Skupština grada i gradonačelnik.


Član 8.

(1) Skupština grada Prnjavor je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada Prnjavor čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika Skupštine grada Prnjavor utvrđuje se Statutom Grada Prnjavor, u skladu sa izbornim propisima.
(4) Skupština grada Prnjavor ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada Skupštine grada Prnjavor uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Prnjavor.

Član 9.

Skupština grada Prnjavor ima nadležnosti Skupštine opštine Prnjavor utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.

(1) Gradonačelnik Grada Prnjavor je izvršni organ vlasti u Gradu Prnjavor. https://advokat-prnjavorac.com
(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.

(1) Grad Prnjavor ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Prnjavor čini imovina bivše Opštine Prnjavor.
(3) Imovinom Grada Prnjavor upravljaju organi Grada Prnjavor, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Prnjavor, kao i postupak i uslovi pod kojima se Grad Prnjavor može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.

Organi Opštine Prnjavor, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Prnjavor.

Član 15.

(1) Organi Grada Prnjavor preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike, namještenike i ostale zaposlene koji su u Opštinskoj upravi Opštine Prnjavor ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Prnjavor koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata, u skladu sa zakonom.
(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Prnjavor primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, zakona kojim se uređuju statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština grada Prnjavor dužna je da donese Statut Grada Prnjavor i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Prnjavor.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Prnjavor kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnih odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, kao i drugih zakona kojima su propisane nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-275/23 PREDSJEDNIK
Datum: 23. marta 2023. godine NARODNE SKUPŠTINE

Dr Nenad Stevandić
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]